Keh­ras­se ka­van­da­tak­se jäät­me­te sü­va­ma­hu­teid

480
Süvamahutitega kaoksid linnast inetud pilgeni täis prügikonteinerid.

Ani­ja val­la­va­lit­sus koh­tus möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­val, 28. ok­toob­ril Keh­ra kor­te­riü­his­tu­te juh­ti­de ja hal­du­ri­te­ga, et kü­si­da nen­de ar­va­must lin­na jäät­me­te sü­va­ma­hu­ti­te pai­gal­da­mi­se koh­ta.

„KI­Ki meet­mest ko­ha­li­kes oma­va­lit­sus­tes jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se toe­ta­mi­seks on või­ma­lik saa­da toe­tust ka sü­va­ma­hu­ti­te pai­gal­da­mi­seks. Kuid seal on klau­sel, et pro­jek­ti­ga peab ole­ma hõi­va­tud val­dav osa jäät­me­te­ki­ta­ja­test. Kut­su­si­me kor­ter­ma­ja­de esin­da­jad kok­ku, et saa­da tea­da, kas kor­ter­ma­ja­de ela­ni­kud olek­sid sel­lest hu­vi­ta­tud,“ üt­les Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Sü­va­ma­hu­ti­te pu­hul on prü­gi­kon­tei­ne­rist maa peal üks kol­man­dik, kaks kol­man­dik­ku on maa all. Sel­li­sed ma­hu­tid võ­ta­vad vä­hem ruu­mi. Ku­na jäät­med on maa all ja­he­das, ei hak­ka bio­la­gu­ne­vad jäät­med nii kii­res­ti rik­ne­ma ja hai­se­ma kui maa­peal­ses soo­jas ja päi­ke­se käes asu­va­tes kon­tei­ne­ri­tes: „Sü­va­ma­hu­tid või­vad ol­la iga ma­ja juu­res, kuid Keh­ras po­le see või­ma­lik, ku­na lin­nas on maa sees vä­ga pal­ju kom­mu­ni­kat­sioo­ne. See­tõt­tu ar­van, et üh­te ma­hu­ti­te komp­lek­ti võiks ka­su­ta­da 4-6 kor­ter­ma­ja. Ühes komp­lek­tis on ol­me­jäät­me­te, bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te, pa­be­ri-pa­pi ja pa­ken­di­kon­tei­ner, neid saab tel­li­da eri suu­ru­ses, vas­ta­valt va­ja­du­se­le.“

Maa-alus­te kon­tei­ne­ri­te jaoks ei ole va­ja pal­ju maad, pii­sab 10-15 ruut­meet­rist ning nen­de tüh­jen­da­mi­ne on Rii­vo Noo­re sõ­nul liht­ne – ma­hu­ti kaas, mil­le kül­jes on suur kott, tõs­te­tak­se prü­giau­to ko­ha­le, te­hak­se alt lah­ti, prü­gi ku­ku­ta­tak­se au­tos­se, kott su­le­tak­se taas ning tõs­te­tak­se koos kaa­ne­ga ma­hu­tis­se. Prü­giau­tol peab sü­va­ma­hu­ti­te tüh­jen­da­mi­seks ole­ma kraa­na: „Kui järg­mi­sel sü­gi­sel lõ­peb meil prü­gi­veo­le­ping se­ni­se jäät­me­ve­da­ja­ga ja kor­ral­da­me uue han­ke, tu­leks li­sa­da tin­gi­mus, et jäät­me­ve­da­jal peab ole­ma sü­va­ma­hu­ti­te tüh­jen­da­mi­se või­me­kus.“

Sü­va­ma­hu­ti­te pai­gal­da­mi­ne mak­sab val­la­va­ne­ma kin­ni­tu­sel um­bes sa­ma pal­ju, kui jäät­me­ma­ja ehi­ta­mi­ne: „KI­Ki toe­tu­se mak­si­mum­määr on 90 prot­sen­ti, omao­sa­lus 10 prot­sen­ti. Ar­ves­ta­me, et ühe jäät­me­komp­lek­ti omao­sa­lus võiks ol­la 2500-3000 eu­rot, sest ol­me­jäät­me­te kon­tei­ne­ri pai­gal­da­mi­se ku­lud ei ole sel­les meet­mes abi­kõl­bu­li­kud.“

Koo­so­le­kul pa­ku­ti, et nõu­tud omao­sa­lu­se võiks ta­su­da oma­va­lit­sus. Val­la­va­nem lau­sus, et te­ma se­da ei pool­da, ku­na siis te­kib ka era­ma­ja­de oma­ni­kel sa­ma­su­gu­ne õi­gus­ta­tud oo­tus.

Kü­si­ti ka, mis hak­kab jäät­me­ve­du sü­va­ma­hu­ti­te kor­ral maks­ma: „Olen üs­na kin­del, et prü­gi­veo hin­nas ei män­gi min­git rol­li, kas tüh­jen­da­tak­se sü­va- või ta­va­ma­hu­teid. Kuid on üs­na sel­ge, et uue han­ke­ga hin­nad kind­las­ti kal­li­ne­vad.“

Rii­vo Noor ar­vas, et pi­gem hak­kab prü­gi­veo­hind edas­pi­di roh­kem sõl­tu­ma sel­lest, kui pal­ju prü­gi sor­tee­ri­tak­se. Ta ar­vas, et pa­be­ri, pa­ken­di ja bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te eral­di sor­tee­ri­mi­se soo­dus­ta­mi­seks peaks nen­de äraand­mi­ne ole­ma odav, ol­mep­rü­gi äraand­mi­ne see­vas­tu kal­lis.

„Koh­tu­mi­sel oli kor­te­riü­his­tu­te juh­ti­de ül­di­ne ot­sus sü­va­ma­hu­ti­te­le heaks­kii­tev, kor­te­r-e­la­mud on val­mis sel­le­ga kaa­sa tu­le­ma. Järg­mi­se­na saa­me iga ühis­tu esin­da­ja­te­ga eral­di kok­ku, ot­sus­ta­me, mil­li­sed ma­jad võik­sid lii­tu­da ühe ma­hu­ti­te­komp­lek­ti al­la ja vaa­ta­me üle, ku­hu ma­hu­tid saab pai­gal­da­da. Ma ei usu, et pä­ris kõik kor­ter­ma­jad et­te­võt­mi­se­ga lii­tu­vad, aga püüa­me vä­he­malt Keh­ra kes­ko­sa jäät­me­ma­jan­du­se viia sü­va­va­hu­ti­te pea­le. Oleks vä­ga hea, kui saa­me as­ja kor­da järg­mi­seks sü­gi­seks, kui ole­me lä­bi vii­nud uue han­ke kor­ral­da­tud jäät­me­ve­da­ja leid­mi­seks,“ rää­kis val­la­va­nem.

Eelmine artikkelAni­ja val­las sel­gu­sid Har­ju­maa Lau­lu­lap­se­le pää­se­jad
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­si või­tis AVE KRUU­SE­LI pilt kuu ja värb­ka­ku­ga