Raa­si­ku val­la jook­su­päe­val osa­les 34 võist­le­jat

163

Raa­si­ku val­la jook­su­päev toi­mus tä­na­vu 12. juu­nil. Kok­ku osa­les 34 jooks­jat, kõi­ge roh­kem star­ti­jaid oli 40aas­tas­te ja va­ne­ma­te mees­te va­nu­sek­las­sis.

Mu­di­las­te jook­su ehk ku­ni 6aas­tas­te jooks­ja­te dis­tants oli 300 meet­rit. Pois­test moo­dus­ta­sid esi­kol­mi­ku Ak­sel Ro­bert Väl­ba (2.08,5), Joo­nas Hin­no (2.58,2) ja Re­vo Väl­jak (3.02,5). Tüd­ru­ku­test oli kaks star­ti­jat, esi­me­se­na lõ­pe­tas No­ra Sa­ga­ja (2.00,9), tei­se­na Re­bec­ca Lee­si (2.18,3).

7-10aas­ta­sed võist­le­sid 600­­-meet­ri­sel las­te­dis­tant­sil. Pois­test oli kii­reim Do­mi­nic Sa­ga­ja (2.37,5), tei­se ko­ha saa­vu­tas Ro­met Ah­ven (2.38,2) ning kol­man­daks tu­li Kris­to Klein (2.50,2). Tüd­ru­ku­test saa­vu­tas esi­ko­ha Kris­tel­la Lee­si (2.33,1), tei­seks tu­li Eva He­lee­na Esop (2.36,5) ja kol­man­daks Emi­li Ma­rii Ree­sen (2.43,9).

Noor­te­dis­tant­sil, 900 meet­rit, võist­le­sid kolm 11-14aas­tast noor­meest. Neist esi­me­se­na fi­ni­šee­rus Mar­kus Alek­san­der Saar (3.39,9), tei­se­na Mai­kel Mag­nus Väl­ja (3.56,1) ning kol­man­da ko­ha saa­vu­tas Ro­land Ah­ven (4.41,57).

Lü­hi­dis­tants ehk 2,5 ki­lo­meet­rit tu­li lä­bi­da 15-18aas­tas­tel, nais­tel ja 40+ mees­tel. 15-18aas­tas­te noor­mees­te seas oli kii­reim May­ro Mett (10.44,3), tei­se ko­ha saa­vu­tas San­der Koi­du (10.56,8) ning kol­man­da ko­ha Joo­na­tan Esop (17.54,9).

Nais­te ar­ves­tu­ses oli vaid üks võist­le­ja – Ca­ro­lin Tamm­soo (17.30,9). Nais­te 40+ ar­ves­tu­ses moo­dus­ta­sid esi­kol­mi­ku Jur­gi­ta Hin­no (13.51,5), Kris­tii­na Sa­ga­ja (14.01,8) ja Ing­rid Esop (17.55,5).

Mees­te 40+ ar­ves­tu­ses saa­vu­tas esi­ko­ha Mar­tin Sa­ga­ja (9.41,8), tei­se ko­ha Tar­vo Väl­ba (10.40,0) ja kol­man­da ko­ha Mar­ko Laas (10.19,0).

Põ­hi­dis­tant­sil – kaks kor­da 2,5 ki­lo­meet­rit – või­tis esi­ko­ha Rag­nar Vir­ma (19.28,06), tei­se ko­ha saa­vu­tas Ki­rill Ta­ras­sov (20.08,52) ning kol­man­daks tu­li And­res Kop­pel (20.55,98).

Jook­su­päev on Raa­si­ku val­la kol­mi­ku tei­ne etapp – esi­me­ne oli suu­sa­ta­mi­ne, kol­mas on rat­ta­sõit.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu noo­rkot­kad võit­sid üle­rii­gi­li­se pat­rull­võist­lu­se Mi­ni-Er­na
Järgmine artikkelPolitseuudised