Kuu­sa­lu õpe­ta­jad te­gid märt­si­kuus kok­ku üle 15 mil­jo­ni sam­mu

1117
Kuu­sa­lu koo­li tipp­sam­mu­jad. Muu­si­kaõ­pe­ta­ja TAA­VI ES­KO re­kord oli 71 616 sam­mu päe­vas, ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jal IL­VARD EE­RIK­SOOL 43 001 sam­mu. Fo­to Ing­rid Ee­rik­soo

Võist­lu­se või­tis TAA­VI ES­KO 1,6 mil­jo­ni, tei­se ko­ha sai OS­KAR HEL­DE 1,1 mil­jo­ni ja kol­man­da IL­VARD EE­RIK­SOO mil­jo­ni sam­mu­ga.

Vii­ma­sel ajal võib sa­ge­li nä­ha Kuu­sa­lu ja Kiiu va­hel kõn­di­mas muu­si­kaõ­pe­ta­jat Taa­vi Es­kot. Ta asus sam­me ko­gu­ma koos Kuu­sa­lu kesk­koo­li kol­lee­gi­de­ga. Märt­si­kuu oli koo­lis ak­tiiv­se lii­ku­mi­se ehk sam­mu­de te­ge­mi­se kuu, õpe­ta­ja­test ja teis­test koo­li­töö­ta­ja­test moo­dus­ta­tud 9 mees­kon­da hak­ka­sid pi­da­ma ar­ves­tust päe­vas teh­tud sam­mu­de üle ja pa­nid tu­le­mu­sed kir­ja ühi­ses­se ta­be­lis­se.

Kui­gi võist­lus sai märt­si­ga lä­bi ja kok­ku­võt­ted teh­tud, sam­mub Taa­vi Es­ko en­di­selt Kuu­sa­lu ja Kiiu va­hel: „Avas­ta­sin või­ma­lu­se, mil­lest en­ne ei osa­nud mi­da­gi ar­va­ta, tööü­le­san­ne­te tõt­tu sõit­sin roh­kem au­to­ga. Sam­mu­de te­ge­mi­se võist­lus tõi mind õue lii­ku­ma, tek­kis ha­sart, et vaa­tan, mil­leks on või­me­li­ne 70aas­ta­ne ini­me­ne. Esi­me­ne ees­märk oli kõn­di­da kuu aja­ga mil­jon sam­mu, kui see sai täi­de­tud, siis 1,5 mil­jo­nit. Lõ­puks tu­li märt­si­kuu­ga 1 601 299 sam­mu. Nüüd olen heas mõt­tes fa­naa­tik ja sõlt­la­ne, ei saa pi­da­ma, vä­ga meel­dib käia.“

Taa­vi Es­ko re­kord on 71 616 sam­mu ehk 47,9 ki­lo­meet­rit ühe päe­va­ga. Kesk­mi­selt te­gi märt­sis li­gi 51 654 sam­mu päe­vas. Ta sõ­nab, et on ühe kuu­ga kõn­di­nud üle tu­han­de ki­lo­meet­ri, mis mõt­te­li­selt oleks ot­se­kui Mosk­vas­se ja na­tu­ke ju­ba ka ta­ga­si Ees­ti poo­le.

„Mi­nu põ­hi­li­ne mars­ruut on ol­nud Kuu­sa­lust Kii­du ja ta­ga­si. Et oleks hu­vi­ta­vam, põi­kan ka kõr­val­tee­de­le, tii­ru­tan siia ja sin­na. Olen kõn­di­nud 5-6 tun­di jär­jest, ise­gi 7 tun­di. Ter­vi­tan vas­tu­tu­li­jaid ning mind ter­vi­ta­tak­se ja uu­ri­tak­se, kui pal­ju sam­me kok­ku teh­tud. On ka mu­ret­se­tud, kui­das mu ja­lad vas­tu pea­vad. Mõt­tes ik­ka rää­gin oma jal­ga­de­ga et ol­ge paid ja pi­da­ge vas­tu. Õn­neks on mul ter­vis tu­gev ning või­ma­lik pä­rast dis­tant­sõp­pe koo­li­tun­de õue käi­ma tul­la,“ kir­jel­dab Taa­vi Es­ko ja li­sab, et on ühe kuu­ga jää­nud nel­ja ja poo­le ki­log­ram­mi võr­ra ker­ge­maks. Ta mär­gib veel, et Hiiu­maal tu­li tal min­na ala­tes esi­me­sest klas­sist ku­ni kesk­koo­li lõ­pu­ni pü­ha­päe­va õh­tu­ti jalg­si viis ki­lo­meet­rit, et jõu­da ko­dust bus­si­pea­tus­se, ning lau­päe­vi­ti tul­la sa­ma teed ta­ga­si. See oli hea tree­ning.

Sam­mu­võist­lu­ses tei­se ko­ha saa­vu­ta­nud ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Os­kar Hel­de märt­si­kuu tu­le­mus on 1 136 000 sam­mu, re­kord oli 63 147 sam­mu päe­vas. Tal­lin­na ela­ni­ku­na lii­gub ta pea­mi­selt oma ko­du­kan­dis Kit­se­kü­la lin­na­jaos. Ku­na on li­gi küm­me aas­tat osa­le­nud rah­va­ma­ra­to­ni­del, teeb sa­ge­li jook­sut­ree­nin­guid ning kin­ni­tab, et al­la 10 ki­lo­meet­ri ehk um­bes 8000 sam­mu po­le mõ­tet kor­ra­ga joos­ta.

Suu­re osa ko­gu­tud sam­mu­dest te­gi ta aga lu­ge­des: „Mul on ko­du­kan­dis kind­lad ra­jad ja vaik­sed tä­na­vad, kus saab kõn­di­da ja sa­mal ajal raa­ma­tut lu­ge­da. Lu­ge­sin märt­sis kõn­di­des lä­bi Jaan Kros­si „Keis­ri hul­lu“ ja „Mes­me­ri rin­gi”.“

Oskar Helde lausub, et sam­mu­de te­ge­mi­se võist­lus on too­nud ele­vust: „Kui en­da numb­reid sai ta­be­lis­se pan­dud, oli hu­vi­tav vaa­da­ta teis­te võist­kon­da­de tu­le­mu­si. Kõi­ge enam ül­la­ta­sid Taa­vi Es­ko päe­va­numb­rid. Ka mi­nu 9. klas­si õpi­la­sed olid ele­vil, et kui­das Taa­vil lä­heb, ja ar­va­sid, et võik­sid ise sa­mu­ti roh­kem lii­ku­da. Dis­tant­sõp­pe ajal on vä­ga liht­ne jää­da­gi tup­pa.“

Kol­man­da­le ko­ha­le tul­nud Il­vard Ee­rik­soo oli ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja­na ühe mees­kon­na kap­ten. Sa­mas­se mees­kon­da kuu­lus ka Taa­vi Es­ko ja lõpp­kok­ku­võt­tes on te­gu või­du­tii­mi­ga – grupp kõn­dis ül­d-ar­ves­tu­ses kok­ku 1701,6 ki­lo­meet­rit ehk Kuu­sa­lust Brüs­se­lis­se. Et sammud on eri pikkusega, on ar­ves­tu­ses võr­dus­ta­tud kaks sam­mu ühe meet­ri­ga.

Il­vard Ee­rik­soo üt­leb, et te­ma ees­märk oli te­ha kok­ku mil­jon sam­mu ja see sai täi­de­tud: „Kesk­mi­selt kõn­di­sin päe­vas 32 500 sam­mu. Ta­va­lis­tel koo­li­päe­va­del käin­gi 20 000-30 000 sam­mu, aga dis­tant­sõp­pe tõt­tu tu­li min­na mat­ka­ma, et saa­da sa­ma tu­le­mus. Kõn­di­si­me abi­kaa­sa ja sõp­ra­de­ga, läk­si­me nä­da­la­va­he­tu­sel Sal­mis­tu kau­du Valk­las­se – ka­he tun­ni­ga sin­na ja ka­he tun­ni­ga Kuu­sal­lu ta­ga­si, kok­ku 27 000 sam­mu. Va­li­si­me eri­ne­vaid mat­ka­ra­du, käi­si­me Käs­mu mat­ka­ra­jal, Pauk­jär­ve ää­res, sõit­si­me ka Aeg­vii­tu ning sealt ja­la Jä­ne­da­le ja ta­ga­si. Sam­mu­võist­lu­se pä­rast te­gi­me ta­va­pä­ra­sest pal­ju suu­re­maid rin­ge, ole­me abi­kaa­sa­ga kõn­di­nud Kuu­sa­lu kü­last ale­vi­kus asu­vas­se Gros­si poo­di koo­li­ma­ja ja las­teaia kau­du.“

Ka Il­vard Ee­rik­soo tun­nus­tab Taa­vi Es­kot: „Taa­vi he­lis­tas mul­le peaae­gu iga päev ja ja­gas mul­jeid. Ta on ju vä­ga põh­ja­lik, kui mil­le­ga­gi te­ge­leb, siis pü­hen­du­nult. Pi­din mees­kon­na kap­te­ni­na te­da pi­gem ta­ga­si hoid­ma, et ei teeks ter­vi­se­le lii­ga. Koh­ta­sin Taa­vit sa­ge­li ka Kuu­sa­lu-Kiiu kerg­liik­lus­teel, kus oli nä­ha meie koo­li tei­si­gi töö­ta­jaid. Taa­vit näh­ti seal mui­du­gi kõi­ge roh­kem ning tun­dub, et ko­gu vald elas tal­le kaa­sa.“

SAI­MA KAL­LION­SI­VU te­gi vah­vad kok­ku­võt­ted
Sam­mu­de te­ge­mi­se võist­lu­se idee pak­ku­sid koo­li­pe­re­le hu­vi­juht Sai­ma Kal­lion­si­vu ja abiõ­pe­ta­ja Mar­len Kal­da, mõ­te tek­kis, kui nad olid osa­le­nud programmi Liikuma Kut­suv Kool vee­bi­se­mi­na­ril. Ühe tee­ma­na tut­vus­ta­ti se­mi­na­ril Lii­ku­ma Kut­su­va Koo­li pro­jek­ti­ga lii­tu­nud koo­li­de al­ga­tu­si.

Sai­ma Kal­lion­si­vu: „Nop­pi­si­me sealt idee, ko­han­da­si­me oma koo­li­le. Mõt­le­si­me, et proo­vi­me õpe­ta­ja­te­ga, sest dis­tant­sõp­pe ajal koh­tu­me har­va, võist­lus ühen­daks meid ja sa­mas tooks toast õue lii­ku­ma. Moo­dus­ta­si­me tii­mid, igas kesk­mi­selt 7-8 võist­le­jat. Koos­ta­si­me ta­be­lid ja võist­lus läks käi­ma. Ta­gant­jä­re­le võib öel­da, et see oli ik­ka vä­ga hea idee. Te­kib ha­sart, ei saa ju al­la an­da. Kui näed ta­be­list, kui­das tei­sed kõn­ni­vad, lä­hed ka ise õue kõn­di­ma, ol­gu külm ilm või sa­da­gu vih­ma. Avas­ta­sin, et ka ko­du ko­ris­ta­mi­ne an­nab pä­ris pal­ju sam­me.“

Mees­kon­nad moo­dus­ta­ti ai­ne­sekt­sioo­ni­de kau­pa, kap­te­ni­teks said sekt­sioo­ni­de ju­hid ja ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jad. Tu­le­mus­te ta­be­lit täit­sid sam­mu­jad ise, nä­ha olid ka kõi­gi teis­te tu­le­mu­sed.

Et hu­vi ei rau­geks, te­gi Sai­ma Kal­lion­si­vu iga nä­da­la lõ­pus eri as­pek­ti­dest kok­ku­võt­teid – nä­da­la­ga kõi­ge enam eda­si tor­ma­nud rühm või roh­kem kõn­di­nud nai­sed ja me­hed, kõi­ge kau­ge­ma­le jõud­nud kõn­di­ja. Vii­ma­se nä­da­la kok­ku­võ­te näi­tab, ku­hu maail­ma pai­ka olek­sid mees­kon­nad ühis­te sam­mu­de­ga jõud­nud. Kok­ku kõn­di­sid Kuu­sa­lu koo­li 9 võist­kon­da märt­si­kuu­ga roh­kem kui 15 mil­jo­nit sam­mu ehk 9919,3 ki­lo­meet­rit – koo­li­ma­ja juu­rest ot­se­kui Lõu­na-Amee­ri­kas­se Me­xi­co Ci­tys­se.

„Kui­gi me­hed võit­sid, käi­sid ka nai­sed pal­ju. Maire Kuuse kõn­dis kokku 711 790 sammu ning In­ga Püüa ko­gus 528 872 sam­mu, kõn­dis sa­ge­li ko­dust koo­li­maj­ja ja ta­ga­si. Anu Uuk­ki­vi kuk­kus ja jalg pan­di kip­si, kuid ta ei taht­nud tii­mi alt ve­da­da, kõn­dis kar­ku­de­ga. Kes osa võt­sid, said vä­ga kihv­ti kuu. Ele­vust oli pal­ju ning oma­va­he­list suht­lust ja aru­ta­mist. Oma­moo­di to­re oli ka see, et Ur­mas Mark suu­tis ühel päe­val te­ha vaid 24 sam­mu. Oli neid­ki, kes al­gu­ses suh­tu­sid skep­ti­li­selt, aga kui nä­gid, et tei­sed sam­mu­vad­ki, hak­ka­sid ka kõn­di­ma,“ mee­nu­tab hu­vi­juht.

Te­ma ju­hen­da­tav algk­las­si­de näi­te­ring te­gi lii­ku­ma kut­su­mi­seks vi­deo, kus õpi­la­sed õpe­ta­vad hüp­pa­mi­se tant­su. Vi­deo lõ­peb üles­kut­se­ga te­ha lii­ku­mi­se pro­pa­gee­ri­mi­seks oma fil­mik­lipp. Koo­li juht­kond võt­tis väl­ja­kut­se vas­tu ja pos­ti­tas koo­li vee­bi­le­he­le sa­ma muu­si­ka­ga vi­deo, kus õpe­ta­jad kut­su­vad sam­me te­ge­ma. Sai­ma Kal­lion­si­vu sõ­nul on koo­lis töö­ta­vad pen­sio­nä­rid lu­ba­nud ka oma vi­deo te­ha, se­da oo­da­tak­se hu­vi­ga.

„Meil koo­lis oli to­re kuu, teh­ke jä­re­le! Esi­ta­me väl­ja­kut­se Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le ja val­la teis­te­le asu­tus­te­le,“ är­gi­tab ta.

Koo­li di­rek­tor: „Olen sii­ralt uh­ke!“
Mul­lu sep­temb­ris Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­to­ri ame­tis­se asu­nud Kris­ti Ta­rik oli juht­kon­na tii­mi kap­ten, te­ma võist­kond kõn­dis kok­ku 965,7 ki­lo­meet­rit ja oleks jõud­nud Tuu­las­se.

„Olen sii­ralt uh­ke meie koo­li töö­ta­ja­te üle, us­ku­ma­tult to­re­da koos­te­ge­mi­se tun­de sai­me. Suur tä­nu kõi­gi­le osa­le­nu­te­le! Kui Co­vi­di ja dis­tant­sõp­pe tõt­tu te­kib vä­si­mus, tu­leb lei­da te­ge­vu­si, et se­da üle­ta­da. Meie ees­märk oli tõr­ju­da vaim­set vä­si­must füü­si­li­se koor­mu­se­ga ja jul­gen öel­da, et see läks kor­da, ole­me pan­nud koo­li töö­ta­jad lii­ku­ma,“ sõ­nab ta.

Di­rek­tor lu­bab, et tu­le­kul on tub­li­ma­te au­ta­sus­ta­mi­ne, vei­di veel aru­ta­tak­se juht­kon­nas, mil­li­seid eri­li­si tu­le­mu­si seo­ses sam­mu­de te­ge­mi­se­ga esi­le tuua.

Märts oli Kuu­sa­lu koo­lis füü­si­li­se te­ge­vu­se kuu, ap­rill kuu­lu­ta­tak­se vaim­se te­ge­vu­se kuuks. Di­rek­tor sõ­nab, et plaa­nis on al­ga­ta­da tea­vi­tus­kam­paa­nia ning suu­na­ta mõt­le­ma po­si­tiiv­selt, pan­na mär­ka­ma, tä­na­ma ja kiit­ma ini­me­si, kes on ai­da­nud või tei­nud mi­da­gi häs­ti: „Lap­se­va­ne­mad võik­sid näi­teks tun­nus­ta­da lap­si, et os­ka­vad vee­bi­tun­di min­na, või vas­tu­pi­di, lap­sed tä­na­da oma va­ne­maid või õde­sid-ven­di, et on pal­ju ai­da­nud õp­pe­töös. Kut­su­me üles mär­ka­ma ning se­da väl­jen­da­ma luu­le­tu­se, joo­nis­tu­se, tä­nu­kaar­di või muu to­re­da­ga, mi­da luua ja kin­ki­da.“

Ku­hu olek­sid Kuu­sa­lu koo­li võist­kon­nad kõn­di­nud märt­si­kuu­ga Kuu­sa­lust
Ser­go Treu­feld­ti võist­kond (kõi­ge väik­se­ma koos­sei­su­ga) 466,5 ki­lo­meet­rit ehk Kau­na­ses­se,
Mar­git Jäet­ma võist­kond 933,9 ki­lo­meet­rit ehk Mosk­vas­se,
Kris­ti Ta­ri­ku võist­kond 965,7 ki­lo­meet­rit ehk Tuu­las­se,
Bir­git Nur­mi­ku võist­kond 981,4 ki­lo­meet­rit ehk Ro­va­nie­mis­se,
He­le­ri Pais­te võist­kond 1010,6 ki­lo­meet­rit ehk Vars­sa­vis­se,
Mar­len Kal­da võist­kond 1121,8 ki­lo­meet­rit ehk Ber­lii­ni,
Maria Trei võist­kond 1163,7 ki­lo­meet­rit ehk Łódźi,
Ing­rit Keer­ma võist­kond 1574,1 ki­lo­meet­rit ehk Ba­la­to­ni äär­de,
Il­vard Ee­rik­soo võist­kond 1701,6 ki­lo­meet­rit ehk Brüs­se­lis­se.
Kõik 9 mees­kon­na 62 võist­le­jat kok­ku 9919,3 ki­lo­meet­rit ehk Me­xi­co Ci­tys­se.
Ar­ves­tu­ses on 2 sam­mu võrd­sus­ta­tud 1 meet­ri­ga.

Naisõpetajate esikolmik
Algklasside õpetaja MAIRE KUUSE kokku 711 790 sammu,
Abiõpetaja INGA PÜÜA kokku 528 872 sammu,
Kehalise kasvatuse õpetaja MARGIT JÄETMA kokku 511 851 sammu.

Eelmine artikkelIlma õp­pus­te­ta on la­hin­gus ras­ke
Järgmine artikkelCovidist Ida-Harjus