Kuu­sa­lu val­la an­de­ka­te sport­las­te toe­tus­sum­mad on vai­de tõt­tu muu­de­tud

46
Kuusalu vald.

Ehk­ki val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Kuu­sa­lu val­las ela­va­te an­de­ka­te noors­port­las­te toe­tus­sum­mad kolm kuud ta­ga­si, 21. jaa­nua­ril, po­le spor­dik­lu­bi­de­le ra­ha se­ni üle kan­tud ja seo­ses või­ma­li­ku jät­ku­va vaid­lu­se­ga lük­ku­vad väl­ja­mak­sed eda­si.

Vaid­lus käib ka­ra­tek­lu­bi­ga IVL. Ka­ra­te­klu­bi vaid­lus­tas jaa­nua­ri­kuus vas­tu võe­tud kor­ral­du­se, mil­le­ga ja­ga­ti spor­dik­lu­bi­de taot­lus­te alu­sel 6000 eu­rot Kuu­sa­lu val­la 18 an­de­ka­le noo­re­le sport­la­se­le. Taot­lu­se esi­ta­sid ja oma sport­las­te­le pi­did saa­ma toe­tust seit­se spor­dik­lu­bi. Kok­ku soo­vi­ti toe­tu­si 12 900 eu­ro ula­tu­ses, va­li­ku ja et­te­pa­ne­ku val­la­va­lit­su­se­le ot­sus­ta­mi­seks te­gi val­la­vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon.

Klu­bi IVL vai­de tu­le­mu­se­na vaa­tas ühis­ko­mis­jon märt­si­kuu lõ­pus toi­mu­nud koo­so­le­kul taot­lu­sed uues­ti lä­bi ja jao­tas toe­tu­sed üm­ber. Val­la­va­lit­sus muu­tis 8. ap­ril­li kor­ral­du­se­ga ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul va­ra­se­mat kaa­lut­lu­sot­su­sel põ­hi­ne­vat ra­ha­jao­tust.

Uue kor­ral­du­se jär­gi saa­vad toe­tust ka­hek­sa spor­dik­lu­bi sport­la­sed. An­de­ka­te sport­las­te toe­tu­seks ka­van­da­tud 6000 eu­rot on nüüd jao­ta­tud 16 sport­la­se­le ja kaks sport­last on jäe­tud toe­tu­se­ta. Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon soo­vi­tas, et val­la­va­lit­sus võiks lei­da nen­de ka­he toe­ta­mi­seks või­ma­lu­se väl­jas­pool an­de­ka­te sport­las­te toe­ta­mi­se kor­da. Val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Gre­te Land­son peab se­da kee­ru­li­seks, sest väl­jas­pool toe­tus­voo­ru toe­ta­mi­seks puu­dub alus.

Kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti üks tööü­le­san­ne on te­ge­le­da val­la mit­me­su­gus­te MTÜ-de ja seal­hul­gas spor­dik­lu­bi­de toe­tus­te­ga. Ta kir­jel­dab, et ei osa­le­nud taot­lus­te lä­bi­vaa­ta­mi­sel, kui võe­ti vas­tu jaa­nua­ri­kuu kor­ral­dus. Vai­de tõt­tu töö­tas ta lä­bi nii esi­ta­tud taot­lu­sed kui ka nei­le li­sa­tud do­ku­men­did sport­las­te mul­lus­te saa­vu­tus­te koh­ta, mis kok­ku moo­dus­tas vä­ga ma­hu­ka ma­ter­ja­li.

„Kont­rol­li­sin taot­le­ja­te vas­ta­vust kor­ras sä­tes­ta­tud tin­gi­mus­te­le, esi­ta­tud and­meid ja pro­to­kol­le ning koos­ta­sin koond­ta­be­li koos iga sport­la­se saa­vu­tus­te­ga. Tu­le­mu­sed on jao­ta­tud kol­me tu­ge­vusg­rup­pi,“ sel­gi­tas ta.

Esi­mes­se kuu­lu­vad maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel 1.-3. ko­ha või Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel mi­tu esi­koh­ta saa­vu­ta­nud sport­la­sed, neid pi­das ko­mis­jon õi­geks toe­ta­da 830 eu­ro­ga.

Tei­ses gru­pis on Ees­ti meist­ri­võist­lus­telt või üle­rii­gi­lis­telt võist­lus­telt ül­dar­ves­tu­ses in­di­vi­duaal­se või mees­kond­li­ku tu­le­mu­se saa­nud sport­la­sed, kel­le­le an­tak­se 410 eu­rot.

Kol­man­das on sa­ma­laad­se­tel võist­lus­tel oma va­nu­se­klas­sis in­di­vi­duaal­se või mees­kond­li­ku tu­le­mu­se saa­nud sport­la­sed, nei­le an­tak­se toe­tust 210 eu­rot.

Toe­tu­se­ta jäid üks Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si ja üks IV­Li sport­la­ne, kel­le sport­li­kud tu­le­mu­sed ei vas­ta­nud sä­tes­ta­tud kor­ra­le.

Tal­lin­na Vee­mo­tok­lu­bi ühe­le sport­la­se­le on ot­sus­ta­tud an­da 830 eu­rot, esi­me­se ot­su­se jär­gi oleks saa­nud 800 eu­rot. Klu­bi CFC ka­he­le sport­la­se­le an­tak­se kok­ku 1240 eu­rot, en­ne olek­sid saa­nud 1100 eu­rot. Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si kaht sport­last toe­ta­tak­se kok­ku 820 eu­ro­ga, va­ra­se­ma ot­su­se jär­gi ol­nuks nelja sport­la­se toe­tus kok­ku 1400 eu­rot.

Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi sport­la­ne saab 410 eu­rot va­rem lu­ba­tud 300 eu­ro ase­mel. Kei­la Swimc­lub´i kaht sport­last toe­ta­tak­se kok­ku 420 eu­ro­ga, en­ne oli klu­bi­le lu­ba­tud 400 eu­rot. Klu­bi Wi­ru Swim sport­la­ne saab 210 eu­rot, va­ra­se­mas ot­su­ses ka­jas­tus sport­la­ne eks­li­kult tei­se spor­dik­lu­bi all.

Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi­le an­tak­se nel­ja sport­la­se toe­tu­seks kok­ku 840 eu­rot, jaa­nua­ri ot­su­se­ga oleks üks sport­la­ne saa­nud 300 eu­rot ja tei­sed kolm igaüks 100.

Ka­ra­tek­lu­bi IVL kol­me sport­la­se toe­tus on nüüd kok­ku 1230 eu­rot, esialg­se ot­su­se jär­gi oli ka­vas toe­ta­da nel­ja sport­last kok­ku 1500 eu­ro­ga.

Val­la­va­lit­su­se ot­sus on re­gist­ree­ri­tud val­la do­ku­men­ti­de re­gist­ris, kuid ei ole ava­li­kult kät­te­saa­dav, sest si­sal­dab alaea­lis­te sport­las­te isi­kuand­meid, mi­da ei to­hi nen­de va­ne­ma­te nõu­so­le­ku­ta ava­li­kus­ta­da. Sa­ma­moo­di oli teh­tud ka jaa­nua­ris lan­ge­ta­tud kor­ral­du­se­ga an­de­ka­te sport­las­te toe­ta­mi­se koh­ta. Kõi­gi­le spor­dik­lu­bi­de­le saa­de­ti jaa­nua­ris väl­ja­võ­te ot­su­sest, kus oli nä­ha vaid nen­de oma sport­las­te ni­med, teis­te klu­bi­de sport­las­te koh­ta olid sum­mad, muud and­med puu­du­sid. Just see ajen­das ka­ra­te-k­lu­bi IVL juh­ti ot­sust vaid­lus­ta­ma. Ku­na toe­tus­te saa­jad olid sa­las­ta­tud, tek­kis tal kü­si­mus, kas toe­tus on ja­ga­tud õig­la­selt vas­ta­va kor­ra jär­gi või mõ­ned on saa­nud ebaõig­la­selt pal­ju.

Sõnumitooja küsis ka­ra­tek­lu­bi IVL juhilt Priit Se­lilt, kas on muu­de­tud ra­ha­jao­tu­sega nõus või plaanib ka seda vaidlustada. Priit Seli vastas: „Loomulikult ei ole ma muudetud korraldusega nõus ja lähitulevikus otsustame klubi juristiga, kuidas vaidlusega edasi liikuda.“ Val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se vaid­lus­ta­mi­seks on ae­ga 30 päe­va ala­tes sel­le ava­li­kus­ta­mi­sest.

Kuu­sa­lu val­la an­de­ka­te sport­las­te toe­tu­si ja­ga­tak­se tä­na­vu es­ma­kord­selt uue kor­ra jär­gi. Kor­da muu­de­ti möö­du­nud aas­tal. Toe­tus­ra­ha­de jao­ta­mi­se ja ot­sus­te ava­li­kus­ta­mi­se­ga tek­ki­nud prob­lee­mi­de tõt­tu on väl­jen­da­tud ar­va­must, et se­da kor­da tu­leks veel täien­da­da ja muu­ta.

Tä­he­le­pa­nu on juhitud sel­le­le, et kor­ras ei ole ni­me­ta­tud sport­la­se tu­le­mus­te loe­te­lus vä­lis­rii­ki­des toi­mu­va­tel rah­vus­va­he­lis­tel võist­lus­tel saa­vu­ta­ta­vaid au­hin­na­li­si koh­ti. Ka on lahendamata toetusesaajate ja summade avalikustamise küsimus.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las hea­kor­ra­kuu
Järgmine artikkelAni­ja val­las oli kõ­ne all õpi­las­te vaim­ne ter­vis