Kuu­sa­lu vald ja­gas tä­nu­kont­ser­dil aas­tap­ree­miaid ja tun­nus­tas tub­li­maid te­gi­jaid

244
Kuu­sa­lu val­la 2022. aas­ta tub­li­mad tä­nu­kont­ser­dil: AR­GO SAUL, MAR­KUS ALEK­SAN­DER SAAR, VEL­LO SATS, EKE­BERT ES­KEN, EVAR SAUL, KAI­DO LAAS, KAU­PO RÜÜT­SA­LU, HE­LI PERG, IL­VARD EE­RIK­SOO, HANS TALG­RE, SAI­MA KAL­LIO­NI­VU, KAI PE­TER­SON, MA­RIEL­LA SOOM, MAT­TIAS IDA­VAIN, KAL­MER MÄRT­SON, UL­VE MÄRT­SON, KARL KUU­SE, EVE NURK, OTT KASK, JOO­NAS TRIS­TEN LOO­TUS, JO­HAN­NA SÜ­DA, RAI­DO RU­SE, RAUL VAL­GIS­TE, UKU TROL­LA, KERT KRÜS­BAN, AND­RES NAPP.

Kuu­sa­lu val­la kul­tuu­rip­ree­mia said pa­su­na­koo­ri juu­be­li­kont­sert ja OTT KASK, spor­dip­ree­mia IL­VARD EE­RIK­SOO, ko­gu­kon­nae­den­da­ja rah­va­hää­le­tu­se või­tis KARL KUU­SE. 

Kuu­sa­lu val­la tä­nu­kont­sert toi­mus ree­del, 20. jaa­nua­ri õh­tul es­ma­kord­selt Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas, se­ni on ol­nud Kol­ga­kü­las. Kont­ser­di kor­ral­das val­la­va­lit­sus koos Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si­ga.

Õh­tu­ju­hid olid Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu liik­med Kert­tu Saag­pakk ja Uku Aas­rand. Ül­la­tu­se­si­ne­ja­na as­tus kont­ser­di al­gu­ses la­va­le noor­te­vo­li­ko­gu bänd, koos õh­tu­juh­ti­de­ga esi­ta­sid kolm lau­lu Ma­riel­la Soom, Jar­ko Toom­vap ja Ren­no Välk.

Kuu­sa­lu val­la 2022. aas­ta te­gi­ja kon­kur­si lau­reaa­did kuu­lu­ta­sid väl­ja val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son ja vo­li­ko­gu lii­ge Siim Nurk. „Mär­ka ja tun­nus­ta“ tä­nu­kir­jad and­sid üle val­la­va­lit­su­se lii­ge Kau­po Par­ve ja noor­te­vo­li­ko­gu juht San­ne Säär.

Aas­ta te­gi­jad said tra­dit­sioo­ni­li­selt kin­giks Triin Põll­maa loo­dud ke­raa­mi­li­se mee­ne ning ko­ha­li­ke et­te­võ­te­te Vii­nis­tu kuns­ti­sa­da­ma, Ha­ra sa­da­ma, Cap­ri pit­sa­koh­vi­ku, Mer­Me­ri, Jõe­kää­ru Pe­re­puh­ku­se, Puu­sad Lah­ti OÜ, Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja või Hoo­le­la pe­su­ma­ja kin­ke­kaardi. Kõi­gi­le tun­nus­ta­tu­te­le kin­gi­ti La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja Päs­sik ja Ka­le­vi­me­si OÜ mee­purk.

Pä­rast Kuu­sa­lu val­la aas­ta te­gi­ja­te tun­nus­ta­mist esi­ne­sid kont­ser­di­ga Ne­le-Liis Vaik­soo, Rain Räm­mal ja Jaan Jaan­son. Õh­tu lõp­pes ühi­se tor­di­söö­mi­se­ga.

Kuu­sa­lu val­la au­märk – VEL­LO SATS
Es­malt and­sid val­la­va­nem ja vo­li­ko­gu esi­mees üle Kuu­sa­lu val­la au­mär­gi Kuu­sa­lu kesk­koo­li en­di­se­le di­rek­to­ri­le Vel­lo Sat­si­le aas­ta­küm­ne­te pik­ku­se sü­da­me­ga teh­tud os­kus­li­ku ja tu­le­mus­li­ku töö eest Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se­lu heaks.

Vel­lo Sats tä­nas õpe­ta­jaid, kes te­da tun­nus­ta­mi­seks esi­ta­sid, ning val­la­va­lit­sust ja -vo­li­ko­gu, kes taot­lu­se kin­ni­ta­sid: „Olen õn­ne­lik ini­me­ne, mul­le meel­dib me kool, õpe­ta­jad, õpi­la­sed, lap­se­va­ne­mad. Tä­nu kõi­gi nen­de töö­ku­se­le, tub­li­du­se­le, an­de­ku­se­le kas­vab see kool. Nau­din prae­gu koo­lie­lu ja tööd õpe­ta­ja­na.“

Kul­tuu­rip­ree­mia – pa­su­na­koo­ri juu­be­li­kont­sert ja OTT KASK
Val­la kul­tuu­rip­ree­mia 750 eu­rot päl­vi­sid Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri 150. sün­ni­päe­va kont­sert, mi­da ko­roo­na tõt­tu lü­ka­ti mi­tu kor­da eda­si, ja di­ri­gent Ott Kask. Kõr­ge­ta­se­me­lisse kont­ser­ti kaa­sa­ti tei­si puhk­pil­li­kol­lek­tii­ve, so­lis­te, di­ri­gen­te. Pa­su­na­koor kuu­lu­ta­ti mul­lu Ees­ti aas­ta puhk­pil­lior­kest­riks.

Aas­ta ju­hen­da­ja – KÜL­LI-KAT­RI ES­KEN ja KRIS­TII­NA RE­BA­NE
Aas­ta ju­hen­da­ja­teks ni­me­ta­tud Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni ja Kris­tii­na Re­ba­se käe all on tei­nud noor­te­bänd Uu­ri­kad tä­he­len­nu, li­saks mit­me­le hi­ti­le ja esi­ne­mis­te­le, seal­hul­gas ka pre­si­den­di­le ja va­lit­su­se liik­me­te­le, said Uu­ri­kad noor pä­ri­mus­bänd 2022 tiit­li. Au­hin­na võt­tis vas­tu Uu­ri­ka­te trum­mar Eke­bert Es­ken, kes lu­bas, et bän­dil on tu­le­kul suur ja äge pro­jekt.

Aas­ta te­gu – Kuu­sa­lu muu­si­ka­fest ja noor­te­vo­li­ko­gu
Aas­ta te­gu tii­tel an­ti Kuu­sa­lu muu­si­ka­fes­ti­le, mil­le su­vel kor­ral­das noor­te­vo­li­ko­gu – kir­ju­ta­sid ra­ha­taot­lu­se, said toe­tu­se, kaa­sa­sid koos­töö­part­ne­reid, te­gid rek­laa­mi. Au­hin­na võt­tis vas­tu noor­te­vo­li­ko­gu juht San­ne Säär.

Aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja – VA­LE­RIA RJU­MI­NA
Aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­jaks kuu­lu­ta­ti Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li viiu­liõ­pe­ta­ja Va­le­ria Rju­mi­na, kes on kor­ral­da­nud õpi­las­te­le laag­reid, mil­le tu­le­mu­se­na teh­tud pro­fes­sio­naal­seid ja pal­ju­de­le rõõ­mu pak­ku­nud kont­ser­te. Ha­ri­dus­töö­ta­ja pree­mia on 750 eu­rot.

Va­le­ria Rju­mi­na tä­nas tun­nus­tu­se eest ja eral­di veel kuns­ti­de koo­li di­rek­to­rit Tat­ja­na Jõe­leh­te, kel­le­ta po­leks neid üri­tu­si toi­mu­nud.

Aas­ta ha­ri­du­se sõ­ber – HE­LI PERG
Aas­ta ha­ri­du­se sõ­ber kuu­lu­ta­ti väl­ja es­ma­kord­selt. Sel­le tiit­li ja pree­mia 350 eu­rot sai Kuu­sa­lu kesk­koo­li kauaaeg­ne sek­re­tär He­li Perg, ke­da ni­me­ta­ti koo­li hin­geks. Te­ma poo­le pöör­du­vad kol­lee­gid ja õpi­la­sed eri­ne­va­te mu­re­de­ga, tal on la­hen­dus­kesk­ne mõt­te­viis ja po­si­tiiv­ne el­lu­suh­tu­mi­ne. He­li Perg lau­sus: „Kuu­sa­lu koo­li ini­me­sed on mi­nu ini­me­sed.“

Aas­ta noor – MA­RIEL­LA SOOM
Aas­ta noo­re tiit­li päl­vi­nud Ma­riel­la Soom on Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­se­sin­du­se pre­si­dent ja Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu lii­ge. Ta osa­les maa­kon­na noor­te osa­lus­koh­vi­ku kor­ral­da­mi­ses ja oli noor­te muu­si­ka­fes­ti­va­li üks pea­kor­ral­da­ja.

Aas­ta ko­gu­kon­nae­lu eden­da­ja – KARL KUU­SE
Aas­ta ko­gu­kon­nae­lue­den­da­ja va­li­ti see­kord rah­va­hää­le­tu­se­ga. Mõ­ne­hää­le­li­se edu­maa­ga või­tis Kuu­sa­lu kesk­koo­lis mad­ru­seõp­pe al­ga­ta­nud ja õpe­tav Karl Kuu­se, kes koo­li­tab ka väi­ke­lae­va­juh­te. Kõik kolm kan­di­daa­ti said hää­li peaae­gu ühe­pal­ju: Karl Kuu­se 116, Kol­ga Aren­dus ja Sil­laot­sa ta­lu pe­re­rah­vas 113, Ene Velst­röm 102.

Karl Kuu­se pa­lus te­ha ap­lau­si Vel­lo Sat­si­le ja val­la­va­lit­su­se­le, tä­nu nei­le sai mad­ru­seõ­pe loo­dud, ning kii­tis tub­li­sid õpi­la­si.

Spor­dip­ree­mia – IL­VARD EE­RIK­SOO
Aas­ta spor­dip­ree­mia 750 eu­rot sai Kuu­sa­lu koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja ja tree­ner, Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi juht Il­vard Ee­rik­soo, kes va­li­ti 2021. aas­tal Har­ju­maa pa­ri­maks ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jaks. Ta on and­nud pa­nu­se lau­rit­sa­päe­va jook­su tra­dit­sioo­ni, väi­ke­las­te spor­di­päe­va, ker­ge­jõus­ti­ku meist­ri­võist­lus­te jät­ka­mis­se.

Il­vard Ee­rik­soo lau­sus: „Po­leks Vel­lo Sats ol­nud nii abi­val­mis, mõis­tev, ei oleks ma jät­ka­nud õpe­ta­ja ja tree­ne­ri ame­tit. Tun­nen, et olen õi­gel teel.“

Aas­ta naiss­port­la­ne – AI­DI-GER­DE TUISK
Aas­ta naiss­port­la­ne, jalg­rat­tur Ai­di-Ger­de Tuisk tu­li kol­man­dat kor­da Ees­ti meist­riks nais­te elii­di gru­pi­sõi­dus. Ta võist­les kaks aas­tat His­paa­nia pro­fik­lu­bis, tä­na­vu kuu­lub Bel­gia pro­fik­lu­bis­se. Au­hin­na võt­tis vas­tu te­ma en­di­ne tree­ner Kai­do Laas.

Aas­ta mees­port­la­ne – RAI­DO RU­SE
Aas­ta meess­port­la­ne Rai­do Ru­se on maail­ma­meis­ter – saa­vu­tas 2022. aas­tal jää­sur­fi MMil pum­ba­ta­va­te tii­ba­de kur­si­sõi­dus esi­ko­ha ja oli edu­kas ka teis­tel võist­lus­tel. Ta on ka tree­ner ja men­tor noor­te­le. Rai­do Ru­se üt­les, et tä­na­vu­ne MM al­gab 30. jaa­nua­ril Ees­tis Võrts­jär­vel ning plaa­nib osa­le­da.

Aas­ta noors­port­la­sed – JO­HAN­NA SÜ­DA ja UKU TROL­LA
Aas­ta noors­port­la­ne, Lok­sa güm­naa­siu­mi õpi­la­ne Jo­han­na Sü­da on Ees­ti meis­ter tea­teu­ju­mi­ses ja saa­vu­ta­nud häid koh­ti pur­je­ta­mi­ses Zoom 8 klas­sis.

Aas­ta noors­port­la­ne Uku Trol­la on tub­li jooks­ja, saa­vu­ta­nud au­hin­na­li­si koh­ti Ees­ti ja Bal­ti­maa­de meist­ri­võist­lus­tel ning kuu­lub Ees­ti ker­ge­jõus­ti­ku noor­te­koon­di­ses­se.

Aas­ta tree­ner – KAI­DO LAAS
Aas­ta tree­ne­ri tiit­li päl­vi­nud Kai­do Laa­si ju­hen­da­mi­sel on Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi noor­me­hed saa­nud või­te ees­ti­si­ses­tel ja rah­vus­va­he­lis­tel võist­lus­tel. Ta väär­tus­tab igal aas­taa­jal va­bas õhus tree­ni­mist.

Kai­do Laas sõ­nas: „Sõi­da­me pal­ju rin­gi, kui ilus on Kuu­sa­lu vald, siin on hea ela­da – Joa­ves­ki, Nõm­me­ves­ki, Ju­min­da ja Pä­ris­pea pool­saar. Vah­va on sel­le töö juu­res, et ma ei pea töö­le mi­ne­ma, lä­hen tren­ni nau­din­gu­ga.“

Aas­ta toe­ta­jad – MA­DIS TA­RUM, UL­VE ja KAL­MER MÄRT­SON, AR­GO SAUL
Aas­ta toe­ta­ja tii­tel an­ti kõi­gi­le kol­me­le, kel­le kan­di­daat kon­kur­si­ga esi­ta­ti: Kuu­sa­lu te­ha­se oma­nik Ma­dis Ta­rum, Ul­ve ja Kal­mer Märt­son Hin­nu Sea­far­mist ning Nor­dic Hou­ses KT juht Ar­go Saul. Nad on ai­da­nud Uk­rai­nast saa­bu­nud sõ­ja­põ­ge­nik­ke – and­nud Kuu­sa­lu val­las ta­su­ta ruu­me ka­su­ta­da, ai­da­nud mööb­li, küt­te­puu­de, toi­du ja rii­dea­bi pak­ku­mi­se­ga, and­nud in­fot ja leid­nud la­hen­du­si.

Aas­ta va­baü­hen­dus – Kuu­sa­lu noor­kot­kad
Aas­ta va­baü­hen­du­seks kuu­lu­ta­tud Kuu­sa­lu Noor­kot­kad võit­sid üle­rii­gi­li­se pat­rull­võist­lu­se Mi­ni-Er­na ja Ees­ti esin­da­ja­na Root­si rah­vus­va­he­li­sel võist­lu­sel. Mees­kon­na lii­ge And­reas Ida­vain va­li­ti Har­ju aas­ta noor­kot­kaks.

Mat­tias Ida­vain lau­sus, et noor­kot­kaks ole­mi­ne on vä­ga äge aja­veet­mis­või­ma­lus, õpe­tab eluks pal­ju os­ku­si ning te­ma rüh­ma­ju­hi­na ta­hab neid ka teis­te­le noor­te­le eda­si an­da.

Aas­ta tu­ris­mie­den­da­ja – HAY­DE RE­BAS
Aas­ta tu­ris­mie­den­da­ja tiit­li saa­nud Hay­de Re­bas avas Suur­pea ka­ra­va­ni­park­las koh­vi­ku, kus saab soo­ja toi­tu ja küp­se­ti­si. Koh­vik töö­tab aas­ta­ring­selt – tal­vi­ti nä­da­la­va­he­tus­tel.

Aas­ta ai­ta­ja – EVE NURK
Aas­ta ai­ta­ja Eve Nurk avas oma ko­du uk­sed ka­he­le sõ­ja­põ­ge­ni­kust noo­re­le Uk­rai­nast. Kui noo­red sat­tu­sid pe­re­kond­li­kel põh­jus­tel Uk­rai­nas­se ta­ga­si, võt­tis puh­ku­se ja tõi koos abi­kaa­sa­ga noo­red Uk­rai­nast ta­ga­si Ees­tis­se. Eve Nurk tä­nas val­la­ma­ja töö­ta­jaid Anu Kirs­ma­ni, Kal­li-Ma­rion Sas­si ja Hel­le Soot­si, kes on ala­ti te­le­fo­ni­kõ­ne kau­gu­sel ja val­mis ai­ta­ma.

„Mär­ka ja tun­nus­ta“ tä­nu­kir­jad
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus an­dis viien­dat kor­da väl­ja ka „Mär­ka ja tun­nus­ta“ tä­nu­kir­jad.

Muu­si­ka­li­se ju­hi ja di­ri­gen­di Kai Pe­ter­so­ni ning la­vas­ta­ja ja st­se­na­ris­ti Sai­ma Kal­lion­si­vu eest­ve­da­mi­sel oli Kuu­sa­lu kesk­koo­li­si he­li­loo­ja Rai­mond Valg­re elu tut­vus­tav kont­ser­te­ten­dus.

Kol­ga muu­seu­mis­se on ala­ti hu­vi­tav min­na, näi­tu­sed ki­pu­vad ole­ma kruts­ki­ga, need on põh­ja­li­kud ja kaa­sa­tud on põ­ne­vaid ini­me­si.

Joo­nas Tris­ten Loo­tus on töö­kas ja an­de­kas vee­mo­tos­port­la­ne, kes saa­vu­tas EMil 2. ja MMil 4. ko­ha.

Evar Saul on edu­kalt võis­tel­nud jalg­rat­tas­por­dis ja suu­sa­ta­mi­ses, Mar­kus Alek­san­der Saar võit­nud rat­ta­ma­ra­to­ni­del.

Lõõts­pil­li­män­gi­ja Kert Krüs­ban Vi­ha­soo kü­last sai tiit­li va­ba­rii­gi pil­li­mees 2022, mil­le an­dis üle EV pre­si­dent Alar Ka­ris.

Se­ga­rah­va­tant­su­rüh­ma Ka­bu­ja­la­ke, Kuu­sa­lu koo­li noor­te­rüh­ma ja vi­list­las­rüh­ma ning Lok­sa Tant­si­ja­te ju­hen­da­ja Ee­li­ka Kras­mus viis tant­si­jad esi­ne­ma Saa­re­maa­le ja Lät­ti ning oli mees­te tant­su­peo D-rüh­ma­de lii­gi­ju­hi as­sis­tent.

Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri näit­le­ja Kau­po Rüüt­sa­lu viis lõ­pu­le näi­den­di „Ta­ga­si Beu­lah`sse“ la­vas­ta­mi­se, mis oli jää­nud se­ni­se la­vas­ta­ja Tõ­nu Tam­me sur­ma tõt­tu poo­le­li.

Ene Jär­vik on 46 aas­tat ol­nud mul­lu 155aas­ta­seks saa­nud Kuu­sa­lu mees­koo­ri di­ri­gent.

Vi­ha­soo kul­tuu­rie­den­da­ja ja ko­du­loo uu­ri­ja And­res Napp an­dis 2022. aas­ta lõ­pus väl­ja raa­ma­tu „Pii­ri peal“ Vi­ha­soo kü­la elust ja aja­loost.

KuE­Li tun­nus­tus Wee­Re­ci­le
Kuu­sa­lu Ett­te­võt­ja­te Lii­du (KuEL) ju­ha­tu­se lii­ge Jan­ne Ker­do ja juht Ar­go Saul and­sid üle lii­du tra­dit­sioo­ni­li­se pree­mia, tä­na­vu tun­nus­ta­ti kesk­kon­na­sõb­ra­lik­ku et­te­võ­tet. Pree­mia sai elekt­roo­ni­ka ja plast­jäät­me­te üm­ber­tööt­le­mi­se­ga te­ge­lev Wee­Rec Kiiust. Au­hin­na võt­tis vas­tu Wee­Re­ci juht Hans Talg­re.

Pä­ri­mus­pul­ga sai Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka
La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da, MTÜ Est­lan­der ja Kol­ga muu­seum tun­nus­ta­sid viien­dat kor­da kul­tuu­ri­pä­ran­di hoid­jat ja eda­siand­jat. Pä­ri­mus­ko­ja pe­re­nai­ne Liis Burk tea­tas, et pä­ri­mus­pulk, mis see­kord on tuu­le­vurr, lä­heb MTÜ-le Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka. Au­hin­na võt­tis vas­tu Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka asu­ta­ja, kroonikafilmide tegija Raul Val­gis­te.

Eelmine artikkelKeh­ra va­na las­teaia lam­mu­ta­mi­ne al­gab lä­hia­jal
Järgmine artikkelTER­JE KRAAN­VELT: „Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ve­ga in­ves­tee­ri­me ini­mes­tes­se.“