Kuu­sa­lu val­la abi­po­lit­sei­ni­kud PRIIT KIR­SIS­TE ja KRIST­JAN KURG

248
Abi­po­lit­sei­nikud PRIIT KIRSISTE Kuusalust ja KRIST­JAN KURG Kol­gast. Fo­tod Raul Val­gis­te/Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­selt tä­nu­kir­ja päl­vi­nud Priit Kir­sis­te Kuu­sa­lust pa­nus­tas eel­mi­se aas­ta jook­sul abi­po­lit­sei­ni­ku­na 509,5 va­ba­taht­lik­ku töö­tun­di ning Krist­jan Kurg Kol­gast 78 tun­di ja te­gut­seb ka Kol­ga va­ba­taht­li­ku prit­si­me­he­na. Mõ­le­mad on lä­bi­nud ise­seis­va pä­de­vu­se­ga abi­po­lit­sei­ni­ku koo­li­tu­se ja saa­vad te­gut­se­da po­lit­seia­met­ni­ku­ta.

Priit Kir­sis­te on abi­po­lit­sei­nik 2014. aas­tast ning te­gut­seb ko­gu Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­na töö­piir­kon­nas, mis ula­tub Lok­sast ja Aeg­vii­dust ku­ni Tal­lin­na kesk­lin­na­ni. Ta on igal aas­tal pa­nus­ta­nud abi­po­lit­sei­ni­ku va­ba­taht­lik­ku te­ge­vus­se 500-600 tun­di.

„See on mu ho­bi, ree­de õh­tul pa­nen vor­mi sel­ga ja lä­hen po­lit­sei­jaos­kon­da. Abi­po­lit­sei­ni­ku va­rus­tus sar­na­neb elu­kut­se­lis­te po­lit­sei­ni­ke oma­ga, ka meil on kaa­sas relv ja ta­ser. Vo­li­tu­sed on sa­mu­ti si­su­li­selt sa­mad, mis po­lit­sei­ni­kel, kuid me­net­lu­sõi­gus puu­dub. Pä­ris pal­ju tu­leb et­te lä­hi­suh­te vä­gi­val­la ehk pe­re­tü­li­de la­hen­da­mist. Käin pat­rul­li­mas, koo­li­des rää­ki­mas po­lit­seist ja abi­po­lit­sei­ni­kest ning osa­le­n Tal­lin­nas po­lit­sei kor­ral­da­tud vä­li­kam­paa­nia­tes. Sõi­dan ka es­kor­dis, kui Ees­tit kü­las­tab mõ­ni rii­gi­juht,“ rää­kis Priit Kir­sis­te.

Krist­jan Kurg hak­kas abi­po­lit­sei­ni­kuks pronk­siöö ra­hu­tus­te jä­rel 2007. aas­tal ning pat­rul­lib ko­du­val­las koos Priit Kir­sis­te ja piir­kon­na­po­lit­sei­nik Ka­lev Kuus­pa­lu­ga. Ta kir­jel­das, kui abi­po­lit­sei­ni­kud on end pat­rul­li mi­ne­kuks kir­ja pan­nud, saa­de­tak­se neid va­ja­du­sel sünd­mus­ko­ha­le, kus tu­leb ot­sus­ta­da, kas on va­ja kut­su­da abi­jõu­de või saab ise hak­ka­ma. „Ül­di­selt on Kuu­sa­lu val­las ra­hu­lik, roh­kem sa­tub nä­ge­ma au­to­sid, mil­lel kind­lus­tus või üle­vaa­tus te­ge­ma­ta, või koh­ta­me roo­li­joo­di­kuid,“ sõ­nas Krist­jan Kurg.

Eelmine artikkelAru­kü­la las­teaed sai 40. sün­ni­päe­vaks uue lo­go
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­las hak­kab hul­ku­vaid koe­ri ja kas­se püüd­ma PE­SA­LEID­JA