Kuu­sa­lu noor­te bän­di­rin­gi ju­hen­da­ja REIN T. RE­BA­NE teeb sõp­ra­de­ga en­da lau­lu­de plaa­ti

311
Sing­li „Enam nii ei tee“ bass­ki­tar­rist TAA­GO DA­NIEL, so­list EMIL RU­TI­KU, ki­tar­rist ja muu­si­ka au­tor REIN T. RE­BA­NE ning taus­ta­laul­ja CA­MIL­LE Sal­mis­tu ran­nas. Fo­to Rein Ka­sak

Soo­loal­bu­mi lau­lu „Enam nii ei tee“ so­list on Uu­ri kü­la­va­nem, omaaeg­se tun­tud bän­di Comp­ro­mi­se Blue so­list EMIL RU­TI­KU.

Ala­tes eel­mi­sest kol­ma­päe­vast leiab You­Tu­be`ist sing­li „Enam nii ei tee“, mil­le muu­si­ka on kir­ju­ta­nud ki­tar­rist Rein T. Re­ba­ne, sõ­nad Ma­rek Sa­dam, so­lis­ti­na lau­lab Emil Ru­ti­ku.

Kuula uut singlit “Enam nii ei tee”.

Laul on sal­ves­ta­tud Rein T. Re­ba­se soo­lop­laa­di jaoks. You­Tu­be´is on sa­ma­le plaa­di­le ka­van­da­tud lu­gu­dest veel „Kui lõ­peb maa“ ja „Tolm tant­su­põ­ran­dal“, mis kõ­la­sid ETVs möö­du­nud aas­ta lõ­pus, 3. det­semb­ril „Te­re­vi­sioo­ni“ saa­tes. Mõ­le­ma ETVs esi­ta­tud loo laul­ja on Fred Vii­dul, kes lau­lab TTÜ mees­koo­ris ja mit­mes an­samb­lis.

Kol­ga kesk­koo­li lõ­pe­ta­nud Rein T. Re­ba­ne oli aas­ta­tel 2015-2017 Soo­me kul­tus­bän­di Din­go ki­tar­rist. Li­gi pool aas­tat on ta te­ge­le­nud soo­lop­laa­di et­te­val­mis­ta­mi­se­ga.

Te­ma kir­ju­ta­tud muu­si­ka­ga vi­nüülp­laat peaks il­ma­val­gust nä­ge­ma käe­so­le­va aas­ta sü­gi­sel. Sel­le­le on ka­van­da­tud 11 lau­lu, mi­da esi­ta­vad eri­ne­vad laul­jad koos vii­si­de au­to­ri ja ta muu­si­ku­test sõp­ra­de­ga. Ka so­lis­tid on Rein T. Re­ba­se sõb­rad või ku­na­gi­sed bän­di­kaas­la­sed.

Meenuta ka kultusbändi Dingo lugu “Levoton Tuhkimo”.

Soo­lop­laa­di te­ge­mis­se on ta kaa­sa­nud Kiiu ela­ni­ku, bass­ki­tar­ris­ti Taa­go Da­nie­li, kel­le­ga koos män­gis Din­gos. Plaa­di sal­ves­ta­mi­sel osa­leb taus­ta­laul­ja­na ja kaasp­ro­dut­sen­di­na Din­go klahv­pil­li­män­gi­ja Pet­ri La­pin­tie. Lau­lud sal­ves­ta­tak­se Tal­lin­nas Lin­na­hal­lis Wal­ter Pro­duc­tions he­lis­tuu­dios ning mik­si­tak­se ja mas­ter­da­tak­se Pet­ri La­pin­tie Sound Sup­re­me stuu­dios Soo­mes. Bän­dis teeb kaa­sa veel viiul­da­ja­na tun­tud Ca­mil­le, kes mõn­da ae­ga ela­s Kuu­sa­lus. Klahv­pil­li­del on And­rus Kan­ter ning trum­me män­gib Ei­mel Kal­ju­laid, kes on ol­nud an­samb­li­te Ter­mi­naa­tor ja The Sun trum­mar.

Esial­gu oli Rein T. Re­ba­sel ka­vas kaa­sa­ta plaa­di te­ge­mis­se laul­ja­te­na pea­le Tõ­nu Tru­bets­ky, Hen­ry Lak­si, Har­di Vol­me­ri ja veel mit­me ees­ti laul­ja ka oma sõp­ru Soo­mest, kuid nüüd­seks on plaa­nid muu­tu­nud. Üks plaat tu­leb Ees­tis­se siin­se­te so­lis­ti­de­ga ja tei­ne plaat te­hak­se rah­vus­va­he­li­ne.

„Soo­me laul­jaid Ees­ti plaa­di­le ei tu­le, mui­du oleks läi­nud lii­ga kir­juks. Kok­ku­lep­ped on ole­mas, ma kõi­ki ni­me­sid veel ei ta­ha ni­me­ta­da, aga osa­le­da on lu­ba­nud an­samb­li Lor­di alg­koos­sei­sus ki­tar­ri män­gi­nud Ja­ri In­ke­rö ning laul­ja Min­na Ora, kel­le lau­lud on Soo­me ede­ta­be­li­te ee­sot­sas,“ üt­leb soo­lop­laa­di väl­jaand­ja ja li­sab, et ra­ha­te­ge­mi­se pro­jekt see ei ole.
„Ta­han plaa­di­le pan­na ma­ter­ja­li, mis on en­da­le sü­da­me­lä­he­da­ne. On uu­si lu­gu­sid, aga ka sel­li­seid, mis kir­ju­ta­tud kaks­küm­mend aas­tat ta­ga­si. Muu­si­ka on neo-prog­res­siiv­se ro­ki stii­lis. Plaa­di kont­sept­sioon on, et laul­jad lau­la­vad stii­lis, mi­da nad ta­va­li­selt ei lau­la. Lau­lu­de sõ­nu ma ei kir­ju­ta, saa­dan muu­si­ka­li­se poo­le, sõ­na­de osas an­nan va­bad käed. Stuu­dios töö­ta­me põ­hi­mõt­tel, et üks lu­gu kor­ra­ga – tee­me stuu­dios loo ot­sast lõ­pu­ni val­mis, siis võ­ta­me järg­mi­se.“

Rein T. Re­ba­se uue plaa­di lau­le ja sõp­ra­dest koos­ne­vat an­samb­lit on loo­tus nä­ha ja kuul­da juu­ni­kuus Kol­gas su­ve al­gu­se üri­tu­sel, kui Co­vi­di olu­kord se­da või­mal­dab. So­lis­ti­na as­tub siis üles ka Emil Ru­ti­ku.

Din­gos­se kut­sus NEU­MANN
Rein T. Re­ba­ne ju­tus­tab, kui­das sat­tus Din­gos­se: „Män­gi­si­me koos Taa­go Da­nie­li­ga ala­tes 2009. aas­tast Ees­tis eri an­samb­li­tes. Ot­si­si­me üh­te bän­di so­lis­ti, aga ei leid­nud. Siis pak­kus üks tut­tav, et tun­neb Din­go ma­na­ge­ri, võiks kut­su­da Din­go so­lis­ti Pert­ti Neu­man­ni meie­ga paa­ri lu­gu te­ge­ma. Sai­me te­ma­ga kon­tak­ti, aga Pert­ti Neu­mann kut­sus hoo­pis, et tul­ge Din­gos­se. Sain üle­san­de uus koos­seis kok­ku pan­na. Koos Din­go­ga te­gi­me mi­tu tuu­ri La­pi­maal veeb­rua­rist mai­kuu­ni, kui seal oli pal­ju suu­sa­ta­jaid. Tuu­re oli ka mu­jal Soo­mes. Din­go oli 1980nda­tel ja 1990nda­tel aas­ta­tel üli­po­pu­laar­ne. Kui meie Soo­mes tuu­ri­ta­si­me, olid kolm põlv­kon­da fän­ne kor­ra­ga ko­hal – nii va­nae­mad-va­nai­sad, emad-isad kui ka nen­de teis­me­li­sed lap­sed. Lau­le tea­ti peast, laul­di kaa­sa.“

Ko­ha­li­kud noor­te­bän­did
Rein T. Re­ba­ne ju­hen­dab kol­man­dat aas­tat Kol­ga koo­li 5. klas­si tüd­ru­ku­te bän­di Four Sis­ters ja esi­mest aas­tat Kuu­sa­lu noor­te bän­di­rin­gi an­samb­lit. Ta sõ­nab, et ku­ni 11. märt­si­ni saa­di kord nä­da­las kok­ku, mu­sit­see­ri­ti. Kui koo­lid jäid dis­tant­sõp­pes­se, on ta saat­nud noor­te­le muu­si­kat, et kuu­lak­sid lau­le, mi­da on ka­vas koos män­gi­ma ha­ka­ta, ja har­ju­tak­sid män­guos­kust. Kuu­sa­lu bän­di­rin­gi pois­te­ga on nüüd­seks õpi­tud esi­ta­ma nel­ja lu­gu.

Kol­ga bän­dil Four Sis­ters on lau­le roh­kem, teh­tud on ka ori­gi­naal­lu­gu­sid – ju­hen­da­ja kir­ju­ta­nud muu­si­ka ja tüd­ru­kud lau­lu­de­le sõ­nad. Idee oli, et mõ­le­ma bän­di­ga tul­lak­se la­va­le ke­vad­kont­ser­dil Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas, nüüd lük­kub see eda­si.