Keh­ras sel­gu­sid Ani­ja val­la pa­ri­mad lau­lu­lap­sed

25
Kehra rahvamaja.

Ani­ja val­la tä­na­vu­sel lau­lu­võist­lu­sel osa­le­sid 38 lau­lu­last.

Aas­ta­se va­hea­ja jä­rel toi­mus lau­päe­val, 2. ap­ril­lil Keh­ra rah­va­ma­jas taas Ani­ja val­la las­te lau­lu­võist­lus, et sel­gi­ta­da noo­red laul­jad, kes saa­ta val­da esin­da­ma Har­ju­maa las­te lau­lu­võist­lu­se­le.

Val­la las­te lau­lu­võist­lu­se päe­va­juht oli Pi­pi, ke­da ke­has­tas Kel­ly Kruus­mann. Lau­lu­lap­si hin­das kol­me­liik­me­li­ne žürii: Viim­si muu­si­ka­koo­li di­rek­tor ja koo­ri­juht Ed­mar Tuul, he­li­loo­ja ja lau­luõ­pe­ta­ja Kers­ti Kuusk ning lau­luõ­pe­ta­ja Ma­ri-Liis Ra­hu­mets.

3-4aas­ta­seid mu­di­la­si võist­lu­sel ei osa­le­nud. 5-6aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas oli kaks võist­le­jat, mõ­le­mad kuu­lu­ta­ti võit­jaks. Need on 5aas­ta­ne Kai­sa Kii­sel ja 6aas­ta­ne Isa­bel­la An­dok. Mõ­le­mad ela­vad Keh­ras ja nen­de lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru.

7-9aas­tas­te seas oli 16 osa­võt­jat. Pa­ri­ma­teks tun­nis­ta­ti 8aas­ta­ne Ti­mo­fei Si­mo­nov ja 9aas­ta­ne Mar­ga­ret Pik­kel. Mõ­le­mad ela­vad Keh­ras, Ti­mo­fei Si­mo­no­vi lau­luõ­pe­ta­ja on Lii­vi Siil, Mar­ga­ret Pik­ke­li õpe­ta­ja He­li Ka­ru. Väl­ja an­ti ka kolm erip­ree­miat. Kau­ni ema­kee­le erip­ree­mia läks 8aas­ta­se­le Ro­met Su­si­le Keh­rast, sü­dam­li­ku esi­tu­se erip­ree­mia 8aas­ta­se­le Lii­sa Nõl­va­ku­le Üle­jõe kü­last ning ar­tist­li­ku esi­tu­se eest päl­vis erip­ree­mia Joan­na Mir­tel Ur­va Leht­met­sa kü­last. Kõi­gi nen­de lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru.

10-12aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas võist­le­sid 9 lau­lu­last. Pa­ri­ma­teks va­li­ti 11aas­ta­ne He­lis Han­sen Sa­lu­met­sa kü­last ja 12aas­ta­ne Kris­ten Nor­den Keh­rast. Jul­ge esi­tu­se eest päl­vis eri­pree­mia 11aas­ta­ne Ja­ne-Ly Miil Leht­met­sa kü­last. Kõi­gi õpe­ta­ja on He­li Ka­ru.

13-15aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas osa­le­sid 9 lau­lu­last. Võit­sid 14aas­ta­sed Me­ri­bel Mar­gat Pik­va kü­last ja Ca­ro­li Kaa­lo Keh­rast. Ürg­se esi­tu­se eest sai erip­ree­mia 14aas­ta­ne Anet Han­nus Kau­ni­saa­re kü­last, hin­ges­ta­tud esi­tu­se eest 15aas­ta­ne Mir­jam Pik­kel Keh­rast ja sü­dam­li­ku esi­tu­se erip­ree­mia 15aas­ta­ne Kat­riin Eli­sa­bet Luu­kas Leht­met­sa kü­last. Kõi­gi lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru.

16-18aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas oli kaks osa­võt­jat, mõ­le­mad tun­nis­ta­ti võit­ja­teks. Need on 17aas­ta­ne Car­men Kaa­lo Keh­rast ja 16aas­ta­ne Lau­reen Ots Leht­met­sa kü­last. Ka nen­de lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru, kel­le õpi­la­si osa­les võist­lu­sel kok­ku 35.

Ani­ja val­la las­te lau­lu­võist­lu­se iga va­nu­se­rüh­ma kaks võit­jat said õi­gu­se osa­le­da 6. ja 7. mail Aru­kü­las toi­mu­val maa­kond­li­kul võist­lu­sel „Har­ju­maa Lau­lu­laps“.

Eelmine artikkelKehra ukrainlastele eesti keele õpe
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vald ot­sib tu­gii­si­kut Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­ni­ke toe­ta­mi­seks