Kuu­sa­lu noor­te muu­si­ka­fes­ti­va­lil käis üle paar­isa­ja ini­me­se

617
Mus­ta­met­sa kü­la Va­na­pos­ti ta­lu pe­re­rah­vas AA­RE ja KRIS­TA AL­LIK koos ris­ti­tüt­re ELII­SE TAM­ME­PÄR­GI­GA ning muu­si­ka­fes­ti­va­li kor­ral­da­jad Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gust: UKU AAS­RAND, SIIM SIL­LAS­TE, KERT­TU SAAG­PAKK, MA­RIEL­LA SOOM, räp­par ja päe­va­juht JOO­SEP MÜRK, JAR­KO TOOM­VAP, JA­REK HEIN­MAA. Pa­re­mal abi­li­sed ER­KO ja HEND­RIK AL­LIK Va­na­pos­ti ta­lust.

„Esi­me­ne muu­si­ka­fes­ti­val toi­mus kolm aas­tat ta­ga­si kül­mal ajal, no­vemb­ri lõ­pus Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Va­he­peal olid ko­roo­na aas­tad, nüüd leid­si­me, et võiks kor­ral­da­da noor­te­le tei­se muu­si­ka­fes­ti­va­li, aga õues ja soo­jal ajal,“ rää­kis Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu lii­ge Ma­riel­la Soom.

Fes­ti­va­li päe­vaks va­li­ti lau­päev, 16. juu­li, kui­gi oli ar­va­jaid, et sü­da­su­vel on pal­jud noo­red eri pai­ka­des ega saa osa­le­da. Kor­ral­da­ja­te ar­gu­ment oli, et sel päe­val on Kuu­sa­lu val­las ja ümb­rus­kon­nas vä­he muid üri­tu­si. Pub­li­kut ja­gus, käe­päel­te jär­gi käis fes­ti­va­lil üle ka­he­sa­ja ini­me­se. Esial­gu oli plaan lei­da fes­ti­va­li­le koht me­re ää­res, see ebaõn­nes­tus ja noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik pak­kus oma ko­du­ta­lu ta­gust hei­na­maad Mus­ta­met­sa kü­las.

Muu­si­ka­fes­ti­va­li pea­kor­ral­da­jad olid Ma­riel­la Soom ja Kert­tu Saag­pakk, neid ai­ta­sid Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu tei­sed liik­med. Noor­te­vo­li­ko­gu va­li­ti aas­ta ta­ga­si mai­kuus. Kolm aas­tat ta­ga­si olid esi­me­se muu­si­ka­fes­ti­va­li kor­ral­dus­mees­kon­nas Kuu­sa­lu ja Kol­ga koo­li õpi­la­se­sin­du­se liik­med, neist osad on nüüd ka noor­te­vo­li­ko­gus.

Esi­ne­ma kut­su­ti taas ko­ha­li­kud noor­te­bän­did ja räp­pa­rid. Peae­si­ne­jad olid õh­tul an­sam­bel Ven­nas­kond ning räp­par Bad Art ko­da­ni­ku­ni­me­ga Ar­tur Toom­puu. Ta on ela­nud Kiius ja ku­ni 9. klas­si­ni õp­pis Kuu­sa­lu koo­lis.

An­sam­bel Four Sis­ters: AN­NI MAI KAT­VEL ja AN­NI TALTS.

Esi­me­se­na as­tus la­va­le an­sam­bel Four Sis­ters, kes oli es­mae­si­ne­ja ka eel­mi­sel fes­ti­va­lil. See­kord tul­di vä­hen­da­tud koos­sei­sus, nel­jast neiust on bän­di jää­nud An­ni Talts ja An­ni Mai Kat­vel, kes sü­gi­sel lä­he­vad Kol­ga koo­lis 7. klas­si.

An­ni Talts lau­lab ja män­gib uku­le­let, An­ni Mai Kat­vel lau­lab. Koos nei­du­de­ga oli la­val taas an­samb­li ju­hen­da­ja Rein T. Re­ba­ne, kes toe­tas ki­tar­ri­män­gu­ga. Esit­lu­se­le tul­nud kol­me lau­lu muu­si­ka ja sõ­na­de au­tor on An­ni Mai Kat­vel, üks oli An­ni Talt­si loo­dud. Eel­mi­se fes­ti­va­li mee­nu­tu­seks laul­di Spi­ce Girl­si „Wan­na­be“. Neiud rää­ki­sid, et proo­ve püüd­sid te­ha iga nä­dal ka ko­roo­na ajal, kuid esi­ne­sid üle pi­ka aja taas juu­nis Kol­ga ka­ra­pil.

Kuu­sa­lu an­sam­bel Si­ni­ne Päi­ke: ju­hen­da­ja REIN T. RE­BA­NE, HEN­RI RO­MET MÄND, RAS­MUS KAR­RO, KA­RO­LIN AD­LER ja ap­pi tul­nud TAA­GO DA­NIEL.

Rein T. Re­ba­ne oli la­val ja män­gis ki­tar­ri ka oma õpi­las­te tei­se an­samb­li­ga Si­ni­ne Päi­ke, ku­hu kuu­lu­vad Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas paar aas­tat ta­ga­si te­gut­se­ma ha­ka­nud bän­di­rin­gi noo­red. Si­ni­ne Päi­ke esi­nes mul­lu su­vel Keh­ra päe­val ja au­gus­tis Kuu­sa­lu lau­rit­sa­päe­va kont­ser­dil. Bän­di kuu­leb ka tä­na­vu lau­rit­sa­päe­va kont­ser­dil.

Si­ni­ne Päi­ke esi­tas tun­tud lu­gu­de tööt­lu­si ja oma­loo­min­gu­li­se lau­lu, mil­le sõ­na­de au­tor on trum­mar Ras­mus Kar­ro. Klahv­pil­le män­gib Hen­ri Ro­met Mänd, lau­lab Ka­ro­lin Ad­ler. Bass­ki­tar­rist on Ker­ret Kik­kas, ent te­ma oli spor­di­laag­ris ja ap­pi asus staažikas pil­li­mees Taa­go Da­niel.

Ko­ha­li­kest räp­pa­ri­test esi­ta­sid oma­loo­min­gut hil­ju­ti Kuu­sa­lu kesk­koo­li lõ­pe­ta­nud Joo­sep Mürk ehk Jazz ja kait­se­väest esi­ne­ma tul­nud Karl Ja­co Da­niel ar­tis­ti­ni­me­ga Jack Shep­herd.

Fes­ti­va­li toe­tas 2000 eu­ro­ga Ees­ti Ava­tud Noor­te­kes­kus­te Ühen­dus, ra­ha­taot­lu­se kir­ju­tas noor­te­vo­li­ko­gu. Nor­dic Con­sult OÜ toe­tas 1000 eu­ro­ga, la­va­ga ai­tas Aist Trans OÜ Kol­gast. Festivali toetasid ka haridus- ja teadusministeerium ning haridus- ja noorteamet.

Eelmine artikkelKuusalu noortevolikogu
Järgmine artikkelPolitseiuudised