Kuu­sa­lu ja Aru­kü­la koo­lid olid murd­maa­tea­te­jook­su­des edu­kad

38

Mai­kuu kes­kel toi­mu­sid Kol­ga­kü­las Har­ju­maa tä­na­vu­sed koo­li­de­va­he­li­sed võist­lu­sed murd­maa­tea­te­jook­su­des. Tü­tar­lap­sed jook­sid 5×500 meet­rit, noor­me­hed 5×1000 meet­rit.

Ku­ni 5. klas­si tüd­ru­ku­te võist­kon­da­dest või­tis Sa­ku güm­naa­sium (8.55 mi­nu­tit). Kuu­sa­lu kesk­kool sai 7. (9.53), Aru­kü­la põ­hi­kool 8. (9.55), Keh­ra güm­naa­sium 14. (10.13) ja Lok­sa güm­naa­sium 18. ko­ha (11.38). Sa­ma va­nu­sek­las­si pois­test läks esi­koht Kind­lu­se koo­li­le (18.40). Kol­man­da ko­ha sai Aru­kü­la põ­hi­koo­li võist­kond (19.21) koos­sei­sus Ro­met Rem­lik, Tom­mi Mäelt, Har­ri Rau­kas, Fred Se­mi­dor ja Kaur Ker­son. Kuu­sa­lu kesk­kool sai 8. (20.39), Lok­sa güm­naa­sium 10. (20.58) ja Keh­ra güm­naa­sium 15. ko­ha 22.51).

6.-7. klas­si tüd­ru­ku­test või­tis Sa­ku güm­naa­sium (8.41), tei­seks tu­li Kuu­sa­lu kesk­kool (8.44) koos­sei­sus Ger­da Ka­ro­lin Kriis, Miia-Ma­rie Me­si­la­ne, De­lii­se Dor­bek, Me­ri­bel Al­met ja Sand­ra Aun. Noor­mees­test või­tis esi­ko­ha Kuu­sa­lu kesk­kool (17.29), mida esin­da­sid Ka­rol Dan­juk, Georg Sa­lu­puu, Karl Mar­kus Treu­muth, Kaur Vil­lem Val­gis­te ja Ja­kob Aas­rand. Nen­de jä­rel sai 2. ko­ha Aru­kü­la põ­hi­koo­li võist­kond (17.31): Mai­kel Mag­nus Väl­ja, Uku Kor­jus, Egert And­ri Pavl­jut­šok, Too­mas Kan­gur ja Se­bas­tian Nõl­va. Keh­ra güm­naa­sium sai 12. (19.55) ja Lok­sa güm­naa­sium 16. ko­ha (20.59).

8.-9. klas­si tü­tar­las­te võit läks Sa­ku güm­naa­siu­mi­le (8.48). Kuu­sa­lu kesk­koo­li neiud said 3. ko­ha (8.55), võist­kon­da kuu­lu­sid Ma­ri­liis Tiits, Ere Rei­mann, Em­ma Pirn­puu, Su­san­na Mir­ja Jõe ja Sand­ra Na­rusk. Aru­kü­la põ­hi­kool sai 11. (10.07) ja Keh­ra kool 13. ko­ha (11.08).

Noor­mees­test või­tis Kuu­sa­lu kesk­kool (16.10): Hend­rik Ma­dis­son, Sten Erik Soi­ver, Her­len Ka­jo, Mar­kus Alek­san­der Saar ja Hu­go Saul. Nei­le järg­nes Aru­kü­la põ­hi­kool (16.29): Tris­ten Mar­do, Uku Mat­hias Kar­be, Kris­to­fer Pe­dai, Aron Sepp ja Ti­mo-Alen Pro­ko­pen­ko. Keh­ra güm­naa­sium sai 13. (18.50) ja Lok­sa güm­naa­sium 15. ko­ha (19.40).

10.-12. klas­si nei­du­dest või­tis Viim­si güm­naa­sium (8.40). Kuu­sa­lu kesk­koo­li võist­kond sai 3. ko­ha (8.58) koos­sei­sus Sand­ra-Liis Liit­vee, Get­ter Väits, Mat­hil­da Ja­la­kas, Maia Hol­land ja Liis­bel Al­met. Keh­ra güm­naa­sium sai 7. ko­ha (10.12). Noor­mees­te hul­gas või­tis sa­mu­ti Viim­si kool (15.56). Kuu­sa­lu kesk­kool sai 5. (16.43) ja Lok­sa güm­naa­sium 7. ko­ha (20.11).

Koo­li­de kok­ku­võt­tes või­tis 1.-9. klas­si­dest suur­te koo­li­de ar­ves­tu­ses Kuu­sa­lu kesk­kool 241 punk­ti­ga. Aru­kü­la põ­hi­kool sai 5. ko­ha (229), Keh­ra güm­naa­sium 12. ko­ha (194). Väi­kes­test koo­li­dest või­tis Ääs­mäe põ­hi­kool (206), Lok­sa güm­naa­sium sai 2. ko­ha (183). 10.-12. klas­si­de ar­ves­tu­ses oli pa­rim Viim­si güm­naa­sium (100 punk­ti). Kuu­sa­lu kesk­kool sai 2. ko­ha (94), Lok­sa güm­naa­sium 7. ko­ha (45) ja Keh­ra güm­naa­sium 8. ko­ha (44).

Eelmine artikkelKuu­sa­lu las­teaed Jus­si­ke taa­se­lus­tas lii­ku­mis­peo tra­dit­sioo­ni
Järgmine artikkelPolitseikroonika