Kuusalu Soojuse ehitused Valkas, Kaberlas, Uuris, Vihasoos, Suurpeal

121
KALLE KÜNGAS.

Jaa­nua­ris lõp­pe­sid Kuu­sa­lu Soo­ju­se tel­li­tud ehi­tus­tööd Ka­ber­la kü­las Ki­viaia ela­mua­ren­du­ses. Ter­rat AS pai­gal­das sin­na tu­le­tõr­je­vee ma­hu­ti ja tu­le­tõr­je­pum­ba koos juh­ti­mi­se au­to­maa­ti­ka­ga, töid ra­has­ta­ti Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest, kok­ku ku­lus 30 000 eu­rot.

Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht Kal­le Kün­gas: „Tel­li­si­me sa­maaeg­selt seal vee­tööt­lu­se sead­me pai­gal­du­se, ku­na joo­gi­vee raua­si­sal­dus oli mi­tu kor­da üle nor­mi. See läks Kuu­sa­lu Soo­ju­se­le maks­ma li­gi 7000 eu­rot. Ki­viaia tee ela­mua­ren­du­ses on 20 pe­re ko­dud, li­saks viis krun­ti, kus ela­mu ehi­tus on poo­le­li.“

Valk­las lõp­pe­sid jaa­nua­ris puur­kaev-pump­la re­konst­ruee­ri­mis­tööd. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus oli 322 000 eu­rot, mil­lest 56 prot­sen­di ula­tu­ses, 179 725 eu­ro­ga, toe­tas Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus (KIK) ja üle­jää­nu kat­mi­seks võt­tis Kuu­sa­lu Soo­jus pan­gast lae­nu.

Kal­le Kün­gas li­sas, et et­te­võt­tel said mul­lu no­vemb­ris val­mis kolm olu­list ehi­tust – Uu­ri, Vi­ha­soo ja Suur­pea ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de re­konst­ruee­ri­mis­tööd. Ehi­tas Ven­sen AS. Suu­ri­mad ehi­tus­tööd olid Suur­pea lin­na­kus, teh­tud on uus reo­vee­pu­has­ti ja asen­da­tud kor­ter­ma­ja­de ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik. Kõi­k kolm ob­jek­ti val­mi­sid KI­Ki toel – toe­tus oli kok­ku 720 000 eu­rot. Suur­pea pro­jek­ti omao­sa­lu­se ta­sus Kuu­sa­lu vald, kok­ku li­gi 100 000 eu­rot. Kuu­sa­lu-Kiiu uus reo­vee­pu­has­ti val­mis mul­lu su­ve al­gu­ses.

Eelmine artikkelPre­si­den­di­mat­ka ase­mel tuleb tänavu pre­si­den­di­mat­ka­kuu
Järgmine artikkelHajaasustuse programm