Aru­kü­la õpi­las­test li­gi poo­led sõi­da­vad koo­li jalg­rat­ta­ga

668
Aru­kü­la koo­li­ma­ja esi­ne on jalg­rat­taid täis – suur osa õpi­las­test ee­lis­tab koo­li ja ko­ju lii­gel­da rat­ta­ga. Kokku on seal rattakohti üle 200.

Re­kord­päe­val tuli Aru­kü­la põ­hi­koo­li 415 õpi­la­sest 181 koo­li jalg­rat­ta­ga.

Kui elekt­ri­ra­tas­te toot­ja, OÜ Amp­ler Bi­kes üks asu­ta­ja ja oma­nik­ke Ar­do Kau­rit käis kolm nä­da­lat ta­ga­si Aru­kü­la põ­hi­koo­lis va­ne­ma ast­me õpi­las­te­le et­te­võt­lu­sa­last loen­gut pi­da­mas, imes­tas ja kii­tis ta, kui pal­ju oli koo­li­ma­ja ees jalg­rat­taid.

„See on po­si­tiiv­ne ela­mus, te ole­te vä­ga tub­lid – hea oli nä­ha koo­li­ma­ja ees suurt rat­ta­park­lat, mis on rat­taid täis. Te­gin sel­lest pil­te ja ja­ga­sin neid ka oma Amp­le­ri tii­mi­le. See on vä­ga äge, nii peab­ki,“ lau­sus ta ning mee­nu­tas, et käis ka ise Aru­kü­las õp­pi­des rat­ta­ga koo­lis.

Koo­li di­rek­tor Avo Möls üt­les, et sel päe­val oli koo­li­ma­ja ees um­bes 140-150 ra­tast, ena­mas­ti on­gi neid sõl­tu­valt il­mast ku­ni 160, kuid re­kord­päe­val on rat­ta­ga koo­li tul­nud 181 õpi­last.

„Iga päev ma neid ei ole, aga mõ­nel hom­mi­kul, kui ra­tas­test möö­da tu­len, loen üle. Pä­ris poo­led meil rat­ta­ga koo­lis ei käi, aga üle 40 prot­sen­di õpi­las­test küll,“ rää­kis ta.

Di­rek­to­ri sõ­nul on Aru­kü­la koo­li õpi­las­tel koo­li tu­le­mi­seks pea­mi­selt ne­li või­ma­lust: jalg­si, rat­ta­ga, koo­li­bus­si­ga või too­vad va­ne­mad au­to­ga. Jalg­rat­ta­ga koo­lis käi­jaid on te­ma kin­ni­tu­sel ol­nud ala­ti, kuid aas­ta-aas­talt on rat­ta ee­lis­ta­ja­te arv kas­va­nud. Kui aas­taid ta­ga­si olid koo­li­ma­ja ees mõ­ned va­naaeg­sed me­tal­list rat­ta­hoid­jad, toe­ta­sid osa lap­si oma rat­tad koo­li­ma­ja sei­na­le. 2010. aas­tal, kui Aru­kü­la kool re­no­vee­ri­ti ning sai juur­dee­hi­tu­se, teh­ti koo­li­ma­ja et­te var­ju­alu­se­ga rat­ta­park­la. Edas­pi­di on park­lat pi­de­valt täien­da­tud kaa­re­ku­ju­lis­te be­too­nist hoid­ja­te­ga, peaae­gu igal aas­tal on os­te­tud neid juur­de 24, 36 või 48 rat­ta ma­hu­ta­mi­seks. Nüüd on li­saks ka­tu­sea­lu­se­le park­la­le kaks ri­da rat­ta­hoid­jaid koo­liõue kes­kel ning osa ka sis­se­pää­su juu­res. Kok­ku on koo­lie­si­sel koh­ti um­bes 220-240 jalg­rat­ta ma­hu­ta­mi­seks.

„Kui elad 300-700 meet­ri kau­gu­sel, siis saab rat­ta­ga kõi­ge kii­re­mi­ni koo­li, aga mõ­ned tu­le­vad ka ki­lo­meet­ri-ka­he kau­gu­selt, sest koo­li­buss iga­le poo­le ei sõi­da,“ üt­les koo­li­juht.
Rat­ta­ga käi­vad koo­lis näiteks lap­sed, kel­le ko­du on Aru­kü­la en­di­sest vei­ni­te­ha­sest Ka­le­si kü­la pool: „Prae­gu on Aru­kü­la va­hel tee­re­mon­di tõt­tu na­tu­ke vi­lets lii­gel­da, aga mui­du ei ole aed­lin­nas liik­lus eri­ti ti­he ja rat­ta­ga on mõ­nus sõi­ta. Aga või­b-ol­la on Tal­lin­na maan­tee re­mont hoo­pis rat­ta­ga koo­lis­käi­mist sel­le tõt­tu soo­dus­ta­nud, et au­to­ga liik­le­mi­ne ja las­te koo­li sõi­du­ta­mi­ne on prae­gu ras­ken­da­tud.“

Avo Möls ju­tus­tas, et ka kool on las­te­le rat­ta­sõi­tu soo­vi­ta­nud-pro­pa­gee­ri­nud. Igal aas­tal viiak­se lä­bi liik­lus­kas­va­tu­se tun­de, koo­lis käi­vad liik­lus­po­lit­sei­ni­kud, lap­sed on osa­le­nud naa­ber­val­las jalg­rat­ta­koo­lis ja and­nud jalg­rat­taek­sa­mi: „Te­ge­li­kult on siin väi­ke vas­tu-
o­lu. Kui­gi ju­ba noo­re­ma­te klas­si­de lap­sed os­ka­vad rat­ta­ga sõi­ta ja tu­le­vad rat­ta­ga ka koo­li, ei to­hiks laps en­ne küm­neaas­ta­seks saa­mist rat­ta­ga sõi­ta mu­jal kui õuea­lal. Väl­jas­pool õuea­la või­vad sõi­ta need, kel on jalg­rat­tu­ri ju­hi­lu­ba, aga loa taot­le­mi­seks peab laps ole­ma vä­he­malt 10aas­ta­ne.“

Li­saks jalg­ra­tas­te­le sõi­da­b osa lap­si koo­li tõu­ke­ra­tas­te­ga, mõ­ni ka elekt­ri­tõukerattaga. Va­he­peal olid po­pu­laar­sed elekt­ri­li­sed ta­sa­kaa­lu­lii­ku­rid, kuid neid ei jul­ge­tud koo­liõue jät­ta, sest on kal­li­mad ja pi­ka­nä­pu­mees­te seas nii-öel­da mi­nev kaup.

Ku­na möö­du­nud talv oli lu­me­vae­ne, ka­su­ta­ti jalg­rat­taid ka tal­vel, siis oli Aru­kü­la koo­li­ma­ja rat­ta­park­las iga päev um­bes 40-50 ra­tast. Tal­vel saab seal hoi­da ka suus­ki, jalg­rat­ta­hoid­jal on suus­ka­de hoid­mi­seks eral­di kin­ni­tu­sed.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­si või­tis AVE KRUU­SE­LI pilt kuu ja värb­ka­ku­ga
Järgmine artikkelRaa­si­ku vald müüs maad