Kuusalu vald võtab ÜVK jaoks laenu

878

Laenu võtmise poolt oli 14 vallavolikogu liiget.

Ülemöödunud nädalal kirjutasime Sõnumitoojas, et Kuusalu vallavolikogu arutas 28. septembri istungil, kas vald peaks võtma 400 000 eurot laenu ja suurendama OÜ Kuusalu Soojus osakapitali. OÜ Kuusalu Soojus on plaaninud võtta Kuusalu, Kiiu ja Kolga ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) ehituse omaosaluse katteks Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) laenu. Ehitustööd algasid suvel, Kiius on tööd lõpukorral. KIKi laenukomitee teatas augustis, et osaühingu omanikult ehk Kuusalu vallalt on vaja täiendavat tagatist 400 000 euro ulatuses.

Kolmapäeval, 10. oktoobril kogunes Kuusalu vallavolikogu erakorralisele istungile. Vallavolikogu 19 liikmest osales 14, arutlusel oli kolm päevakorrapunkti: laenu võtmine, Kuusalu Soojus OÜ osakapitali suurendamine ja Kuusalu Soojus OÜ põhikirja kinnitamine.

Volikogu otsustas 14 poolthäälega ehk ühehäälselt võtta KIKist laenu 400 000 eurot 20 aastaks, eeldusel, et laen võetakse KIKi omavahendite arvelt.

Otsust suurendada Kuusalu Soojus OÜ osakapitali 10 euro võrra ülekursiga 399 990 eurot toetas 11 volikogu liiget, vastu oli kaks, erapooletuid üks
Enn Kirsman küsis istungil, miks rakendatakse osakapitali suurendamisel ülekurssi. Herko Sunts vastas, et kui suurendada osakapitali täisväärtuses, peab vald tagama ka täisväärtuses reservi. Vallavanem Urmas Kirtsi põhjendas, et ülekurssi soovitas rakendada ka valla majandusaasta aruannet auditeerima valitud firma Grant Thornton Rimess OÜ audiitor.

Viimase päevakorrapunktina kinnitas volikogu OÜ Kuusalu Soojus põhikirja.

Kuusalu Soojuse juhatuse esimees Kalle Küngas selgitas põhikirja kohta, et sisulisi muudatusi ei ole, erinevus on otsuse vormistuses. Viimati muudeti vallavolikogu otsusega põhikirja üksikuid punkte, kuid see otsus ei vastanud äriregistri nõudmistele.

„Otsuses tuleb kajastada kogu põhikirja terviktekst, praeguses otsuses on see olemas,“ lausus Kalle Küngas.

KIKi laen valla laenukoormust ei suurenda
Kõik volikogu liikmed olid enne istungit saanud vallavanemalt meili kirjadega audiitorilt, KIKi laenuhaldurilt ja rahandusministeeriumilt.

Vallavanem saatis rahandusministeeriumisse päringu valla võlakoormuse suurenemise kohta. Ta palus kinnitust, et KIKi rahaliste vahendite kaasamine ei too kaasa Kuusalu valla vaba võlalimiidi vähenemist.

Rahandusministeeriumist vastati, et kui vallale antakse laenu omavahendite arvelt valitsussektori võlakoormust suurendamata, võib valla netovõlakoormus ületada netovõlakoormuse ülemmäära.

Volikogu liige Enn Kirsman palus seepeale vallavanemalt selgitust, mis on kavandatava laenuraha algallikas ja kuidas planeeritav laen ikkagi valla laenukoormusele mõjub.

Urmas Kirtsi edastas KIKi laenuhalduri kirja, kus seisis, et kui KIKi krediidikomitee otsustab vallale laenu anda, siis teeb juhatus nõukogule ettepaneku anda laenu KIKi omavahenditest: „Põhjuseks, et kavandatava laenuga ületatakse seadusega kehtestatud 60 protsendi piirmäära ning vastavalt sellele tohib KIK anda laenu ainult omavahenditest.“

Vallavanem kinnitas istungil, et kui laen tuleb KIKi omavahendite arvelt, ei suurenda see laenukoormust.

KIKi nõukogu saab kokku detsembris, siis otsustatakse, kas Kuusalu vallale antakse laenu. Laenutaotluse esitab vallavalitsus käesoleva nädala jooksul.

Kuusalu valla praegune laenukoormus on 50,49 protsenti.