Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses jäl­gi­tak­se Co­vi­di tõt­tu kü­las­ta­ja­te ar­vu

382
Kuusalu ujumistreener ja kehalise kasvatuse õpetaja MARIA TREI 2. klassi lastega ujumistunnis. Foto Kadri Idavain

Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se vee­bi­le­hel ja Fa­ce­boo­kis pa­lu­tak­se mõist­vat suh­tu­mist, kui rah­vast on uju­las, spor­di­saa­lis, ka fua­jees nii pal­ju, et osa­de poo­le pöör­du­tak­se pal­ve­ga lah­ku­da, tul­la tei­sel ajal. Möö­du­nud lau­päe­val toi­mu­sid saa­li­ho­ki ja jalg­pal­li võist­lu­sed, li­saks olid tree­nin­gud uju­las, ga­le­riis, ae­roo­bi­ka­saa­lis, ku­ni kel­la 14ni olid riie­tus­ruu­mid hõi­va­tud. Spor­di­kes­ku­se Fa­ce­boo­ki-le­hel soo­vi­ta­ti uju­la või jõu­saa­li kü­las­tus sät­ti­da pä­rast­lõu­naks. Li­sa­tud oli, et ka siis võib juh­tuda, et pa­lu­tak­se pi­gem hil­jem ta­ga­si tul­la.

Põh­jus on kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mi ju­his­tes. Ehk­ki ala­tes 19. au­gus­tist kao­ta­ti ku­ni 26aas­tas­te noor­te hu­vi- ja spor­di­te­ge­vu­se­le keh­tes­ta­tud pii­ran­gud ha­ri­du­sa­su­tus­te­le si­se­ruu­mi­de 50pot­sen­di­li­se täi­tu­vu­se ja ini­mes­te ar­vu koh­ta, keh­ti­vad need en­di­selt, kui noor­te tree­ningg­rup­pi­de­ga sa­maaeg­selt te­gut­se­vad seal tei­sed­ki spor­di­har­ras­ta­jad. Siis tu­leb tree­nin­gu kor­ral­da­jal ta­ga­da 50prot­sen­di­li­ne täi­tu­vus ja ini­mes­te ha­ju­ta­tus.

Mit­me tree­ning­rüh­ma ühe­aeg­sel te­gut­se­mi­sel tu­leb kor­ral­da­da te­ge­vu­sed ja lii­ku­mi­ne nii, et mak­si­maal­selt väl­ti­da rüh­ma­de oma­va­he­list kok­ku­puu­tu­mist. Tree­nin­gu­te kor­ral­da­ja peab jäl­gi­ma, et isi­kud ei ko­gu­neks ise­tek­ke­lis­tes­se grup­pi­des­se ega jääks pä­rast spor­ti­mist sa­ma­le ter­ri­too­riu­mi­le. Hai­gus­näh­tu­de­ga isi­kud ei to­hi tree­nin­gu­tes osa­le­da. Kait­se­mas­ki­de või muu­de isi­ku­kait­se­va­hen­di­te ka­su­ta­mi­ne on va­ba­taht­lik, spor­di te­ge­mi­se ajal po­le kait­se­mas­ki­de ka­su­ta­mi­ne soo­vi­ta­tav.

Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kad­ri Ida­vain: „Me ei ta­ha te­ha an­ti­rek­laa­mi ning to­re on, et uju­las ja spor­di­saa­li­des käiak­se prae­gu ak­tiiv­selt, kuid Co­vid-19 pii­ran­gu­te tõt­tu pea­me kü­las­ta­jaid ha­ju­ta­ma. Ta­ha­me kaits­ta neid ja ka ma­ja töö­ta­jaid. Tul­ge spor­di­kes­ku­ses­se, aga pa­lu­me käi­tu­da vas­tu­tus­tund­li­kult. Ad­mi­nist­raa­to­rid jäl­gi­vad olu­kor­da ning va­ja­du­sel on sun­ni­tud meel­de tu­le­ta­ma, et prae­gu­ses olu­kor­ras meie ma­jas nii­sa­ma mit­te ol­la. En­ne spor­di­kes­ku­ses­se tu­le­kut võiks he­lis­ta­da, jõu­saa­li tu­lek eel­re­gist­ree­ri­da või uu­ri­da, kui­das olu­kord on.“

Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se uju­las to­hib vas­ta­valt nõue­te­le vii­bi­da prae­gu kor­ra­ga ku­ni 28 ini­mest. Kui sau­nas jää­dak­se pi­ke­malt lo­bi­se­ma ja ae­ga veet­ma, tä­hen­dab see, et teis­tel tu­leb kauem oo­da­ta, ku­ni pää­seb uju­las­se, kir­jel­dab ta.

Kui va­rem või­sid väi­kes­te las­te va­ne­mad jää­da uju­mis­tree­nin­gu ajaks lap­si jäl­gi­ma või fua­jees­se oo­ta­ma, siis nüüd on spor­di­kes­ku­se töö­ta­jail pal­ve, et lap­se­ga võiks saa­bu­da 5 mi­nu­tit en­ne tren­ni al­gust ja lõ­pu ajaks tul­la tal­le jä­re­le.

Omaet­te suur mu­re on koo­li­lap­sed, kel­le­le meel­dib spor­di­kes­ku­se fua­jees ja koh­vi­kus ae­ga pa­ra­jaks te­ha ning oo­da­ta en­da tree­nin­gu al­gust või koo­li­bus­si.

„Vä­ga pa­lu­me, et spor­di­kes­ku­ses­se ei tul­daks ae­ga veet­ma. Koo­li­ma­ja uk­sed on ava­tud, seal töö­tab pi­ka­päe­va­rühm. Is­tu­da saa­vad õpi­la­sed koo­li­ma­ja ko­ri­do­ri­des pin­ki­del või ol­la lu­ge­mis­saa­lis,“ lau­sub ju­ha­ta­ja.

Et noo­red ar­ves­tak­sid Co­vid-19 tin­gi­tud ran­ge­ma­te nõue­te­ga, on neil pa­lu­tud täi­ta an­keet, mil­les kü­si­tak­se, miks ta fua­jees oo­tab ja mis kell tree­ning­rühm alus­tab. Mõ­ni­gi is­tu­ja on ju­ha­ta­ja sõ­nul lah­ku­nud, kui näeb, et tul­lak­se an­kee­ti­de­ga.

Spor­di­kes­ku­ses on ad­mi­nist­raa­to­ri­te kait­seks le­ti­le et­te sea­tud plek­sik­laas. De­sin­fit­see­ri­tak­se uk­se­lin­ke ja muid sa­ge­das­ti ka­su­ta­ta­vaid ala­sid, kuid täht­sad on ka kõik muud et­te­vaa­tu­sa­bi­nõud, kin­ni­tab Kad­ri Ida­vain.

Kü­las­ta­ta­vus mul­lu­se­ga võr­rel­des on pi­sut lan­ge­nud
Erio­lu­kor­ra ajal oli Kuu­sa­lu spor­di­kes­kus su­le­tud ja su­vel su­le­ti ma­ja paa­riks nä­da­laks kollektiivpuhku­se tõt­tu. Ju­ha­ta­ja rää­gib, et kõik va­rem bro­nee­ri­tud spor­di­laag­rid su­ve­kuu­del toi­mu­sid.

Sep­temb­ris al­ga­sid õpi­las­te spor­di- ja tant­sut­ree­nin­gud, ka täis­kas­va­nu­te tren­nid. Sep­temb­ris oli kü­las­ta­jaid mul­lu­se­ga võr­rel­des siis­ki 36 ja ok­toob­ris 15 prot­sen­ti vä­hem.

Lok­sa spor­di­kes­ku­ses on hõ­re­dam
Lok­sa spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Ai­ve Mõt­tus üt­leb, et uju­la, sau­na ja spor­di­saa­li­de kü­las­ta­ja­te puu­du­se üle kur­ta ei saa, kuid üle­rah­vas­ta­tu­se prob­lee­me po­le. On ku­ju­ne­nud, et spor­di­kes­kust kü­las­ta­tak­se ha­ju­ta­tult. Jõu­saal on väi­ke, sin­na on soo­vi­tatav aeg bro­nee­ri­da. Sau­na­ta­jad käi­vad hom­mi­ku­poo­le, kui uju­jaid ja tree­ni­jaid on vä­he. Dis­tant­si hoi­tak­se ke­nasti, kä­si pes­tak­se ja de­sin­fit­see­ri­tak­se hoo­le­ga ning hai­ge­na spor­ti­ma ei tul­da, kom­men­tee­rib ta.

Eelmine artikkelMAAR­JA SI­KUT: „Opo­sit­sioon püüab Raa­si­ku vo­li­ko­gus ta­ga­da ar­va­mus­te mit­me­ke­si­sust.“
Järgmine artikkelSõnumitoojas 4. novembril