Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas saab nä­ha JÜ­RI VOI­TI loo­dus­fo­to­de näi­tust

23
Hobifotograaf JÜRI VOIT ja abikaasa MADE VILJUR-VOIT Kuusalu rahvamajas näituse „Valguses ja varjus“ avamisel. Foto Raul Valgiste/Kuusalu Kroonika

„Mi­nu loo­dus­pil­did on vär­vi­li­sed ja rõõm­sa­meel­sed, ta­han nen­de­ga pak­ku­da ini­mes­te­le head tu­ju. Ilu­sa fo­to saab päi­ke­se­loo­jan­gu­test ja -tõu­su­dest ning va­ja on ka pil­vi, sel­li­ne koos­mõ­ju võib an­da kau­neid vaa­teid,“ üt­leb ho­bi­fo­tog­raaf Jü­ri Voit, kel­le pil­ti­de näi­tus „Val­gu­ses ja var­jus“ on Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas ku­ni 14. ap­ril­li­ni.

„Ku­na­gi ei tea, mil­lal tu­leb õi­ge hetk jääd­vus­ta­mi­seks, see on kui õn­ne­mäng, peab ole­ma loo­du­ses ko­hal ja oo­ta­ma. Pil­di te­ge­mi­ne on pikk prot­sess, tu­leb va­li­da so­biv koht, te­ha et­te­val­mis­tu­sed. Tal­vel lii­gun vä­hem, aga su­vi­sel ajal lä­hen igal või­ma­lu­sel loo­du­ses­se, kõi­ge sa­ge­da­mi­ni An­di­nee­me ran­da.“

Jü­ri Voit on Kuu­sa­lus ela­nud paar­küm­mend aas­tat, oma ko­du ehi­tas Kuu­sa­lust pä­rit abi­kaa­sa Ma­de Vil­jur-Voi­ti va­ne­ma­te maa­le.

Rah­va­ma­jas Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va ak­tu­sel, 23. veeb­rua­ril ava­tud näi­tu­sel on 25 loo­dus­fo­tot, mis suu­ren­da­tud lõuen­di­le või ka­pa­le. Au­to­rit tut­vus­ta­va teks­ti ase­mel on fo­to jää­lõ­hest An­di­nee­me ran­nas ning sel­lel Ma­de Vil­jur-Voi­ti luu­le­tus. Näi­tu­sel pil­ti­de­le eral­di all­kir­ju li­sa­tud po­le.

Fo­to­de au­tor sel­gi­tab, et abi­kaa­sa kir­ju­tab luu­le­tu­si en­da lõ­buks, va­rem ei ole aval­da­nud, kuid nüüd va­lis näi­tu­se tut­vus­ta­mi­seks abi­kaa­sa luu­le­tu­se, mis so­bis tee­ma­ga „Val­gu­ses ja var­jus“.

„Pil­ti­de­le ma po­le eral­di all­kir­ju li­sa­nud, iga vaa­ta­ja ise näeb ja tõl­gen­dab. Osa neist fo­to­dest olid mõ­ni aeg ta­ga­si väl­jas Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus peal­kir­ja­ga „Me­re mi­tu pa­let“. Kõik näi­tu­se pil­did on üles võe­tud Kuu­sa­lu val­las aas­ta­tel 2010-2020, me­re pil­did on pä­rit An­di­nee­me ja Tsit­re ran­nast.

Hu­vi loo­dus­fo­tog­raa­fia vas­tu al­gas Jü­ri Voi­til koo­liõ­pi­la­se­na, kui elas ja õp­pis Tal­lin­nas. Esi­me­ne fo­toa­pa­raat oli Sme­na, pil­dis­tas loo­dus­rin­gi ja ka oma pe­re väl­ja­sõi­tu­del maa­le.

Ku­na mee­lis­tee­mad on eri­li­sed loo­dus­näh­tu­sed, eel­kõi­ge vir­ma­li­sed ja äi­ke, jäl­gib ta in­ter­ne­tis sa­tel­lii­di-in­fot vir­ma­lis­te või­ma­li­ku tek­ki­mi­se koh­ta ning il­ma­tee­nis­tu­se äi­ke­se­kaar­ti, et jõu­da õi­geaeg­selt fo­toa­pa­raa­di­ga ko­ha­le ja ol­la eri­lis­te het­ke­de jääd­vus­ta­mi­seks val­mis.
„Tä­na­päe­val on tä­nu täp­se­le il­main­fo­le liht­sam, va­rem oli pal­ju igaks ju­huks oo­ta­mist. Hea­de pil­ti­de saa­mi­seks on tar­vis kor­ra­lik­ku di­gi­fo­toa­pa­raa­ti, te­le­fo­nid tal­le­ta­vad keh­ve­malt,“ mär­gib Jü­ri Voit.

Iga­päe­va­tööd teeb ta ehi­ta­ja­na oma et­te­võt­tes He­ma­la OÜ.

Jü­ri Voi­ti pal­jud loo­dus­fo­tod on aval­da­tud Fa­ce­boo­kis. Kõi­ge enam on neid pos­ti­ta­tud Fa­ce­boo­ki-le­hel Jü­ri Voit Pho­tog­rap­hy, aga ka ni­me­tu­se­ga An­di­nee­me ja en­da­ni­me­li­sel le­hel Jü­ri Voit. Vir­ma­lis­te- ja äi­ke­se­pil­te on aval­da­tud blo­gis jyrivoit.blogspot.com. Äikesepilte on avaldatud ka Sven-Erik Enno raamatus „Välk ja pauk“.

Mõni aeg tagasi sai Jüri Voiti looduspilte osta Kuusalu lillepoest, kuid piltnik tõdeb, et fotode suurendamine alusele on kujunenud järjest kallimaks. Ka rahvamajas näitusel olevaid pilte võib autori sõnul osta. Suurendatud fotode hinna kohta ütleb ta, et katab tegemiskulud, lisaraha sellega ei teeni.

Eelmine artikkelDoku­men­taal­fil­mis „Va­ra küps“ on pal­jud kaad­rid fil­mi­tud La­he­maal
Järgmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re juur­dee­hi­tus on val­mis