Ani­ja val­la 2020. aas­ta te­gi­jad on sel­gu­nud

421
Kehra perearst MAR­JE OTT.

Aas­ta te­gi­ja­te va­li­mi­sel osa­le­sid 914 ini­mest.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se al­ga­tu­sel toi­mus seits­men­dat kor­da val­la aas­ta te­gi­ja­te kon­kurss eel­mi­sel aas­tal kõi­ge roh­kem elu­kesk­kon­na ja ko­gu­kon­na aren­gus­se pa­nus­ta­nud ini­mes­te, ko­da­ni­kuü­hen­dus­te, et­te­võ­te­te ja te­gu­de tun­nus­ta­mi­seks. Kon­kur­si­le sai sel aas­tal kan­di­daa­te esi­ta­da küm­nes ka­te­goo­rias, kuid aas­ta te­gi­jad va­li­ti ühek­sas ka­te­goo­rias, ku­na aas­ta ko­gu­kon­naks ei esi­ta­tud üh­te­gi no­mi­nen­ti. Võit­jad sel­gu­sid in­ter­ne­ti­hää­le­tu­sel, 37 no­mi­nen­di hul­gast ai­ta­sid pa­ri­maid sel­gi­ta­da 914 hää­le­ta­jat.

Esial­gu oli ka­vas aas­ta te­gi­jaid tun­nus­ta­da Ees­ti Va­ba­rii­gi 103. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel 23. veeb­rua­ri õh­tul, kuid pi­du Keh­ra lin­na­väl­ja­kul ot­sus­ta­ti seo­ses ko­roo­na­vii­ru­se suu­re le­vi­ku­ga ning va­ba­rii­gi va­lit­su­se keh­tes­ta­tud uu­te pii­ran­gu­te ja soo­vi­tus­te tõt­tu ära jät­ta. Aas­ta te­gi­jad said val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja koos mee­ne­ga 24. veeb­rua­ri hom­mi­kul pi­du­li­kul li­pu­heis­ka­mi­sel Keh­ras lin­na­väl­ja­kul. Nei­le kin­gi­ti Aeg­vii­du ela­ni­ku Mar­gus Mus­to­ne­ni fo­to­jääd­vus­tu­sed Ani­ja val­last.

Kehra perearst MAI­RE POST.

Aas­ta et­te­võt­ja te­gu – Keh­ra ter­vi­se­kes­kus
Tiit­li aas­ta et­te­võt­ja te­gu päl­vis Keh­ra ter­vi­se­kes­kus, kel­le poolt an­ti 146 häält.
Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se aas­ta te­gi­jaks esi­ta­nud Ma­rian­ne Leis mär­kis, et ter­vi­se­kes­ku­ses töö­ta­jad on ko­roo­naa­jal ol­nud ees­lii­nil, ala­ti töö­pos­til, hea­taht­li­kud ja abi­val­mis hoo­lit­se­ma oma ini­mes­te eest ja ja­ga­mas ter­vi­se­nõuan­deid. Ta li­sas, et ilm­selt on ka tä­nu ter­vis­hoiu­töö­ta­ja­te­le Ani­ja vald suu­re­mast na­ka­tu­mi­sest pää­se­nud.

„Tä­nu ja tun­nus­tu­se aval­da­mi­ne li­gi aas­ta ko­roo­nak­rii­sis te­gut­se­nud tub­li­de­le pe­rears­ti­de­le, pe­reõ­de­de­le ja kõi­gi­le ter­vi­se­kes­kus töö­ta­ja­te­le on kind­las­ti pal­ju­de ela­ni­ke soov,“ mär­kis esi­ta­ja.

Kehra perearst NA­TA­LI­JA JA­KO­VEN­KO.

Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­ses töö­ta­vad pe­rears­tid Mar­je Ott, Mai­re Post ja Na­ta­li­ja Ja­ko­ven­ko.
Tiit­li­le aas­ta et­te­võt­ja te­gu no­mi­nee­ri­ti veel Mar­di ta­lu Keh­rast, Rem­mel­ga­maa ta­lu Lil­list, Aeg­vii­du res­to­ran Va­na Wak­sal, Sood­la pood ja Keh­ra Pää­su­ke­se kaup­lus.

Aas­ta sä­de – Pil­le Trol­la ja Jü­ri Ku­rik
Aas­ta sä­de­meid va­li­ti tä­na­vu kaks, need on pi­la­te­se tree­ner ja ea­ka­te võim­le­mi­se ju­hen­da­ja Pil­le Trol­la Keh­rast ning Keh­ra Pää­su­ke­se poe oma­nik ja müü­ja Jü­ri Ku­rik. Jü­ri Ku­ri­ku poolt hää­le­ta­ti 230, Pil­le Trol­la poolt 220 kor­da.

Pilatese treener ja eakate võimlemise juhendaja PIL­LE TROL­LA.

Pil­le Trol­la esi­tas tiit­li­le He­li­na Lill­soo. Ta mär­kis, et Pil­le Trol­la jaoks on olu­li­ne ko­gu­kon­na ini­mes­te heao­lu, vaim­ne ja füü­si­li­ne ter­vis, ta on rõõm­sa­meel­ne, sõb­ra­lik ja hea­taht­lik, na­ka­tab oma po­si­tiiv­se ole­ku­ga en­da üm­ber ole­vaid ini­me­si ning püüab ala­ti lei­da la­hen­du­si, et tree­nin­gud olek­sid kõi­gi­le kät­te­saa­da­vad – möö­du­nud ke­va­del, kui erio­lu­kor­ra tõt­tu ei saa­nud koos rüh­ma­ga tree­ni­da, pak­kus eri­ne­vaid tree­nin­gu­või­ma­lu­si vee­bi­kesk­kon­nas.

Jü­ri Ku­ri­ku esi­ta­ja Ja­nar Mä­gi põh­jen­das, et Keh­ra poe­oma­ni­ku näol on te­gu vä­ga pü­hen­du­nud ini­me­se­ga, kes oma po­si­tiiv­su­se ja hea sõ­na­ga muu­dab pal­ju­de ini­mes­te päe­va ilu­saks. Jü­ri Ku­rik päl­vis tä­na­vu ka Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gi.

Tiit­li aas­ta sä­de no­mi­nen­did olid ka Jan­ne Kal­lak­maa, Kau­po Lii­va ja Pi­ret Pur­cell.

Aas­ta va­ba­taht­lik – Alek­sand­ra Ko­pos­so­va
Aas­ta va­ba­taht­li­kuks va­li­ti Keh­ra ela­nik Alek­sand­ra Ko­pos­so­va, kel­le poolt an­ti 238 häält. Te­ma esi­ta­ja, MTÜ Keh­ra Kas­sid põh­jen­du­ses oli, et Alek­sand­ra Ko­pos­so­va on ini­me­ne, kel­le­ta MTÜ Keh­ra Kas­sid ei suu­da täi­ta oma ees­mär­ki ai­da­ta kaa­sa Ani­ja val­la ko­du­tu­te ja väär­ko­hel­dud loo­ma­de ar­vu­ku­se vä­he­ne­mi­se­le. Ta on aas­ta­te jook­sul oma ko­dus ter­veks ra­vi­nud küm­neid lin­de ja loo­mi, pääst­nud neid loo­du­ses­se ta­ga­si, va­ja­du­sel leid­nud nei­le uued ko­dud. Alek­sand­ra Ko­pos­so­va ko­du on abi­tu­te loo­ma­de hoiu­ko­du, kus ta on oma pe­re­meest oo­ta­va­te­le loo­ma­de­le and­nud tei­se või­ma­lu­se, kir­ju­ta­sid esi­ta­jad.

Aas­ta va­ba­taht­li­kuks no­mi­nee­ri­ti ka Hel­ve Kot­kas, Ma­ti Kat­tai ja Peep Kask.

Aas­ta spor­di­te­gu – Keh­ra pääs­te­ko­man­do
Tii­tel aas­ta spor­di­te­gu omis­ta­ti 367 hää­le­ga Keh­ra Pääs­te­ko­man­do­le, kes või­tis pääs­te-
a­me­ti kut­se­meis­ter­lik­ku­se võist­lus­tel viie ala kok­ku­võt­tes esi­ko­ha ja päl­vis tiit­li Eliit­ko­man­do 2020. Pea­lik Ai­var Ka­ri juh­ti­mi­sel võit­sid Eliit­ko­man­do võist­lu­se Er­ko Kruu­sa­mä­gi, Mark Rei­si, Mar­gus Plukk, Ro­man Iva­nov ja Krist­jan Huul.

Nen­de esi­ta­ja Ma­rian­ne Leis mär­kis: „Ko­man­do on ka eel­mis­tel aas­ta­tel pü­si­nud võist­lus­tel esi­rin­nas. Tun­nus­tust va­ja­vad nad eel­kõi­ge sel­le­pä­rast, et kui­gi ei ole kut­se­li­sed sport­la­sed, on nad siis­ki ala­ti heas tree­nin­gu­vor­mis ja te­ge­le­vad ak­tiiv­selt ter­vi­ses­por­di­ga, et ol­la ka oma ame­tis kii­re­mad, tu­ge­va­mad ja pa­ri­mad.“

Aas­ta spor­di­teo tiit­li no­mi­nen­did olid ka Spor­dik­lu­bi Keh­ra Kä­si­pall, Spor­dik­lu­bi Ani­ja Uni­ted ja sel­le juht Mih­kel Kuu­se ning Mar­je Viir­mann ja Mart Raud­sepp.

Sih­ta­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma väl­ja an­tud 300eu­ro­se spor­dis­ti­pen­diu­mi päl­vis aas­ta spor­di­teo no­mi­nent, HC Keh­ra Kä­si­pal­lik­lu­bi tree­ner Mart Raud­sepp. Te­ma spor­di­teo tiit­li­le esi­ta­nud Siim Türn­puu mär­kis, et möö­du­nud aas­tal Ees­ti ka­ri­ka­võit­jaks tul­nud kä­si­pal­li­mees­kon­na tree­ner Mart Raud­sepp on suut­nud Keh­ra võist­kon­nast te­ha Ees­ti meist­ri­te mees­kon­na: „Ta on pü­hen­du­nult oma ae­ga ja jõu­du ra­ken­da­nud nii en­da­le kui ka oma mees­kon­na­le tões­ta­maks, et kõik on või­ma­lik. Vi­sa­dus viib si­hi­le ja Keh­ra kä­si­pall on taas pa­ri­ma­te ni­me­kir­jas. See on suur saa­vu­tus nii noo­re tree­ne­ri koh­ta.“

Aas­ta kul­tuu­ri­pärl – He­le­na Han­ni ja Va­hur Agar
Aas­ta kul­tuu­ri­pär­li tiit­li päl­vi­sid 380 hää­le­ga kunst­ni­kud He­le­na Han­ni ja Va­hur Agar, kes maa­li­sid sü­gi­sel Keh­ra Põh­ja tä­na­va ää­res va­na­de kuu­ri­de sein­te­le pil­did nii Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gus osa­le­nud soo­mus­ron­gist kui ka va­ne­ma­test ja tä­na­päe­val sõit­va­test elekt­ri­ron­gi­dest.

Nen­de esi­ta­jaid olid Ja­nar Mä­gi ja An­ne­ly Pak­ka­ne.

Aas­ta kul­tuu­ri­pär­li tiit­li­le esi­ta­ti ka Ju­han Mais­te raa­mat „Ani­ja mõi­sa aja­lu­gu: aa­del ja ta­lu­poeg“, Ani­ja mõi­sa ai­das la­vas­tu­se „Kui Ani­ja me­hed Tal­lin­nas käi­sid“ la­va­le too­nud Pii­be Tea­ter ning Ani­ja mõis.

Aas­ta va­baü­hen­du­se te­gu – Spor­dik­lu­bi Keh­ra Kä­si­pall
Aas­ta va­baü­hen­du­se teo tiit­li päl­vis 154 hää­le­ga Spor­dik­lu­bi Keh­ra Kä­si­pall.
Esi­ta­ja Mar­ge Ra­ja ni­me­tas Keh­ra Kä­si­pal­li esi­le­tõst­mist vää­ri­va et­te­võt­mi­se­na, et eri-o­lu­kor­ra ajal 2020. aas­ta ke­va­del nõus­tu­sid klu­bi liik­med koos oma pe­re­liik­me­te­ga va­ba­taht­li­kult pat­rul­li­ma. Pat­rul­li ees­märk oli ta­ga­da vii­ru­sest tin­gi­tud pii­ran­gu­te täit­mi­ne ja grup­pi­de ko­gu­ne­mis­te väl­ti­mi­ne Keh­ras. Pat­rul­li­ti kaks kuud jär­jest igal nä­da­la­päe­val, ka nä­da­la­va­he­tus­tel.

„Kä­si­pal­lik­lu­bi pa­nus ai­tas en­ne­ta­da ja tõ­kes­ta­da vii­ru­se le­vi­kut,“ mär­kis esi­ta­ja.
Aas­ta va­baü­hen­du­se teo no­mi­nen­did olid ka MTÜ Keh­ra Kas­sid, MTÜ Trii­bik ja MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed.

Kehra gümnaasiumi abiõpetaja ALEK­SEI KUZ­MIN.

Aas­ta noor­soo­töö te­gu – Alek­sei Kuz­min
Tiit­li aas­ta noor­soo­töö te­gu või­tis Keh­ra güm­naa­siu­mi abiõ­pe­ta­ja, ve­ne noor­te tant­sut­ru­pi ja näi­te­rin­gi ju­hen­da­ja Alek­sei Kuz­min. Te­ma poolt an­ti 304 häält.

Esi­ta­ja Eve Roht­la mär­kis, et Keh­ras tea­vad Alek­sei Kuz­mi­ni kõik, te­ma käe all are­ne­vad noo­red nii tant­su­la­va­del kui ka näit­le­mi­ses, ta on aas­taid ju­hen­da­nud nii tant­su-
t­rup­pi kui ve­ne noor­te näi­te­rin­gi. Erio­lu­kor­ra ajal jät­kas ta noor­te­ga te­ge­le­mist vee­bi kau­du.

„Alek­sei ees­ku­ju on pal­ju­de­le noor­te­le olu­li­ne. Te­da usal­da­vad lap­sed, kes va­ja­vad teist­moo­di lä­he­ne­mist, ta os­kab nä­ha, mär­ga­ta ja suu­na­ta, ol­la noor­te jaoks ole­mas. Ta on ak­tiiv­ne nii Keh­ra güm­naa­siu­mis kui noor­te­kes­ku­ses ning jõuab iga­le poo­le,“ mär­kis esi­ta­ja.

Aas­ta noor­soo­töö teo tiit­li­le no­mi­nee­ri­ti ka Keh­ra ko­du­tü­tar­de ja noor­kot­kas­te grupp ning Spor­dik­lu­bi Keh­ra Kä­si­pall.

Aas­ta noor – Tris­tan Põ­der
Ani­ja val­la aas­ta noor va­li­ti es­ma­kord­selt. Tiit­li päl­vis 441 toe­tus­häält ko­gu­nud Keh­ra güm­naa­siu­mi õpi­la­ne Tris­tan Põ­der.

Te­ma esi­ta­ja Eve Roht­la mär­kis, et Tris­tan Põ­der on ak­tiiv­ne teh­ni­ka­hu­vi­li­ne noor, kel­le­le saab ala­ti ol­la kin­del – ta on Keh­ra koo­li üri­tus­tel he­li­pul­dis, ai­tab ka kuns­ti­de­koo­li üri­tus­te lä­bi­vii­mi­sel. Ta tun­neb he­li­pul­ti­de hin­ge­maail­ma, on üks ak­tiiv­se­maid liik­meid MTÜ Val­gus­mee­dia hu­vi­rin­gis, mis on tei­nud ka ot­seü­le­kan­deid HC Keh­ra män­gu­dest.

„Tris­tan vää­rib esi­le­tõst­mist, et näi­da­ta ka teis­te­le noor­te­le – kui on ta­he ja hu­vi, siis on Ani­ja val­las või­ma­lu­si ene­sea­ren­guks, tu­leb vaid us­ku­da ja kõ­vas­ti pin­gu­ta­da,“ kir­ju­tas esi­ta­ja.

Anija mõisa restaureerimise eestvedaja JAN­NE KAL­LAK­MAA.

Aas­ta te­gu – Ani­ja mõi­sa res­tau­ree­ri­mi­ne ja pü­si­näi­tus „Mõi­sa aja lu­gu“
Val­la aas­ta te­gu on mul­lu pä­rast põh­ja­lik­ku re­no­vee­ri­mist ava­tud Ani­ja mõis. Mõisa arendusjuht oli sel ajal Janne Kallakmaa, kes nomineeriti tänavu tiitlile aasta säde. Mõi­sa res­tau­ree­ri­mi­se­le aas­ta teo tiit­li and­mi­se poolt hää­le­ta­ti 233 kor­da.

Ani­ja mõi­sa taa­sa­va­mi­se oli val­la aas­ta teoks esi­ta­nud pal­jud et­te­pa­ne­ku­te te­gi­jad. Põh­jen­dus­tes mär­gi­ti, et üks mõis on Ees­ti­maal taas pääs­te­tud ja vä­ga heas kor­ras mõi­sas on ava­tud uh­ke pü­si­näi­tus „Mõi­sa aja lu­gu“, kü­las­ta­jad on saa­nud nau­ti­da eri­ne­vaid üri­tu­si nii pea­hoo­nes kui ai­das.

Tiit­li­le aas­ta te­gu kan­di­dee­ri­sid ka val­la uud­ne ja kau­nis hooa­ja­li­ne hal­jas­tus ning hal­jas­tus­töö­ta­ja Mai­ra Va­hu­la, sei­na­maa­lin­gud ron­gi­dest Keh­ras ning Keh­ra güm­naa­siu­mi 10. koht rii­giek­sa­mi­te ede­ta­be­lis.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las on 2021 „Ter­ve!“-aas­ta
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la aas­ta õpe­ta­ja on KÜL­LI-KAT­RI ES­KEN, aas­ta noor SAN­NE SÄÄR