Kuu­sa­lu val­la aas­ta õpe­ta­ja on KÜL­LI-KAT­RI ES­KEN, aas­ta noor SAN­NE SÄÄR

485
Kuu­sa­lu val­la­ kul­tuu­rip­ree­mia 2020 lau­reaat, an­sam­bel Uu­ri­kad koos ju­hen­da­ja­ga. Fo­to Gre­te Land­son

Kul­tuu­rip­ree­mia päl­vis an­sam­bel Uu­ri­kad, mär­ka ja tun­nus­ta au­hin­na
LI­SET­TE MOKS ja RALF KUUSK, KÜL­LI-KAT­RI ES­KEN sai ka aas­ta ju­hen­da­ja tiit­li.

Kuu­sa­lu val­la aas­ta noo­re 2020 tiit­li 14 kan­di­daa­ti olid kut­su­tud nel­ja­päe­val, 18. veeb­rua­ril Kuu­sa­lu val­la­maj­ja vas­tu­võ­tu­le, et jät­ka­ta aas­ta ta­ga­si al­ga­ta­tud tra­dit­sioo­ni. Aas­ta noo­re tii­tel an­ti Kuu­sa­lu val­las kol­man­dat kor­da. Tiit­li sai Kuu­sa­lu kesk­koo­li 10. klas­si õpi­la­ne, koo­li õpi­las­ko­gu lii­ge San­ne Säär.

Ka­hel esi­me­sel kor­ral kuu­lu­ta­ti tiit­li­saa­ja väl­ja jaa­nua­ri al­gu­ses Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas val­la tä­nu­peol. Ko­roo­na­pan­dee­mia tõt­tu on Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­ne tä­nu­pi­du lü­ka­tud eda­si.
Mul­lu­se­le tä­nu­peo­le eel­nes det­semb­ris aas­ta noo­re tiit­li­le esi­ta­tud nel­ja no­mi­nen­di vas­tu­võtt val­la­ma­jas.

See­kord oli val­la­maj­ja vas­tu­võ­tu­le kut­su­tud kan­di­daa­ti­de arv pal­ju suu­rem, sest tiit­li­le esi­ta­ti Kol­ga fol­kan­samb­li Uu­ri­kad kõik noo­red: Li­set­te Moks, So­fia Ru­ti­ku, Han­na Lii­sa Talts, Mar­liis Ko­se­mets, Kä­di Ül­le, Bir­git Moks, Hen­ri Uus­ta­lu, Ma­tias Ko­se­mets, Ma­riel Moks, Miia Va­na­hans ja Eke­bert Es­ken. No­mi­nen­ti­de seas olid veel Kuu­sa­lu kesk­koo­li kaks õpi­last: ak­tiiv­ne noor­kot­kas Al­len La­rin ning ven­na sün­di­mi­sel oma ema ai­da­nud Ralf Kuu­se.

Tub­li­de­le noor­te­le kor­ral­da­tud vas­tu­võt­tu ai­ta­sid lä­bi viia Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se töö­ta­jad. Val­la­ma­ja saa­lis oli kae­tud suu­pis­te­laud. Val­la­va­ne­ma Ter­je Kraan­vel­ti sõ­na­võt­ule järg­ne­sid ül­la­tu­sed – pea­le aas­ta noo­re tiit­li­saa­ja ava­li­kus­ta­mi­se an­ti kät­te veel mi­tu au­hin­da ja teh­ti tea­ta­vaks kaks pree­mia­saa­jat.

Kuu­sa­lu val­la juh­tiv ha­ri­dus­spet­sia­list Anu Kirs­man sel­gi­tas, et ka­su­ta­ti või­ma­lust ning tun­nus­ta­ti neid, kes osa­le­sid vas­tu­võ­tul ja olek­sid oma tiit­li­test-pree­mia­test saa­nud tea­da tä­nu­peol.

Aas­ta õpe­ta­jaks kuu­lu­ta­ti ja val­la ha­ri­dusp­ree­mia 320 eu­rot sai Uu­ri­ka­te ju­hen­da­ja Kül­li-Kat­ri Es­ken, kes osa­les val­la­ma­jas vas­tu­võ­tul an­samb­li noor­te saat­ja­na. Ta päl­vis ka aas­ta ju­hen­da­ja tiit­li.

See­kord­ne kul­tuu­rip­ree­mia 320 eu­rot läks an­samb­li­le Uu­ri­kad. Mär­ka ja tun­nus­ta ka­te­goo­ria tä­nu­kir­ja said Li­set­te Moks an­samb­list Uu­ri­kad kont­ser­di „Len­da lin­du“ kor­ral­da­mi­se ning Ralf Kuusk ema abis­ta­mi­sel üles näi­da­tud tar­ku­se ja jul­gu­se eest.

Tun­nus­ta­tud said koos lil­le­de ja tä­nu­kir­ja­ga taas Triin Põll­maa val­mis­ta­tud ke­raa­mi­li­se vaa­si ning ka kin­gi­pa­ki Jõe­kää­ru too­de­te­ga.

SAN­NE SÄÄR kor­ral­das maa­kon­na noor­te osa­luskoh­vi­ku
San­ne Säär oli ka üks mul­lus­test no­mi­nen­ti­dest aas­ta noo­re tiit­li­le. Siis oli ta Kol­ga koo­li õpi­la­se­sin­du­se juht. Käe­so­le­vast õp­peaas­tast õpib San­ne Säär Kuu­sa­lu kesk­koo­lis, kus va­li­ti sa­mu­ti õpi­la­se­sin­dus­se.

Val­la aas­ta noor 2020, Kuu­sa­lu kesk­koo­li 10. klas­si õpi­la­ne SAN­NE SÄÄR. Fo­to Gre­te Land­son

Te­ma koh­ta saa­de­tud et­te­pa­ne­kus on kir­jas, et li­saks õpi­las­te ja noor­te ak­tiiv­se­le esin­da­mi­se­le on ta ai­da­nud kor­ral­da­da Kuu­sa­lu val­la noor­te osa­lus­koh­vi­kut ja muu­si­ka­päe­va ning oli Kuu­sa­lu spordikeskuses toi­mu­nud Har­ju­maa noor­te tä­na­vu­se osa­lus­koh­vi­ku pea­kor­ral­da­ja. Ta osa­les su­vel Ees­ti Noor­teü­hen­du­se Lii­du su­ve­koo­lis ja ai­tas koos­ta­da Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu põ­hi­mää­rust.

San­ne Säär rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et maa­kon­na noor­te osa­lus­koh­vik jät­kub 5. märt­sil kaa­sa­mi­sü­ri­tu­se­ga, mi­da te­hak­se val­la­ma­jas, sest seal on so­biv teh­ni­ka.

Noor­te­vo­li­ko­gu põ­hi­mää­rus on nüüd­seks Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se­ga kin­ni­ta­tud. Tä­na­vu ke­va­del on soov kor­ral­da­da val­la noor­te­vo­li­ko­gu va­li­mi­sed – sõl­tub ko­roo­na­pan­dee­mia olu­kor­rast.

Aas­ta õpe­ta­jal on lau­lus­tuu­dios 40 õpi­last
Aas­ta õpe­ta­ja no­mi­nen­te oli kok­ku 21: Kuu­sa­lu koo­list Reet Rein­sa­lu, Ker­tu Prii­linn, Hiie Kik­kas, Ene Lõo­ke, Bir­git Nur­mik, Vir­ve Raid­la, Viie Abel, Ter­je Sats, Ser­go Treu­feldt, Ma­ri Käis ja Os­kar Hel­de ning Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaiast Kät­lin Sepp, Kol­ga las­teaiast Sig­ne Pa­ju­la, Kuu­sa­lu las­teaiast Jus­si­ke Sii­ri Ee­sa­lu ja Eva Lui­te, Kol­ga koo­list Reet Soo­saar, Vir­ve Talts ja Ma­ri­ka Ro­hi, Kuu­sa­lu Hu­go Lep­nur­me Kuns­ti­de Koo­list Va­le­ria Rju­mi­na ja Kül­li-Kat­ri Es­ken. No­mi­nen­ti­de­le kor­ral­da­ti ok­toob­ri al­gu­ses Kuu­sa­lu val­la­ma­jas vas­tu­võtt.

Aas­ta õpe­ta­jaks va­li­tud Kül­li-Kat­ri Es­ken töö­tab kuns­ti­de koo­lis kla­ve­riõ­pe­ta­ja­na 2010. aas­tast. Tal on ala­tes 2014. aas­tast koo­lis ka oma­ni­me­li­ne lau­lus­tuu­dio.

Sel­le töö kõr­valt on ta loo­nud oma õpi­las­te­ga fol­kan­samb­li Uu­ri­kad. Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni koh­ta kir­ju­ta­tud et­te­pa­ne­kus on mär­gi­tud, et an­sam­bel on mõ­ne aas­ta­ga ku­ju­ne­nud vä­ga pro­fes­sio­naal­seks, saa­nud laial­dast vas­tu­ka­ja. An­samb­li te­ge­vus on tä­nu Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni ak­tiiv­se­le töö­le ja suu­re­le pa­nu­se­le väl­ju­nud koo­li õp­pe­te­ge­vu­se raa­mi­dest.

Kül­li-Kat­ri Es­ken oli esi­ta­tud ka aas­ta ju­hen­da­ja tiit­li kan­di­daa­diks – li­saks Uu­ri­ka­te an­samb­li­le on te­ma stuu­diost võr­su­nud mi­tu lau­lu­kon­kurs­si­del edu­kalt esi­ne­nud so­lis­ti ja an­samb­lit.

Kuu­sa­lu val­la aas­ta õpe­ta­ja ja ju­hen­da­ja Kül­li-Kat­ri Es­ken ütles Sõ­nu­mi­too­ja­le, et läks an­samb­li­las­te­ga koos val­la­maj­ja vas­tu­võ­tu­le ega osa­nud en­da tun­nus­ta­mist ai­ma­ta, see oli suur ül­la­tus.

Te­ma lau­lus­tuu­dios on li­gi 40 õpi­last. Kla­ve­riõ­pi­la­si on 12, ena­mik on Kol­ga koo­list ja käib kla­ve­ri­tun­de and­mas seal. Osad tun­nid teeb ka Kuu­sa­lus kuns­ti­de koo­lis.

„Ela­si­me pe­re­ga mõn­da ae­ga Kuu­sa­lus, vii­ma­sed seit­se aas­tat on me ko­du Viim­sis. Kol­ga-Aab­las on me pe­rel väi­ke su­ve­ko­du, abi­kaa­sa juu­red on Ju­min­da pool­saa­relt, Lee­si kü­last,“ sõ­nas ta.

Omaaeg­se po­pu­laar­se an­samb­li Kuld­sed Lin­did en­di­se laul­ja ja ühe pro­dut­sen­di­na lõi ta 2000nda­te aas­ta­te al­gu­ses nei­du­de po­pan­samb­li Ice Cream, oli ka­he al­bu­mi muu­si­ka ja ena­mi­ku sõ­na­de au­tor. Kuu­sa­lus ju­hen­das nei­du­de an­samb­lit Põh­ja­val­ge, mis prae­gu ei te­gut­se.

An­samb­li Uu­ri­kad moo­dus­tas ta kaks ja pool aas­tat ta­ga­si, esi­me­ne esi­ne­mi­ne oli kuns­ti­de­koo­li jõu­lu­peol.

Kül­li-Kat­ri Es­ken: „Kuu­sa­lu val­las on pal­ju häid õpe­ta­jaid, eri­ti ras­ke on ol­nud töö­ta­da dis­tant­sõp­pe tin­gi­mus­tes. Kõik nad on tun­nus­tust väärt. See­kord tu­li aas­ta õpe­ta­ja tii­tel mul­le, olen vä­ga tä­nu­lik. Tööd on teh­tud kõ­vas­ti ja see töö jät­kub.“

Uu­ri­ka­tel val­mis kuues lau­lu­vi­deo
Val­la kul­tuu­rip­ree­mia päl­vi­nud an­samb­li Uu­ri­kad koh­ta oli et­te­pa­ne­kus kir­jas, et Uu­ri kü­la noor­test koos­nev an­sam­bel on väl­ja and­nud mi­tu hit­ti, mis on ko­gu­nud po­pu­laar­sust You­Tu­be`is. Eri­ti po­pu­laar­seks sai ko­roo­nak­rii­si erio­lu­kor­ra ajal laul „Maailm kee­ras kin­ni kõik uk­sed“. An­samb­li esi­ne­misg­raa­fik on ti­he – Kuu­sa­lu val­la üri­tus­test ku­ni Tal­lin­na Mar­di­laa­da­ni. Sel su­vel on an­sam­bel kut­su­tud esi­ne­ma Vi­ru Fol­gi­le, Kih­nu me­re­päe­va­de­le ja veel pal­ju­de­le üri­tus­te­le üle Ees­ti. An­samb­li hitt­lau­lud on ka „Hoia se­da maad“, „Maa­kad läk­sid lin­na“, „Õnn tu­li õue­le“.

Möö­du­nud aas­tal ka­jas­ta­sid an­samb­li te­ge­mi­si ETV saa­ted „Mis teie ko­dus uu­dist?“ „OP“, „Maa­hom­mik“, „No­va“, „Te­re­vi­sioon“, an­samb­li esin­dus osa­les ka Vi­ker­raa­dio saa­tes.

Sel­le nä­da­la kol­ma­päe­val, Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­val jõu­dis You­Tu­be’i va­hen­du­sel ava­lik­ku­se et­te an­samb­li kuues lau­lu­vi­deo „Va­na­sõ­na­de laul“ Ees­ti va­na­sõ­na­dest. Vi­deos eel­ne­vad lau­lu­le Ma­riel Mok­si ja Han­na Lii­sa Talt­si teh­tud in­terv­juud va­na­sõ­na­de tee­mal, mik­ro­fo­nil on ki­ri „Uu­ri TV“.

Ka sel­le lau­lu vii­si ja sõ­na­de au­tor on ju­hen­da­ja Kül­li-Kat­ri Es­ken. Vi­deo sal­ves­ta­ti Viit­na kõrt­sis.

„Ena­mik an­samb­li lap­si on mu õpi­la­sed. Nad on äge, rõõm­sa­meel­ne kamp – ehe­dad, sii­rad, sä­ra­vad. Tä­nu oma ko­du­de­le on nad üles kas­va­nud rah­va­muu­si­ka ja pä­ri­mus­lu­gu­de kes­kel, mu­sit­see­ri­vad rah­va­pil­li­del ja õpi­vad rõõ­mu­ga uu­si rah­va­lik­ke pil­le män­gi­ma. Nad sir­gu­sid mu sil­me all ja min­gil het­kel tek­kis ära­tund­mi­ne, et neist saab fol­kan­samb­li. See või­ma­lus sa­das mul­le pilt­li­kult öel­des ise sül­le ning õnn, et ära tund­sin,“ kom­men­tee­ris ju­hen­da­ja.
Vi­deoid sal­ves­tab ja pa­neb kok­ku te­ma poeg, an­samb­li trum­mar Eke­bert Es­ken, Uu­ri­ka­test ai­nus, kes ei ela Uu­ri kü­las.

Eke­bert Es­ken õpib Georg Ot­sa ni­me­li­se Tal­lin­na muu­si­ka­koo­li 1. kur­su­sel rüt­mi­muu­si­ka osa­kon­nas löök­pil­le. Li­set­te Moks ja So­fia Ru­ti­ku on Kol­ga koo­li 8. klas­si õpi­la­sed. An­samb­li noo­rim lii­ge, Ma­r­liis Ko­se­mets, on 9aas­ta­ne ja õpib 2. klas­sis.

Suur roll an­samb­li te­ge­mis­tes on lap­se­va­ne­ma­tel, kes sõi­du­ta­vad lap­si proo­vi­des­se ja esi­ne­ma. Mul­lu sü­gi­sel oli an­samb­lil üle 10 kont­ser­di. Tu­le­vaks su­veks on pal­ju kut­seid, ole­neb Co­vid-19 vii­ru­se le­vi­kust, kas need kont­ser­did toi­mu­vad ja õn­nes­tub osa­le­da.

„Kut­su­sin an­samb­li kaas­ju­hen­da­jaks Kuu­sa­lu koo­li vi­list­la­se, Nee­me koo­li õpe­ta­ja Kris­tii­na Re­ba­se, kes õpe­tab Li­set­te­le to­ru­pil­li. Te­ma­ga on hea aru­ta­da ja mit­mes jaos proo­ve te­ha, seo­ses an­samb­li plaa­di väl­jaand­mi­se­ga on har­ju­ta­mist ja sal­ves­ta­mist roh­kelt,“ sõ­nas Kül­li-Kat­ri Es­ken.

Kris­tii­na Re­ba­ne osa­les to­ru­pil­li­ga ka Uu­ri kü­las Mok­siallikal toi­mu­nud va­baõ­hu­kont­ser­dil „Len­da lin­du“, mil­le eest sai kor­ral­da­ja Li­set­te Moks Kuu­sa­lu val­la mär­ka ja tun­nus­ta au­hin­na.

Tun­nia­ja­ne kont­sert toi­mus 8. klas­si loov­töö­na. Pub­li­kut oli pal­ju, kir­ja pa­nid end paar­sa­da. Li­set­te Moks esi­nes koos Uu­ri­ka­te­ga ja an­samb­li baa­sil kok­ku pan­dud väik­se­ma­te koos­sei­su­de­ga. Lõ­puks esi­ta­ti ühi­selt an­samb­li Unt­sa­kad laul „Len­da lin­du“, mis oli kont­ser­di ni­mi­laul.

Kor­ral­da­ja kõ­ne­les kont­ser­dil, kui­das ar­mas­tab õh­tu­ti män­gi­da eri­ne­vaid pil­le, tei­ne­kord kes­tab pil­li­mäng ku­ni kel­la 23ni. Kont­ser­di­ga ko­gus ta toe­tust en­da­le to­ru­pil­li ost­mi­seks, ena­mik va­ja­mi­ne­vast ra­hast saa­di an­ne­tus­test, osa li­sas pe­re. Nüüd on pill val­mis, meis­ter­das And­rus Taul. Li­saks kont­ser­di­le tu­li kir­ju­ta­da vä­he­malt viie­le­he­kül­je­li­ne kok­ku­võ­te, Li­set­te Moks kir­ju­tas 12 le­he­kül­ge. Hindamiskomisjon pa­ni loov­töö­le hin­deks viie.

Kontserdi täismahus salvestust saab vaadata siit.

Mär­ka ja tun­nus­ta tä­nu­kir­ja saa­nud RALF KUUSK. Fo­to Gre­te Land­son

Mär­ka ja tun­nus­ta au­hin­na päl­vi­nud Ralf Kuusk sai üle Ees­ti kuul­saks, kui mul­lu veeb­rua­ri al­gu­ses oli ta koos oma ema Mer­ja Laag­ri­kül­li­ga ETV saa­tes „Hom­mik Anu­ga“. Nad ja­ga­sid mul­jeid, kui­das kuu ae­ga va­rem ai­tas Ralf häi­re­kes­ku­se töö­ta­ja te­le­fo­ni­ju­hen­da­mi­se toel ko­dus oma ema, kui sün­dis ta vend Ro­ger.

Väl­ja on kuu­lu­ta­ma­ta Kuusalu val­la spor­dip­ree­mia lau­reaat, aas­ta sport­la­sed ja pal­ju­de muu­de ka­te­goo­ria­te tiit­li­saa­jad. Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht Kai­sa Lin­no kin­ni­tas, et tä­nu­pi­du pi­da­ma­ta ei jää ja toi­mub nii­pea, kui on või­ma­lik.

Eelmine artikkelAni­ja val­la 2020. aas­ta te­gi­jad on sel­gu­nud
Järgmine artikkelLap­se­va­ne­ma­tel on aeg õp­pi­da oma las­te­ga suht­le­ma äp­pi­de kau­du