Doku­men­taal­fil­mis „Va­ra küps“ on pal­jud kaad­rid fil­mi­tud La­he­maal

47
Näit­le­ja, Kol­ga­kü­la ela­nik PAUL LAASIK ja fil­mi „Va­ra küps“ ope­raa­tor MAT­TIAS VEER­METS pä­rast fil­mi vaa­ta­mist ja aru­te­lu Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas.

Möö­du­nud ree­del olid Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas uut do­ku­men­taal­fil­mi „Va­ra küps“ vaa­ta­mas paar­küm­mend ini­mest. Ko­hal oli ja kü­si­mus­te­le vas­tas fil­mi ope­raa­tor Mat­tias Veer­mets. Pool­teist tun­di kes­tev film rää­gib Ees­ti met­sast, met­sa­de raiu­mi­sest ja kaits­mi­sest, ma­jan­da­mi­sest, met­sa­töös­tu­sest ja tu­le­vi­kust. Sõ­na saa­vad loo­dus­tead­la­sed, met­sa­töös­tu­se ja met­sa­ma­jan­da­mi­se­ga seo­tud ini­me­sed, kesk­kon­na­kaits­jad. Kõ­la­ma jääb sei­su­koht, et met­sa tu­leb ma­jan­da­da kest­li­kult, lei­da sel­leks uued loo­dus­sääst­li­kud la­hen­du­sed.

ETV saa­te „Osoon“ ope­raa­tor Mat­tias Veer­mets rää­kis, et on pä­rit La­he­maa ida­pool­sei­mast kan­dist, käi­nud sa­ge­li loo­du­ses, mat­ka­nud ja öö­bi­nud ning aas­ta­te­ga tek­kis kü­si­mu­si met­sa­de tu­le­vi­kust. Met­sa­tee­ma­li­si ar­tik­leid hak­kas pos­ti­ta­ma küm­me aas­tat ta­ga­si. „Va­ra küps“ režis­söör Mart­ti Hel­de oli neid lu­ge­nud ja tu­li mõt­te­le, et koos võiks te­ha met­sast fil­mi. Dok­fil­mi tegemisele ku­lus kok­ku 4 aas­tat.

Fil­mis on pal­ju kaad­reid La­he­maa rah­vus­par­gist ning kes­ken­du­tud kait­sea­la­del asu­va­tes rii­gi­met­sa­des teh­tud la­ge­raie­te tee­ma­le. Aas­ta­tel 2011-2014 esi­ta­ti La­he­maal 79 la­ge­raie­tea­tist, aas­ta­tel 2015-2019 aga 667, maht on kas­va­nud mitu kor­da.

Ope­raa­tor li­sas, et fil­mi­tud ma­ter­ja­li ko­gu­nes pal­ju ja saab koo­li­de jaoks teha lü­hi­fil­me.

Eelmine artikkelHar­ju­tus­väl­ja­de hü­vi­tis Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la­le
Järgmine artikkelKuu­sa­lu rah­va­ma­jas saab nä­ha JÜ­RI VOI­TI loo­dus­fo­to­de näi­tust