Ani­ja val­las oli kõ­ne all õpi­las­te vaim­ne ter­vis

82
MAR­GE RA­JA.

Möö­du­nud es­mas­päe­val, 12. ap­ril­lil kor­ral­das Ani­ja val­la­va­lit­sus koo­so­le­ku tee­mal „Meie val­la õpi­las­te vaim­ne ter­vis“. Osa­le­sid val­la­va­nem, abi­val­la­va­nem, las­te ja pe­re­de spet­sia­lis­tid, val­la kol­me üld­ha­ri­dus­koo­li ju­hid ning noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja.

Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja sel­gi­tas, et koo­lid on ol­nud kuu ae­ga dis­tant­sõp­pel ning val­la­va­lit­su­se kui koo­li­pi­da­ja soov oli saa­da üle­vaa­det, mil­li­ne on nen­de­ni õpe­ta­ja­te kau­du jõud­nud ta­ga­si­si­de õpi­las­te koh­ta. Ku­na lä­hi­nä­da­la­tel an­nab riik oma­va­lit­sus­te­le täien­da­vat Co­vi­di kah­ju­de toe­tust, soo­vi­ti kuul­da ka mõt­teid, kui­das sel­lest ha­ri­dus­vald­kon­na­le eral­da­ta­vat sum­mat võiks ka­su­ta­da.

„Meie kolm koo­li on vä­ga eri­ne­vad, kuid ühi­selt tõ­de­ti, et kui õpi­la­ne va­jab abi, pöör­dub ta eel­kõi­ge sel­le täis­kas­va­nu poo­le, kel­le­ga tal on usal­dus­lik su­he. See ei pruu­gi ol­la tu­gis­pet­sia­list,“ sõ­nas Mar­ge Ra­ja.

Ta li­sas, et just dis­tant­sõp­pe ajal on vä­ga olu­li­ne tee­ma mär­ka­mi­ne: „Kui on vee­bi­tun­nid, kus õpi­las­tel on kaa­me­rad sis­se lü­li­ta­tud, os­kab pä­dev õpe­ta­ja abi­va­ja­jat mär­ga­ta. Aga tea­me, et pal­ju­del õpi­las­tel po­le kaa­me­ra või­ma­lust ning kel on, saab sel­le ala­ti väl­ja lü­li­ta­da. Koo­li­ju­hid üt­le­sid, et nen­de­ni, kes va­ja­sid abi ju­ba va­rem, jõu­tak­se ena­mas­ti ka nüüd. Kee­ru­li­sem on mär­ga­ta prae­gu neid, kes ta­vao­lu­kor­ras po­le li­sa­toe­tust va­ja­nud, küll aga nüüd, dis­tant­sõp­pe ajal.“

Koo­so­le­kul va­he­ta­ti ko­ge­mu­si, kui­das kau­gõp­pe ajal õpi­las­te vaim­se ter­vi­se muu­tu­si pa­re­mi­ni mär­ga­ta: „Näi­teks saab ka klas­si­ju­ha­ta­ja­tun­de vä­ga edu­kalt te­ha vee­bis. Need ei pea ole­ma klas­si­ka­li­sed tun­nid kind­la tee­ma­ga, prae­gu­ses olu­kor­ras pi­gem pin­ge­va­bad vest­lu­sed õpi­las­te­ga. Kui õpe­ta­ja­le jääb neist tun­di­dest kel­le­gi pu­hul mi­da­gi kri­pel­da­ma, saab ta võt­ta õpi­la­se­ga eral­di ühen­dust ja va­ja­du­sel in­di­vi­duaal­selt koh­tu­da kas koo­li­ma­jas või ar­vu­tiek­raa­ni kau­du. Tei­ne ko­ge­mus­näi­de oli, et vee­bi­tun­de saab te­ha ka in­di­vi­duaal­selt eri­va­ja­du­se­ga õpi­la­se­ga, kel on di­gi­va­hen­did ole­mas ja os­kab neid si­hi­pä­ra­selt ka­su­ta­da. See on hea või­ma­lus, ar­ves­ta­des, et Ani­ja vald on suu­res­ti ha­jaa­sus­tu­se­ga ning osa lap­si elab koo­list kau­gel.“

Mar­ge Ra­ja sõ­nul mär­ki­sid koo­li­ju­hid, et kuu ae­ga pä­rast dis­tant­sõp­pe al­gust on tun­da ül­dist vä­si­must nii õpi­las­tel, õpe­ta­ja­tel kui lap­se­va­ne­ma­tel, sa­ge­ne­nud on ka lap­se­va­ne­ma­te pöör­du­mi­sed koo­li poo­le. See on te­ma hin­nan­gul mõis­te­tav, ku­na ka ta­vao­lu­kor­ras on nor­maal­ne, et ap­ril­lis te­kib õp­pe­töö- ja ke­vad­vä­si­mus, se­da enam siis prae­gu­ses si­tuat­sioo­nis.

„Ala­ti ei pea te­ge­ma pal­ju ja kor­ra­ga, tih­ti pii­sab ka vei­di teist­moo­di lä­he­ne­mi­sest. Keh­ra kool pak­kus dis­tant­sõp­pe ajaks õpi­las­te­le õh­tust abi, eel­mi­sel nä­da­lal pos­ti­ta­ti ko­du­le­he­le õpi­las­te tur­gu­ta­mi­seks õpe­ta­ja­te teh­tud vi­deo. Meie koo­li­de di­rek­to­rid hoo­li­vad ka oma õpe­ta­ja­te vaim­sest ter­vi­sest. Vä­he­malt üks kord nä­da­las on igas meie koo­lis õpe­ta­ja­te ühi­ne vee­bi­koo­so­lek,“ lau­sus ta.