Tänan vii­ru­se­kand­ja­te avali­kus­ta­mi­se eest

1296
ANTS AA­MAN see­nior Uga­la la­val kõ­ne­too­lis.

ANTS AA­MAN seenior,
Rät­se­pa ta­lu pe­re­mees

Tä­nan oma pe­rears­ti dok­tor Su­san­na Ka­ri ja kõi­ki tei­si pe­rears­te, kes Ida-Har­ju nä­da­la­le­hes Sõ­nu­mi­too­ja ava­li­kus­ta­sid kui mi­tu pa­ha vii­ru­se po­si­tiiv­set juh­tu on tu­vas­ta­tud nen­de ra­vi­piir­kon­nas. Ars­ti­de ja ka aja­le­he sel­li­ne te­gu­viis on vä­ga aru­kas ja ker­gen­dab mär­ga­ta­valt maai­ni­mes­te st­res­si­foo­ni, sest ano­nüüm­ne Tal­lin­na ela­nik­kond lao­tab rõ­hu­vat tead­ma­tust üle Har­ju­maa.

Müs­ti­fit­see­ri­tud isi­ku­kait­se päe­va­var­ju all üle võl­li kee­ra­tud ano­nüüm­sus on tei­nud pät­ti­dest ja va­ras­test ku­ri­kae­lad, pe­tis­test ja han­gel­da­ja­test jokk-tri­ki­meist­rid.

Ma ei ar­va, et kõi­ki na­ka­tu­nuid peaks ni­me­pi­di väl­ja too­ma, kuid tu­vas­ta­tud vii­ru­se­kand­jaid, kes tead­li­kult vii­rust eda­si na­ka­ta­vad, peaks küll ni­me­li­selt ava­li­kus­ta­ma, sest nad pa­ne­vad taht­li­kult kor­da ku­ri­teo ja erio­lu­kor­ra keh­ti­des ei saa neil ol­la õi­gust koh­tu­kait­se­le ano­nüüm­su­se osas. Prae­gu­seks on ju­ba kül­lal­da­selt näi­teid, et ül­di­ne ja hir­mu­tav sel­gi­tus ei mõ­ju tea­tud hul­ga­le ini­mes­te­le ja nei­le tu­leb ko­he ra­ken­da­da erio­lu­kor­rast läh­tu­vaid kar­me meet­meid.

PERH-i va­ne­marst ja ve­re­soon­te ki­rurg dok­tor Tiit Ki­vis­tik on ava­li­kus­ta­nud en­da hai­ges­tu­mi­se, mi­da kin­ni­tas vii­ru­se po­si­tiiv­ne test, kuid ise­loo­mu­lik­ke hai­gus­tun­nu­seid te­mal peaae­gu pol­nud ja hai­gus on kul­ge­nud suh­te­li­selt ker­gelt. Dok­tor mai­nib, et gri­pi vas­tu on ta kor­ra­li­kult vakt­si­nee­ri­tud. Ar­van, et ter­vis­hoiu­süs­tee­mis peaks te­ge­ma ana­lüü­si, kas ras­kelt na­ka­tu­nu­tel on gri­pi vakt­siin üld­se teh­tud ja mil­li­ne on ker­gelt hai­ges­tu­nu­te ja vä­hes­te sümp­to­mi­te­ga vii­ru­se­kand­ja­te su­he gri­pi vakt­si­nee­ri­mi­se­ga. Kui uu­rin­gust ilm­neks, et gri­pi vas­tu vakt­si­nee­ri­tu­tel on ee­lis uue vii­ru­se­ga toi­me­tu­le­mi­sel, oleks see hea ar­gu­ment vakt­si­nee­ri­mis­vas­tas­te, „pe­su­pulb­ri­vee“ ter­vis­ta­va toi­me ideo­loo­gi­de, ja­lust niit­mi­seks.

Ma ei ole põ­hi­mõt­te­li­selt kor­da­gi ka­su­ta­nud pa­ha vii­ru­se ni­me­ta­mi­sel ko­le­dat pseu­do­la­di­na­keel­set tõl­get KO­ROO­NA, mis kõ­lab na­gu rai­bet nok­ki­va ron­ga­kar­ja õgi­mis­hüüd. Meie he­li­se­vas vär­vi­kül­la­ses ema­kee­les oleks so­bi­lik võõ­rast tu­li­jat kas kroon- või pärg­vii­ru­seks kut­su­da. Kui me nõn­da ilu­sas­ti lau­su­me, hak­kab ehk vii­ru­sel na­tu­ke hä­bi ja eba­mu­gav, teeb mei­le leh­va-leh­va ning rän­dab vii­rus­te­maail­ma ta­ga­si…

Eks üt­le põ­li­ne rah­va­tar­kus­ki, et hea sõ­na või­dab võõ­ra väe.

Ol­gem hoi­tud!

Eelmine artikkelKuu­sa­lu opo­sit­sioo­ni eel­nõud töö­ta­su­dest
Järgmine artikkelAru­kü­la põ­hi­koo­li võist­kond või­tis Mr Pritt mi­ni­kä­si­pal­li­män­gud koo­lis fi­naal­tur­nii­ri