Kuu­sa­lu opo­sit­sioo­ni eel­nõud töö­ta­su­dest

623
Kuusalu vald.

Va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald esi­tas vo­li­ko­gu­le ot­su­se-eel­nõud val­la­juh­ti­de, val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu töö­ta­su või hü­vi­ti­se vä­hen­da­mi­seks põh­jen­du­se­ga, et eri-
o­lu­kor­ra tõt­tu vä­he­ne­vad val­laee­lar­ve tu­lud, tu­leb koos­ta­da ku­lu­sid kok­ku­hoi­dev li­saee­lar­ve. Va­li­mis­lii­du et­te­pa­nek on mää­ra­ta val­la­va­ne­ma pal­gaks ala­tes 1. ap­ril­list 2500 eu­rot kuus se­ni­se 2900 eu­ro ase­mel ja kuu­hü­vi­tis­teks kin­ni­ta­da val­la­va­lit­su­se liik­me­te­le 100 eu­rot se­ni­se 400 eu­ro, vo­li­ko­gu esi­me­he­le 250 eu­rot se­ni­se 1000 eu­ro ase­mel. Ka teeb va­li­mis­liit et­te­pa­ne­ku mit­te maks­ta hü­vi­tust vo­li­ko­gu asee­si­me­he­le ja liik­me­te­le, ko­mis­jo­ni­de esi­mees­te­le ja liik­me­te­le. Ot­su­se eel­nõud on pan­dud vo­li­ko­gu 30. ap­ril­li is­tun­gi päe­va­kor­da.

Eelmine artikkelE-õp­pe va­lud ja või­ma­lu­sed
Järgmine artikkelTänan vii­ru­se­kand­ja­te avali­kus­ta­mi­se eest