Ava­tud ka­la­sa­da­ma­te päe­v Ha­ra sa­da­mas

40
Avatud kalasadamate päeval käis uhiuut teenidushoonet ja endist militaarkaid uudistamas tuhatkond külastajat.

Ha­ra sa­da­ma ran­na­ka­lu­rid vii­sid möö­du­nud nä­da­lal mõr­rad mer­re ning lau­päe­val, 30. ap­ril­lil saa­di ava­tud ka­la­sa­da­ma­te päe­vaks üle 300 ki­lo­gram­mi räi­me. Ha­ra Sa­dam OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Tar­vi Velst­röm tõ­des, et kõi­gi­le soo­vi­jai­le sel­lest ko­gu­sest ei pii­sa­nud, müü­gi­ga alus­ta­ti hom­mi­kul kell 8 ja ka­he tun­ni­ga oli räim ot­sas. Ta lu­bas, et kel soo­vi, saab ka tä­na­vu­sel hooa­jal lau­päe­va hom­mi­ku­ti sa­da­mast värs­ket ka­la os­ta.

Ava­tud ka­la­sa­da­ma­te päe­val käis Ha­ra sa­da­mas vä­ga pal­ju rah­vast, li­saks park­la­le olid au­tod par­gi­tud ka sa­da­mas­se vii­va tee mõ­le­mas­se äär­de, ma­si­nad tu­lid ja läk­sid. Kü­las­ta­jaid võis ol­la 800-1000, prog­noo­si­sid kor­ral­da­jad. Uu­dis­ta­ti sa­da­mas seis­vaid jah­te ja paa­te, ko­ha­li­ke me­re­pääst­ja­te mõ­le­maid alu­seid, en­di­se lae­va­de de­mag­ne­ti­see­ri­mis­sa­da­ma kaid ja näi­tust, tut­vu­ti sel­le juu­res paik­ne­vas­se suur­de tel­ki üles sea­tud ran­na­kee­le vik­to­rii­ni­ga ja vas­ta­ti kü­si­mus­te­le, vaa­da­ti Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si hooa­ja avaü­ri­tust ja pur­je­kaid. Uu­ri­ti ka uhiuut tee­nin­dus­hoo­net, mil­le põh­ja­pool­ses ot­sas avas sa­da­ma res­to­ran sel päe­val kü­la­lis­te­le es­ma­kord­selt uk­sed, ava­tud oli ko­gu me­re­pool­ne lü­kand­sein. Ava­päe­va pu­hul oli val­mis­ta­tud root­si- ehk buf­fet-laud, esi­mes­te­le kü­la­lis­te­le olid ül­la­tu­sed ning saia­ke­sed ja kohv.

Hara sadama turundusjuht ELONA SMIRNOVA ja restorani juhataja RAUNO ARULO.

Res­to­ra­ni ju­ha­ta­ja Rau­no Aru­lo rää­kis, et esi­me­ne töö­päev läks häs­ti, kü­la­lis­te­le me­nüü meel­dis: „Järg­mi­sest nä­da­last töö­ta­me ree­dest pü­ha­päe­va­ni. Hak­ka­me kat­se­ta­ma a la gar­te me­nüüd. Proo­vi­me, mis toi­dud kü­la­lis­te­le roh­kem meel­di­vad. Hea­meel on, et tee­nin­dus su­jus ava­päe­val, kui­gi oli ka väi­ke­si prob­lee­me elekt­riü­hen­du­se­ga, aga sai­me hak­ka­ma. Plaa­nis oli töö­ta­da res­to­ra­nis suu­re­ma mees­kon­na­ga, kuid kaks ini­mest hai­ges­tu­sid. Are­ne­me koos sel­le ko­ha­ga ja loo­dan, et rah­vas hak­kab me res­to­ra­nis käi­ma. Juu­ni­kuuks on ju­ba mi­tu bro­nee­rin­gut.“

Paadikujuline klämping.

Pal­jud kü­la­li­sed uu­dis­ta­sid ka Ha­ra sa­da­mas mäe­kal­dal paik­ne­vaid paa­di­ku­ju­li­si kläm­pin­guid, mi­da on seal kok­ku 8. Tar­vi Velst­röm ju­tus­tas, et need on val­mis­ta­tud koos­töös sar­nas­te paa­di­ku­ju­lis­te sau­na­de ehi­ta­ja­ga, kläm­pin­gu suur ot­sa-aken ava­neb me­re­le, akna alla ma­hub ka­he­ko­ha­li­ne ma­ga­mis­la­vats.

Eelmine artikkelSuur­pea en­di­ne sõ­ja­väe­lin­nak – pra­hi­hun­ni­kud, prü­gi­põ­le­tu­se iga­ve­ne tu­li ja la­gu­ne­vad ma­jad
Järgmine artikkelTee­me Ära tal­gud