Juu­bi­lar TAA­VI ES­KO on koo­ri- ja re­gi­lau­lu ning lau­lu­peo us­ku

468
Kuu­sa­lu le­gen­daar­ne di­ri­gent TAA­VI ES­KO lau­lis ree­del koo­lis en­da õn­nit­le­ja­te­le „Lap­sed on me rõõm ja õnn...“. Fo­to Vii­ve Abel

Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­nik, koo­ri­juht, muu­si­kaõ­pe­ta­ja TAA­VI ES­KO sai lau­päe­val, 14. no­vemb­ril 70aas­ta­seks.

„Olen õn­ne­seen, va­li­sin eria­la, mis mul­le vä­ga meel­dib. Vi­hun 70aas­ta­selt nel­ja koo­ri te­ha: Kuu­sa­lu koo­li las­te­koor, pois­te­koor, noor­te­koor ja Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor. Mul on nä­da­las koo­lis 23 muu­si­kaõ­pe­tu­se tun­di. Mi­nu kree­do on, na­gu olen pal­ju­de­le noor­te­le öel­nud: „Kuu­sa­lust peab ole­ma või­ma­lik laul­ja­na laia maail­ma pää­se­da!“ sõ­nas di­ri­gent ja õpe­ta­ja Taa­vi Es­ko ree­del, kui kii­rus­tas koo­li koo­rip­roo­vist jalg­si ko­ju. Muul ajal pol­nud tal või­ma­lik Sõ­nu­mi­too­ja­ga rää­ki­da, päe­va­ka­vas ja­gus et­te­võt­mi­si õh­tu­ni.

Ree­del ko­gu­ne­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpe­ta­jad suu­re va­he­tun­ni ajal koo­li au­las­se, et Taa­vi Es­kot õn­nit­le­da. Õn­ne soo­vis ja val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja an­dis üle ka te­ma en­di­ne õpi­la­ne, val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt.

Taa­vi Es­ko is­tus au­las kla­ve­ri ta­ha ja esi­tas õn­nit­le­ja­te­le süm­bool­se lau­lu – koo­li vi­list­la­se Raul Mu­ru­maa loo­dud „Lap­sed on me rõõm ja õnn…“.

„Lap­sed on mind ümb­rit­se­nud ko­gu elu,“ sel­gi­tas juu­bi­lar lau­lu­va­li­kut. „En­ne suurt va­he­tun­di oli sel päe­val tund 5. klas­sis. Üt­le­sin las­te­le, et pean na­tu­ke har­ju­ta­ma ja laul­sin nei­le sa­ma lau­lu. Üks laps as­tus pä­rast mu juur­de ja üt­les, et ta po­le va­rem lau­lu pea­le nii pal­ju nut­nud.“

Taa­vi Es­ko mee­nu­tas, kui­das tu­li 48 aas­tat ta­ga­si, 1972. aas­ta ok­toob­ris Kuu­sa­lu koo­li lau­lu­tun­de and­ma. Õp­pis Tal­lin­na Pe­da­goo­gi­li­ses Ins­ti­tuu­dis laul­mi­se ja muu­si­kaõ­pe­tu­se eria­la, kui too­na­ne koo­li­di­rek­tor Lai­ne Ka­da­jas käis õp­pe­jõu­du­de ju­tul, ot­sis Kuu­sal­lu õpe­ta­jat.
„Soo­vi­ta­ti mind, hak­ka­sin üliõ­pi­la­se­na kord nä­da­las Kuu­sa­lus tun­de and­ma. Kui saa­de­ti pä­rast kõrg­koo­li lõ­pe­ta­mist 11 kuuks sõ­ja­väk­ke, asen­da­sid mind Kuu­sa­lu koo­lis üliõ­pi­la­sed Nii­na Aar­de­maa hi­li­sem Nii­na Es­ko ja Mai Saul. Täis­ko­ha­ga õpe­ta­jaks sain Kuu­sa­lu koo­lis 1974. aas­tal,“ sõ­nas ta ja rää­kis, kui­das plaa­nis pä­rast ar­mee­tee­nis­tu­sest naas­mist pea­gi Kuu­sa­lust ära min­na.

„Mul oli kin­ni­si­dee saa­da Riik­li­ku Aka­dee­mi­li­se Mees­koo­ri ehk RA­Mi laul­jaks. Kõ­ne­le­sin sel­lest Lai­ne Ka­da­ja­se­le ning käi­sin La­ge­di 8klas­si­li­ses koo­lis koh­ta vaa­ta­mas, et saa­da töö- ja elu­koht Tal­lin­na­le lä­he­ma­le. Peaa­egu olek­sin läi­nud, kuid siis käis järs­ku ot­se­kui kiiks peast lä­bi, et RA­Mis olen ma üks 55 laul­jast, aga siin saan ise mi­da­gi kor­da saa­ta. Et ta­haks üht-teist omal käel ära te­ha. Ja tä­nu sel­le­le mõt­te­le jäin Kuu­sal­lu eda­si. En­tu­sias­mi oli al­gu­ses ülea­ru ning kõi­ke kind­las­ti ei tei­nud pä­ris õi­ges­ti, kuid mul oli õnn kok­ku saa­da tar­ka­de ini­mes­te­ga. RA­Mi laul­ja sai hoo­pis mu po­jast E­ro Es­kost.“

Tipp­hetk – Grand Prix´ Bar­ce­lo­nas
Üheks heaks abi­li­seks ja õpe­ta­jaks ni­me­tab Taa­vi Es­ko hää­le­sead­jat Lee­lo Tal­vi­kut, kel­le­ga koos töö­tas Ees­ti Koo­li­noor­te Se­ga­koo­ri (EKNS) peadi­ri­gen­di­na. Lee­lo Tal­vik on hää­le­sead­ja­na abis ol­nud ka Kuu­sa­lu noor­te­koo­ri ja Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri juu­res.

„Mi­nu elu tipp­hetk oli, kui EKNS või­tis 2007. aas­tal Bar­ce­lo­nas rah­vus­va­he­li­sel koo­ri­fes­ti­va­lil „Eu­ro­pe and its Songs 2007“ Grand Prix´ – kõi­ge suu­re­ma tun­nus­tu­se,“ lau­sus Kuu­sa­lu di­ri­gent ning tu­le­tas meel­de Sõ­nu­mi­too­ja ku­na­gist kü­si­must, mis saab Kuu­sa­lu koo­ri­lau­lust, kui Taa­vi Es­ko jääb pen­sio­ni­le.

„Olen kae­la­ni ar­mu­nud koo­ri­lau­lu, eel­kõi­ge olen koo­ri­juht. Olen öel­nud, et 2024. aas­ta­ni ta­han töö­ta­da koo­lis kas või väik­se­ma koor­mu­se­ga, sest 2022. aas­ta su­vel tu­leb koo­li­noor­te lau­lu­pi­du ja 2024. aas­tal üld­lau­lu­pi­du. Mõ­le­mas ta­haks koo­ri­de­ga kaa­sa te­ha. Aga olen ka väl­ja öel­nud se­da, et võik­sin ju­ba en­da­le ar­mu an­da, et hom­mi­kul va­ra kell 8 ei peaks koo­li­maj­ja mi­ne­ma.“

Taa­vi Es­ko sõ­nas, et igal hom­mi­kul viib oma arm­sa abi­kaa­sa Nii­na Es­ko au­to­ga koo­li töö­le. Muu­si­kaõ­pe­ta­ja Nii­na Es­ko ju­ha­tab Kuu­sa­lu koo­li mu­di­las­koo­re, ai­tab abi­kaa­sat las­te­koo­ri di­ri­gen­di­na ja on ETV mu­di­las­koo­ri­de pea­di­ri­gent.

„Nii­na mu­di­las­koo­ri­dest saan las­te­koo­ri laul­jad, olen tal­le vä­ga tä­nu­lik. Mul on vä­ga hea meel, et järg­mi­sel koo­li­noor­te lau­lu­peol ju­ha­tab Nii­na lau­lu­väl­ja­kul di­ri­gen­di­pul­dis mu­di­las­koo­ri.“

„Töö, töö ja töö“
„Ma olen koo­ri­lau­lu ja re­gi­lau­lu us­ku, sa­mu­ti lau­lu­peo us­ku. Kui laul­sin Kärd­la kesk­koo­li noor­te­koo­ri laul­ja­na 1969. aas­tal 100aas­ta­sel lau­lu­peol „Mu isa­maa on mi­nu arm“ ja Gus­tav Er­ne­saks ju­ha­tas, oli see mi­da­gi era­kord­set. Ar­mas­tan koo­ri­lau­lu ja re­gi­lau­lu, mi­da Vel­jo Tor­mis on sead­nud koo­ri­de­le. Olen ik­ka öel­nud, et kõi­ge ilu­sam inst­ru­ment on inim­hääl. Kui se­da aren­da­da, po­le mi­da­gi kau­ni­mat. Val­la­va­nem üt­les õn­nit­le­des, et ma ei ra­hul­du, kui laul­dak­se häs­ti, vaid peab ole­ma pa­rim. Tõ­si, täh­tis on töö, töö ja töö ehk har­ju­ta­mi­ne – hää­le ku­jun­da­mi­se töö. Mo­ti­vat­sioon peab tu­le­ma ini­me­sest en­dast. Lau­lu­koo­rist lah­kub see, kes pel­gab tööd. Ai­nult töö­ta­des saab are­ne­da, se­da tar­kust olen õp­pi­nud eri­ti Lee­lo Tal­vi­kult,“ kõ­ne­les juu­bi­lar.

„Ta­han mak­si­maal­set ko­ha­l-o­le­kut koo­rip­roo­vi­des. Noo­red on na­tu­ke mu­re­tu­mad, soo­vin, et nad töö­tak­sid roh­kem. Väl­ja­kut­sed aren­da­vad. Na­gu ju­ba üt­le­sin, tee­me koos sel­leks tööd, et Kuu­sa­lu noo­red pää­sek­sid laul­ja­na eda­si – ka maailma. See on mi­nu mis­sioon või ko­hus­tus. On suur rõõm, et mu õpi­las­te seast on sir­gu­nud pro­fes­sio­naal­seid laul­jaid ja di­ri­gen­te.“

Koo­ri­juht TAA­VI ES­KO
Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­nik Taa­vi Es­ko sün­dis 14. no­vemb­ril 1950. aas­tal Hiiu­maal Vahtrepa kü­las. On lõ­pe­ta­nud Pa­la­de 8klas­si­li­se koo­li, Kärd­la kesk­koo­li, Tal­lin­na Pe­da­goo­gi­li­se Ins­ti­tuu­di laul­mi­se ja muu­si­kaõ­pe­ta­ja eria­la. Kuu­sa­lu koo­lis töö­tab muu­si­kaõ­pe­ta­ja­na 1972. aas­tast.

Aas­tal 2000 päl­vis Val­ge­tä­he V klas­si tee­ne­te­mär­gi, Ri­ho Pät­si ni­me­li­se pree­mia, Gus­tav Er­ne­sak­sa pree­mia ja Har­ju­maa tee­ne­te­mär­gi, aas­tal 2007 Hei­no Kal­jus­te ni­me­li­se pree­mia. Koo­li­noor­te lau­lu­peol ju­ha­tas 2002. ja 2007. aas­tal se­ga­koo­re. Aas­tal 2019 päl­vis aas­ta di­ri­gent-muu­si­kaõ­pe­ta­ja tiit­li.

Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri koo­ri­va­nem UL­VI RAND:
„Taa­vi Es­ko on ää­re­tult si­hi­kin­del ja aus oma ees­mär­ki­des, teab, mil­li­se­le ta­se­me­le ta­hab esi­tu­se­ga jõu­da. Te­da ise­loo­mus­ta­vad pü­hen­du­mus ja põh­ja­lik­kus. Koo­ri­laul­ja­na võib tei­ne­kord ol­la vä­ga tüü­tu laul­da ko­gu proo­vi väl­tel ük­si­kuid ju­pi­ke­si, aga see an­nab kva­li­tee­di. Sa­mas on ta vä­ga hoo­liv, kui kel­lel­gi laul­ja­test on isik­lik­ke as­ju la­hen­da­da, leiab Taa­vi 10 mi­nu­tit, et kü­si­da, kui­das on läi­nud. Taa­vi fe­no­men on see, et os­kab te­ha hu­vi­ta­vaid kont­ser­di­ka­va­sid, saa­me pub­li­kult vä­ga head ta­ga­si­si­det. To­re on, et ta toob koo­list noo­ri laul­jaid meie sek­ka, see on põ­nev nii mei­le kui ka noor­te­le laul­ja­te­le.

Kind­las­ti toe­tab Taa­vit pro­fes­sio­naal­ne tu­gi abi­kaa­sa Nii­nalt ja ko­gu pe­relt. Te­ma ja Nii­na on Kuu­sa­lu koo­ri­lau­lu hoid­jad ja eden­da­jad. Neil on muu­si­ku­te pe­re, po­jad Lau­ri ja Ero mõ­le­mad on koo­ri­laul­jad, tü­tar Eve lau­lis koo­ris.“

 

Eelmine artikkelKaitsemaski kandmise toetuseks
Järgmine artikkelHar­ju­maa aas­ta pa­nus­ta­ja 2020 – OÜ Ala­ve­re Pood