Keh­ra va­na las­teaia lam­mu­ta­mi­ne al­gab lä­hia­jal

369
Kehra Lastetare lasteaed

Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia va­na hoo­ne­komp­leks Las­te tä­na­val jäi pä­rast Kes­ku­se tä­na­va­le uue las­teaia val­mi­mist tüh­jaks ning oo­tab lam­mu­ta­mist.

„Mul on hea meel, et see ma­ja lõ­puks lam­mu­ta­tak­se. See oli na­gu tik­suv pomm,“ tõ­des Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Las­teaed, mil­le esi­me­ne osa on ehi­ta­tud 1950nda­tel ning mis hil­jem sai mi­tu eri­ne­vat juur­dee­hi­tust, on te­ma sõ­nul ehi­ta­tud käe­pä­ras­test va­hen­di­test, see­tõt­tu tu­li pi­de­valt re­mon­ti­da. Vii­ma­ti asen­da­ti seal kat­ki­seid to­ru­sid, mil­le kau­du oli vesi jooksnud põrandate alla, lisaks olid kanalisatsiooniavariid ning sein­tes ha­ka­nud kas­va­ma hal­li­tus­seen : „Majale tellitud ehitusekspertiisi lugedes ei olnud enam kahtlust, et hoone tuleb lammutada.“

Vii­ma­sed pool aas­tat en­ne uue las­teaia val­mi­mist olid va­nas ma­jas ka­he rüh­ma ruu­mid nii­su­gu­ses olu­kor­ras, et lap­sed seal enam ol­la ei või­nud. Üks rühm sai uu­de maj­ja ko­li­mi­se­ni pea­var­ju va­na ma­ja saa­lis, tei­ne Le­pat­rii­nu las­teaias.

„Alus­ta­me lam­mu­tus­töö­de­ga järg­mi­sel või üle­järg­mi­sel nä­da­lal, sõl­tu­valt sel­lest, kui­das teis­tel ob­jek­ti­del töö lõ­peb,“ sõ­nas OÜ El­dos­tar juht Ott Sil­la.

Ta li­sas, et se­ni on töö­me­hed te­gut­se­nud en­di­se las­teaia sees, sor­tee­ri­nud eral­di va­na mööb­lit, uk­si, ra­diaa­to­reid, prah­ti: „Nii pal­ju kui õn­nes­tub, an­na­me taas­ka­su­tus­se, ka uue­mad plas­ti­kak­nad püüa­me ter­ve­te­na eest ära võt­ta. Õue prü­gi­mä­ge te­ki­ta­da ei ta­ha, paneme seesole­va väl­jas hun­ni­ku­tes­se siis, kui on tea­da, mil­lal saa­me need ära ve­da­da.“

Kui mit­mest üks­tei­se kül­ge ehi­ta­tud hoo­nest koos­ne­nud en­di­ne las­teaed on seest tüh­jaks teh­tud, ha­ka­tak­se se­da roo­mi­ku­te abil lam­mu­ta­ma. Ott Sil­la sel­gi­tas, et sel­leks ka­su­ta­tak­se lin­teks­ka­vaa­to­reid, mil­le kül­ge saab pan­na li­sa­sead­meid: haa­rat­sid, me­tal­li- ja be­too­ni­kää­rid, ko­pad, hüd­ro­va­sa­rad.

„Aja­me ma­ja­le suu­re ma­si­na­ga haarad ta­ha ja lõi­ka­me tü­ki väl­ja. Se­da­si lii­gu­me üle­valt al­la, et ei te­kiks oht­lik­ku va­rin­gut ega tol­mu­pil­ve,“ rää­kis lam­mu­tus­fir­ma juht.

Va­ris­ta­tud ma­ter­ja­list sor­tee­ri­tak­se eral­di me­tall, puit, raud­be­toon­de­tai­lid, us­te-aken­de sil­lu­sed, se­ga­praht, roo­mi­ku lin­ti­de al­la jääb vaid ki­vi­mass.

Lam­mu­ta­mi­se ajaks pii­ra­tak­se aia­ga ka en­di­se las­teaia see osa, mil­lel ae­da üm­ber ei ole ehk tiib, kus aas­taid asus raa­ma­tu­ko­gu. Mil­li­sest osast lam­mu­ta­mist alus­ta­tak­se, sõl­tub Ott Sil­la sõ­nul sel­lest, kui­das eks­ka­vaa­to­rid teis­telt ob­jek­ti­delt va­ba­ne­vad. Plaan on Keh­ras lam­mu­ta­ma ha­ka­ta pa­ral­leel­selt kol­me ma­si­na­ga.

„Ko­ha­li­kelt ela­ni­kelt pa­lun ju­ba et­te na­tu­ke kan­na­tust. Ar­van, et mü­ra eri­ti ei te­ki, kuid tol­mu pä­ri­selt väl­ti­da ei ole või­ma­lik. Õn­neks hoi­tak­se tal­vel ak­nad ena­mas­ti kin­ni ning pi­de­valt sa­jab vih­ma, lört­si või lund, mis seob tol­mu kii­res­ti,“ lau­sus ta.

Et­te­võt­te juht ole­tas, et lam­mu­tus­tööd võ­ta­vad ae­ga um­bes pool­teist kuud.

Las­te­ta­re va­na ma­ja õue­le jää­nud kor­ra­li­kud män­guat­rakt­sioo­nid viiak­se ke­va­del Las­te­ta­re uue ma­ja hoo­vi. Sel­le koh­ta, mi­da te­ha pä­rast lam­mu­ta­mist las­teaia en­di­se suu­re krun­di­ga, plaa­nib val­la­va­lit­sus te­ha idee­kon­kur­si.

Eelmine artikkelLume­sa­du jät­tis elekt­ri­ta kü­lad Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vald ja­gas tä­nu­kont­ser­dil aas­tap­ree­miaid ja tun­nus­tas tub­li­maid te­gi­jaid