Kuu­sa­lu las­teaed Jus­si­ke taa­se­lus­tas lii­ku­mis­peo tra­dit­sioo­ni

18
Si­pel­ga­rüh­ma 2-4aas­ta­sed lap­sed esi­ta­sid tant­su „Bee­bi­hai“ koos õpe­ta­ja JA­NI­KA KUU­SEO­JA ja õpe­ta­ja abi PI­RET JÕE­SA­LU­GA. Fo­to Ül­le Rekk

Ree­del, 31. mail oli Kuu­sa­lu Jus­si­ke­se las­teaia õuea­lal kõi­gi rüh­ma­de ühi­ne võim­le­mis- ja tant­su­pi­du.

Kuu­sa­lu las­teaia õuea­lal oli lii­ku­mis­peol „Koos hea meil ol­la!“ di­rek­tor Ast­rid Meist­ri hin­nan­gul um­bes 500 osa­le­jat – pea­le las­teaia­rüh­ma­de ja õpe­ta­ja­te ka las­te emad-isad, va­nae­mad-va­nai­sad, õed-ven­nad.

Di­rek­tor üt­les pi­du ava­des, et soov on jät­ka­ta hooa­ja lõ­pu­peo­na kor­ral­da­ta­va tant­su- ja võim­le­mis­peo tra­dit­sioo­ni, mi­da nüüd ni­me­ta­tak­se lii­ku­mis­peoks. See­kord pan­di lii­ku­mis­peo peal­kir­jaks las­teaia tä­na­vu­se õp­peaas­ta mo­to „Koos hea meil on ol­la!“. Õp­peaas­ta pea­tee­ma oli vaim­ne ter­vis, laps teeb hin­ge­le pai lii­ku­des ja loo­valt te­gut­se­des.

Kuu­sa­lu re­mon­di­te­ha­se las­te­päe­va­ko­du, nüüd­ne Kuu­sa­lu las­teaed Jus­si­ke, osa­les 1970nda­tel ja 1980nda­tel aas­ta­tel Har­ju­maa las­te võim­le­mis- ja tant­su­pi­du­del Kei­las. 1985. aas­tal tek­kis mõ­te kor­ral­da­da las­te­kait­se­päe­val Kei­la peo ees­ku­jul võim­le­mis­pi­du­sid Kuu­sa­lu las­teaias. Iga rühm õp­pis ea­ko­ha­se ka­va, va­lis muu­si­ka, kos­tüü­mid ja va­hen­did, esi­ne­ti ar­vu­ka pub­li­ku ees. Pi­du­del oli oma te­maa­ti­ka ja peo­ju­hi rol­lis mõ­ni mui­nas­ju­tu­te­ge­la­ne või ül­la­tus­kü­la­li­ne. 1988. aas­tal olid peo­ju­hid las­te­saa­te te­ge­la­ne Leo­pold koos onu Pau­li­ga, kel­le rol­lis oli näit­le­ja Paul Poom.

Va­he­peal tra­dit­sioon vai­bus. Aas­tal 2012 kor­ral­da­ti ko­gu las­teaia­pe­re ke­va­di­ne tant­su­pi­du „Tu­le, lä­he­me tant­si­ma!“, peo­juht oli siis Es­to­nia näit­le­ja Ly­dia Roos Pi­pi­na.

Lõp­pe­nud õp­peaas­tal oli Kuu­sa­lu las­teaia ni­me­kir­jas 166 last, rüh­mi on kok­ku 9. Ree­del, 31. mail esi­ne­sid suu­rel õue­peol tant­su­de või tant­su­lis­te võim­le­mis­ka­va­de­ga kõik rüh­mad.

Kos­tüü­mid olid sea­tud vas­ta­valt et­teas­te­te tee­ma­le. Tant­su­muu­si­ka va­li­sid ja sam­mud sead­sid rüh­ma­de õpe­ta­jad. Rah­va­tant­su­ga esi­ne­sid Ka­ru­rüh­ma koo­liee­li­kud, ju­hen­das õpe­ta­ja Kat­rin Veem, Kuu­sa­lu rah­va­rii­ded on Jus­si­ke­se las­teaed saa­nud hea­te­ge­vus­li­ku jõu­lu­laa­da toel. Las­teaia töö­ta­jad esi­ta­sid lii­ku­mis­peol tant­su „Jän­ku jen­ka“.

Ül­la­tus­kü­la­li­ne ja peo­juht oli Lot­te, ke­da ke­has­tas õpe­ta­ja Gre­te Mahl. Peo üld­juht oli muu­si­kaõ­pe­ta­ja An­ne­li Rumm. Peo­pai­ga de­ko­rat­sioo­nid val­mis­ta­sid õpe­ta­ja An­ni­ka Soo­mer ja õpe­ta­ja abi Age Pol­ja­kov. He­li­teh­ni­ka­ga ai­tas ja he­li­mees oli va­nai­sa Ka­lev Laag­ri­küll.

Pä­rast et­teas­teid jäi las­teaia­pe­re koos va­ne­ma­te­ga õuea­la­le pik­ni­kut pi­da­ma.

Ast­rid Meis­ter: „Ot­sus­ta­si­me eel­mi­sel sü­gi­sel, et lõ­pe­ta­me õp­peaas­ta rõõm­sa peo­ga. To­re, et rah­vast tu­li pal­ju ja ku­ju­nes ko­gu­kond­li­kuks üri­tu­seks. Sai­me pe­re­delt ta­ga­si­si­det, et pi­du vä­ga meel­dis. Oli ka va­ne­maid, kes leid­sid ko­dust ja saat­sid mei­le pä­rast must­val­geid pil­te, kui­das ne­mad li­gi 40 aas­tat ta­ga­si Kuu­sa­lu las­teaia õue­pi­du­del tant­si­sid.“

Di­rek­tor li­sas, et veel ei ole ot­sus­ta­tud, kui sa­ge­li sar­na­seid lii­ku­mis­pi­du­sid kor­ral­da­ma ha­ka­tak­se, aga tõe­näo­li­selt iga ka­he või kol­me aas­ta ta­gant.

Eelmine artikkelHar­ju maa­kon­na lau­lu- ja tant­su­pi­du
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ja Aru­kü­la koo­lid olid murd­maa­tea­te­jook­su­des edu­kad