Koo­li­de­va­he­li­se tea­te­jook­su­de võist­lu­se või­tis Kuu­sa­lu kesk­kool

353
Foto Kuusalu kooli Facebookist

Ala­nud õp­peaas­ta esi­me­ne koo­li­de­va­he­li­ne võist­lus Har­ju­maal toi­mus 16. sep­temb­ril Kuu­sa­lu staa­dio­nil. Kok­ku olid tul­nud 21 koo­li Har­ju­maalt, et võt­ta mõõ­tu staa­dio­ni tea­te­jook­su­des.

Kesk­koo­li­de ar­ves­tu­ses või­tis esi­ko­ha Kuu­sa­lu kesk­kool, tei­se ko­ha saa­vu­tas Sa­ku güm­naa­sium ning kol­man­da ko­ha Jü­ri güm­naa­sium. Keh­ra güm­naa­sium saa­vu­tas viien­da ja Lok­sa güm­naa­sium kuuen­da ko­ha.

Ku­ni 5. klas­si tüd­ru­ku­te hul­gas tõid Kuu­sa­lu koo­li­le tei­se ko­ha 4×400 meet­ri dis­tant­sil Ara­bel­la Kir­si­maa, Em­ma Mar­ta Treu­muth, Ger­da Ka­ro­lin Kriis ja Si­ret Na­rusk.

Ku­ni 5. klas­si pois­te hul­gas võit­sid 4×50 meet­ri dis­tan­sil esi­ko­ha Ras­mus Peen­sa­lu, Hu­go Mat­tias Es­ko, Keith Se­bas­tian Soid­la ja Kris­to Pee­gel ning 4×400 meet­ri jook­sus tei­se ko­ha Kris­to Pee­gel, Aa­ron Ee­rik­soo, Ro­met Soom, ja Ras­mus Peen­sa­lu.

6.-7. klas­si­de tüd­ru­ku­te 4×400 jook­sus saa­vu­ta­sid kol­man­da ko­ha Kir­ke Klem­mer, Ai­mee Okk, Su­san­na Mir­ja Jõe ja Ani­ta Niit.

Sa­ma va­nu­sek­las­si poi­sid tõid ko­ju 4×100 meet­ri dis­tant­sil kol­man­da ko­ha, koo­li esin­da­sid Ken­neth Se­bas­tian Loo­tus, Os­kar Ol­li, Ras­mus Kar­ro ja Sten Erik Soi­ver.

8.-9. klas­si pois­test võit­sid tei­se ko­ha 4×100 meet­ri jook­sus Ri­hard Soom, Frank­lin Vat­ter, Mar­kus Koe­mets ja Re­no Le­pa­sepp.

10.-12. klas­si­de võist­le­jad tõid Kuu­sal­lu kolm esi­koh­ta: noor­mees­te 4×100 meet­ri jook­sus Au­gust Okk, Ruu­di Pirn­puu, Mar­ten Mänd ja Uku Aas­rand, noor­mees­te 4×800 meet­ri jook­sus Au­gust Okk, Mat­tias Har­ti­kai­nen, Jes­se Lau­ter ja Uku Aas­rand ning pen­del­tea­te­jook­sus, mil­le võist­kon­da kuu­lu­sid viis noormeest ja viis neidu, tõid või­du An­na­bel Al­met, Liis­bel Al­met, Rii­ne Roos, Ma­riel­la Soom, Ma­riann Lui­se Trill­järv, Au­gust Okk, Uku Aas­rand, Ruu­di Pirn­puu, Mar­ten Mänd ja Mat­tias Har­ti­kai­nen. 4×800 meet­ri jook­su võit­ja­mees­kond üle­tas koo­li se­nist re­kor­dit 13,8 se­kun­di­ga.

10.-12. klas­si­de neidude 4×100 meet­ri jook­sus saa­vu­ta­sid tei­se ko­ha An­na­bel Al­met, Liis­bel Al­met, Ma­riel­la Soom ja Rii­ne Roos ning kol­man­da ko­ha 4×400 meet­ri jook­sus Liis­bel Al­met, Rii­ne Roos, Ma­riann Lui­se Trill­järv ja Ma­riel­la Soom.

Põ­hi­koo­li­de ar­ves­tu­ses moo­dus­ta­sid esi­kol­mi­ku Peet­ri kool, Haab­nee­me kool ja Viim­si kool. Aru­kü­la põ­hi­kool saa­vu­tas üld­jär­jes­tu­ses kuuen­da ko­ha.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu post­kon­to­ri ase­mel pos­ti­punk­ti ei tu­le
Järgmine artikkelJoker jät­tis jalgpalli Ki­hel­kon­na­der­bi või­du ko­ju