Kuu­sa­lu Soo­jus soo­vib ap­ril­list tõs­ta joo­gi­vee ja reo­vee tee­nu­se hin­da

45
KALLE KÜNGAS.

Kuu­sa­lu Soo­ju­se ju­ha­tu­se esi­mees Kal­le Kün­gas saa­tis eel­mi­sel nä­da­lal Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se koos­kõ­las­ta­da joo­gi­vee ning reo­vee ära­juh­ti­mi­se ja pu­has­ta­mi­se uued hin­nad, mis hak­kak­sid keh­ti­ma 1. ap­ril­list 2022. Toe­tu­se­le on li­sa­tud hin­na­kal­ku­lat­sioo­nid.

Joo­gi­vee prae­gu­ne hind koos käi­be­mak­su­ga on 2,21 eu­rot kuup­meet­ri eest, uueks hin­naks soo­vib Kuu­sa­lu Soo­jus koos käi­be­mak­su­ga 2,62 eu­rot kuup­meet­ri eest. Hin­na­tõus oleks 18,55 prot­sen­ti. Kuu­sa­lu Soo­jus osu­tab joo­gi­vee tee­nust Kuu­sa­lu, Kiiu ja Kol­ga ale­vi­kus ning Kuu­sa­lu, Sal­mis­tu, Pä­ris­pea, Uu­ri, Ka­ber­la, Valk­la, Lee­si, Vii­nis­tu, Vi­ha­soo ja Pu­di­soo kü­las.

Reo­vee ära­juh­ti­mi­se ja pu­has­ta­mi­se tee­nu­se se­ni­ne hind koos käi­be­mak­su­ga on 2,93 eu­rot kuup­meet­ri eest, uus hind oleks 3,58 eu­rot kuup­meet­ri eest. Hin­na­tõus oleks 22,18 prot­sen­ti. Et­te­võ­te osu­tab reo­vee ära­juh­ti­mi­se ja pu­has­ta­mi­se tee­nust Kuu­sa­lu, Kol­ga ja Kiiu ale­vi­kus ning Kuua­lu, Ku­pu, Uu­ri, Valk­la, Kol­ga­kü­la, Vi­ha­soo ja Suur­pea kü­las.

Joo­gi­vee ja reo­vee tee­nu­se abo­nent­ta­sud ei muu­tu.

Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht Kal­le Kün­gas kom­men­tee­rib, et vas­ta­valt sea­du­se­le kin­ni­tab al­la 2000 ela­ni­ku­ga piir­kon­da­de joo­gi­vee ja reo­vee tee­nu­se hin­nad ko­ha­lik oma­va­lit­sus. Hin­na­kal­ku­lat­sioo­nid aru­ta­ti lä­bi et­te­võt­te nõu­ko­gu koo­so­le­kul, kus osa­le­sid val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt ja val­la juh­tiv kom­mu­naal­tee­nus­te spet­sia­list Pee­ter Na­rusk, val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­na on nõu­ko­gus Ran­no Pool.

Kal­le Kün­gas: „Se­ni­ne hind on keh­ti­nud jaa­nua­rist 2020. Ka­he aas­ta ja kol­me kuu­ga on olu­kord pal­ju muu­tu­nud, ku­lud on kas­va­nud. Tar­bi­ja­hin­nain­deks on vii­ma­se aas­ta­ga tõus­nud 12,2 prot­sen­ti. Meil oli nõu­ko­gu koo­so­le­kul aru­tu­sel mi­tu hin­na­va­rian­ti, käi­ku ot­sus­ta­ti las­ta kõi­ge väik­se­ma hin­na­tõu­su too­nud ar­vu­tus. Sel­le jär­gi on tee­nu­se müü­gi­maht op­ti­mist­lik, kui nii­su­gu­ses ma­hus tee­nust tar­bi­tak­se, siis saa­me hak­ka­ma. Prae­gu keh­tib meil fik­see­ri­tud elekt­ri­hind, mis tei­sest poo­laas­tast muu­tub, ka see muu­tus on võe­tud hin­na ku­jun­du­sel ar­ves­se.“

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt üt­les, et Kuu­sa­lu Soo­ju­se joo­gi­vee- ja reo­vee hin­na tõst­mi­se taot­lust aru­tab val­la­va­lit­sus 17. veeb­rua­ri is­tun­gil.

Eelmine artikkelEhi­ta­ja an­dis Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se üle
Järgmine artikkelElekt­ri­hin­na hü­vi­ti­se taot­lus­test