Kuu­sa­lu TET-ma­ja kõi­gis­se kor­te­ri­tes­se on ela­ni­kud lei­tud

393
Kuu­sa­lu TET-ma­ja ela­nik HEI­KI VEE­TÕUS­ME kii­dab, et uus kor­ter on soe ja val­ge, ilu­sa köö­gi­mööb­li­ga, kui­gi pliit on ah­ju­ta. „Vä­ga loo­dan, et saaks ak­na­le et­te kar­di­na,“ li­sab ta. Fotod Anne Masing

„Meil on vä­ga to­re­daid edu­lu­gu­sid. Tä­nu pa­re­ma­te­le ela­mis­tin­gi­mus­te­le on klien­did rõõm­sa­meel­se­mad ja sõb­ra­li­ku­mad, kesk­kon­na­va­he­tus on muut­nud suh­tu­mist en­das­se ja teis­tes­se, ka laie­malt kõi­ges­se ümb­rit­se­vas­se,“ tun­nus­tab MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la ju­ha­tu­se lii­ge ja eri­hoo­le­kan­de­tee­nus­te koor­di­naa­tor Kaie Us­tav au­gus­tis ava­tud TET- ehk toe­ta­tud ela­mi­se tee­nus­ma­ja, mis on rii­gi ja Kuu­sa­lu val­la ra­has­tu­sel ra­ja­tud Kuu­sa­lu ale­vik­ku Kesk­väl­jak 2 – Kän­nu Lil­le­poe kõr­va­le.

Hoo­ne ehi­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel OÜ Tai­mar Tee­nu­sed. Ehi­tus läks maks­ma 700 000 eu­rot. Riik toe­tas TET-ma­ja ehi­tust 392 000 eu­ro­ga, Kuu­sa­lu vald li­sas koos re­serv­fon­dist an­tu­ga 308 000 eu­rot.

Pi­du­lik ava­mi­ne oli au­gus­ti al­gu­ses, ena­mik ela­nik­ke ko­lis sot­siaal­maj­ja sep­temb­ris. Suu­re­mad kor­te­rid jäid majas esial­gu tüh­jaks, kuid nüüd on ka sin­na ela­ni­kud lei­tud. Pea­mi­ne tin­gi­mus on, et te­gu on toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­se­le mää­ra­tud klien­di­ga.

Kuusalu uus TET-maja.

Prae­gu­seks on kõik 10 kor­te­rit asus­ta­tud – nii ühe­toa­li­sed kui ka kaks kol­me­toa­list, kus ela­vad elu­kaas­la­sed. Kok­ku on ela­nik­ke 12. Toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­se­ga ta­ga­tak­se psüü­hi­li­se eri­va­ja­du­se­ga ini­me­se­le või­ma­li­kult ise­sei­sev toi­me­tu­lek ta­va­pä­ra­se­le või­ma­li­kult lä­he­da­ses kesk­kon­nas.

Uues ko­dus ela­mist kii­dab ka Hei­ki Vee­tõus­me, kes on seal ela­nud üle ka­he kuu: „Oma tu­ba, oma lu­ba. Olen ra­hul, tu­ba on soe ja mõ­nus ning ka see on to­re, et saab teis­te­ga koos ol­la. Igaüks elab omaet­te, sa­mas on tei­sel kor­ru­sel ühi­ne is­tu­mis­koht, kus käi­me jut­tu aja­mas ja kaar­te män­gi­mas. Ai­nult et kar­di­naid ei ole, val­gus pais­tab ak­nast sis­se. Ma­gan pea pad­ja all. Ki­le küll pan­di poo­le­le ak­na­le et­te, aga po­le pä­ris see, mi­da ta­haks.“

KAIE US­TAV: „Kok­ku­hoid ja po­lii­ti­ka an­na­vad tun­da.“
Kaie Us­tav tõ­deb, et kar­di­na­te puu­du­mi­ne on olnud suur prob­leem: „Ole­me pa­lu­nud val­la­va­lit­su­selt abi, et saak­si­me kar­di­na­puud ja need pan­daks pai­ka, meie koos klien­ti­de­ga ei või se­da te­ha. Sel nädalal tullakse mõõte võtma. Aju­ti­se la­hen­du­se­na olid aken­de­le seatud jää­ki­led.“

Ta nen­dib, et prob­lee­me on tei­si­gi – tun­da an­na­vad nii ra­ha kok­ku­hoid kui ka ko­ha­lik po­lii­ti­ka: „Ma­ja ehi­ta­mi­se­ga alus­tas üks val­la­võim, jät­kas tei­ne võim ning lõ­pe­tas eel­mi­se või­mu uus koos­seis, kes va­he­tas väl­ja va­he­peal­se. Juh­tus nii, et me jäi­me ehi­tu­se ajaks aru­te­lu­dest kõr­va­le. Kas olek­si­me kõi­ke mär­ga­nud, aga kui olek­si­me joo­ni­seid näi­nud, ehk siis­ki kü­si­nud või tä­he­le­pa­nu juh­ti­nud ja mõ­ne prob­lee­mi suut­nud ära hoi­da.“

TET-ma­ja on ehi­ta­tud tä­nu MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la al­ga­tu­se­le ja sel­gi­tus­töö­le, kui sai tea­ta­vaks, et sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi kau­du oli või­ma­lik taot­le­da ehi­ta­mi­seks toe­tust Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­dist. Ra­ha­taot­lu­se esi­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus, oma­fi­nant­see­ring li­sa­ti val­laee­lar­vest.

Kaie Us­tav: „Kõik meie pla­nee­ri­tu oli va­ja­dus­põ­hi­ne, kind­lal põh­ju­sel. Kuid ra­ha kok­ku­hoid on te­ki­ta­nud olu­kor­ra, et klien­ti­de ela­mis­tin­gi­mus­tes on puu­du­jää­ke. Kui mi­da­gi te­ha, siis ik­ka nii, et oleks pa­rim. Ma­ja on ju ehi­ta­tud aas­ta­küm­ne­teks.“

TET-ma­ja pro­jek­ti vä­hen­da­ti va­he­peal­se val­la­va­lit­su­se soo­vil. Ära jäe­ti ühis­ka­su­ta­ta­vad ruu­mid, lift, kor­te­ri­te pin­nad teh­ti väik­se­maks. See on Kaie Us­ta­vi sõ­nul te­ki­ta­nud ka­hes kor­te­ris olu­kor­ra, et esi­ku­ka­pist tu­li loo­bu­da, ku­na ei mah­tu­nud.

Ka köö­gi­mööb­li osas on puu­du­si. Külm­kapp on sea­tud vas­tu põ­ran­dat, lii­ku­mis­puue­te­ga klien­ti­del on eri­ti kee­ru­li­ne nii ma­da­lalt as­ju võt­ta või sin­na pan­na. Oo­ta­ma­tu oli see­gi, et plii­did on köö­ki­des ah­ju­de­ta – kee­ta saab, ah­jus küp­se­ta­da ei saa.

Ehi­ta­ma­ta jäi ka õue ka­van­da­tud kuur jalg­ra­tas­te­le. Nel­ja jalg­ra­tast ja kaht ru­laa­to­rit hoi­tak­se nüüd tre­pi­ko­jas.

Te­ge­vus­ju­hen­da­ja­te abi
Igal klien­dil on oma te­ge­vus­ju­hen­da­ja, kes ai­tab iga­päe­va-e­lu kor­ral­da­mi­sel. MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la toe­ta­tud ela­mi­se te­ge­vus­ju­hen­da­jad on TET-ma­ja ela­ni­kel An­ne Ma­sing ja Ma­ria Prääts, Tag­ni Jõe­leht ja Kai­li All­mä­gi. Sa­mad klien­did on ka pi­kaa­ja­li­se kaits­tud töö­ta­mi­se tee­nu­sel.

Te­ge­vus­ju­hen­da­ja An­ne Ma­sing sel­gi­tab, et kord nä­da­las teeb TET-ma­jas oma klien­ti­de juur­de ko­du­kü­las­tu­se, mis on osa tee­nu­sest. Uues kesk­kon­nas on pal­ju õp­pi­mist ja kat­se­ta­mist. Õpi­ti pe­su­ma­si­nat ja kui­va­tit ka­su­ta­ma – pe­se­mis­ruum on ela­ni­kel ühi­ne. Ka õpi­ti in­dukt­sioo­nip­lii­di­ga toi­du­te­ge­mist, köö­gi ja tua­lett­ruu­mi ko­ris­ta­mist. Se­ni ela­ti teist­su­gu­ses kesk­kon­nas, puu­küt­tel ja mu­ga­vus­te­ta ma­ja­des või koos mõ­ne pe­re­liik­me­ga, kes te­gi osad toi­me­tu­sed.

Klien­te tu­li ai­da­ta ka ko­li­mi­sel ja kor­te­ri sis­se­sead­mi­sel. Köö­gi­tar­bed ja voo­di­pe­su tõid ena­mik kaa­sa, oma möö­bel oli mõ­nel klien­dil. Ka­su­tu­sel on Tal­lin­kilt TET-maj­ja an­ne­ta­tud voo­did, mad­rat­sid, ne­li dii­va­nit, tu­gi­too­lid ja dii­va­ni­lauad.

An­ne Ma­sing kir­jel­dab, et te­ma üle­san­ne on ka ai­da­ta klien­ti­del ar­ves­ta­da ku­lu­tu­si, et nad ei jääks võl­gu, ning jäl­gi­da, kas ars­ti juu­res käi­dud, ra­vi­mid os­te­tud ja val­la­va­lit­su­se­le TET-ma­ja üür ta­su­tud.

TET-ma­ja asu­kad saa­vad iga­ kuu val­la­ma­jast ar­ve, üü­ri ar­vu­ta­mi­seks on kin­ni­ta­tud piir­määr – 2,5 eu­rot ruut­meet­ri eest, li­saks kom­mu­naal­ku­lud. Val­la juh­tiv hoo­le­kan­des­pet­sia­list Al­vi Karp kin­ni­tab, et üü­ri on ta­su­tud kor­ra­li­kult.