Kuu­sa­lu post­kon­to­ri ase­mel pos­ti­punk­ti ei tu­le

175
Om­ni­va ren­dib Kuu­sa­lu val­lalt post­kon­to­ri ruu­me kunstide­koo­li ma­jas. Mis va­ba­ne­va­test ruu­mi­dest eda­si saab, po­le veel ot­sus­ta­tud.

Om­ni­va sul­geb 1. no­vemb­rist Kuu­sa­lu post­kon­to­ri, vii­ma­ne töö­päev on 31. ok­toob­ril.
Kui­gi esial­gu esi­tas Om­ni­va val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku te­ha Kuu­sa­lu ale­vik­ku post­kon­to­ri ase­mel pos­ti­punkt, on nüüd sel­ge, et se­da ei tu­le.

Kõi­ge­pealt soo­vis Om­ni­va ava­da pos­ti­punkti Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus, kuid sel­le plaa­ni lait­sid nii raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­jad kui ka val­la­va­lit­sus ma­ha, sest raa­ma­tu­ko­gus po­le ruu­mi. Om­ni­va pi­das veel lä­bi­rää­ki­mi­si Kuu­sa­lus ühe et­te­võt­ja­ga, kes aga loo­bus, sest see ei läi­nud kok­ku te­ma eda­sis­te plaa­ni­de­ga ar­ves­ta­des ül­dist ma­jan­dus­lik­ku eba­kind­lat olu­kor­da.

Kuu­sa­lu post­kon­to­ri ai­nus töö­ta­ja koon­da­tak­se, al­ter­na­tii­vi­na pa­ku­tak­se Om­ni­va mee­dia­su­he­te ju­hi Kris­ti­na Haa­va­la sõ­nul te­ma pro­fii­li­le so­bi­vaid töö­koh­ti et­te­võt­tes eda­si töö­ta­mi­seks. Töö­ta­ja ot­sus­tab, kas va­lib koon­da­mi­se või so­bib tal­le mõ­ni pa­ku­ta­va­test töö­koh­ta­dest.

Kuu­sa­lu post­kon­tor asub kunstide­koo­li ma­jas, Om­ni­va ren­dib ruu­me Kuu­sa­lu val­lalt. Post­kon­to­ris on tee­nin­dus­saal, kõr­val­ruum ja WC. Kas need ruu­mid an­tak­se edas­pi­di kunstidekoo­li­le või ka­su­ta­tak­se mõ­neks muuks ots­tar­beks, ei ole prae­gu veel ot­su­seid teh­tud, kom­men­tee­ris Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt.

Osade kirjakastide eemaldamisest ja personaalse kirjakandja kutsumisest loe 28. septembri Sõnumitoojast.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 21. septembril
Järgmine artikkelKoo­li­de­va­he­li­se tea­te­jook­su­de võist­lu­se või­tis Kuu­sa­lu kesk­kool