Kuu­sa­lu krii­siaeg­se ot­se­kont­ser­di toel val­mis õp­pe­vi­deo

526
Kuu­sa­lu noor­te bän­diõp­pe ju­hen­da­ja, ki­tar­rist REIN T. RE­BA­NE õp­pe­vi­deo sal­ves­tu­sel.

Ap­ril­li lõ­pus Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses toi­mu­nud ot­se­kont­ser­di­ga ko­gu­tud ra­ha eest on teh­tud „Ta­han len­na­ta“ bän­diõp­pe vi­deo.

Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas te­gut­se­va noor­te bän­diõp­pe­rin­gi ju­hen­da­ja, ki­tar­rist Rein T. Re­ba­ne käi­vi­tas koos teis­te muu­si­ku­te­ga ko­roo­nak­rii­si ajal pro­jek­ti „Tee­me bän­di!“ – et ko­du­des­se dis­tant­sõp­pe­le jää­nud noor­tel ei rau­geks hu­vi muu­si­ka­har­ras­tu­se vas­tu ja saak­sid pil­li­män­gu õp­pi­da-har­ju­ta­da vi­deo­ma­ter­ja­li­de põh­jal.

Ap­ril­li lõ­pus oli Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se tei­sel kor­ru­sel ot­se­kont­sert, kus osa­le­sid Tõ­nu Tru­bets­ky koos an­samb­li­ga The Wild Cats ja an­sam­bel Ing­li­tolm, mil­le so­list on Vir­ko An­nus Bänd­hou­se Bän­di­koo­list Tal­lin­nast. Kont­ser­ti kan­ti üle in­ter­ne­tis vee­bi va­hen­du­sel. Ees­märk oli ko­gu­da ra­ha, et sal­ves­ta­da õp­pe­vi­deod.

Vir­ko An­nus kom­men­tee­rib, et ot­se­kont­sert jõu­dis vee­bi kau­du pal­ju­de hu­vi­lis­te­ni ja lei­dus rea­gee­ri­jaid, ko­gu­tud ra­ha­ga käi­vi­ta­ti sal­ves­ta­mi­ne. Õp­pe­vi­deo sal­ves­ta­ti Band­hou­se proo­vi­ruu­mi­de komp­lek­sis Tal­lin­nas.

Sel nä­da­lal ava­li­kus­ta­tak­se lau­lu „Ta­han len­na­ta“ uus ar­ranžee­ring, mil­le au­tor on Rein T. Re­ba­ne. Vii­si au­tor on Tõ­nu Raa­dik, sõ­nad loo­nud Jaan Tät­te.

Rein T. Re­ba­ne: „Pi­lootp­ro­jekt on teh­tud, kõik toi­mis ke­nas­ti. Vi­deo­te jär­gi saab õp­pi­da, kui­das lu­gu „Ta­han len­na­ta“ män­gi­da akus­ti­li­se ki­tar­ri­ga ja uku­le­le­ga.“

Ta sel­gi­tab, et need po­le mõel­dud ai­nult noor­te­le bän­diõp­peks, vaid laie­malt, ka isa­de­le-ema­de­le ja kõi­gi­le teis­te­le täis­kas­va­nu­te­le, kes ta­hak­sid õp­pi­da pil­li män­gi­ma: „Mõt­le­si­me koos Vir­ko An­nu­se­ga, et pal­ju­del võib ko­dus seis­ta akus­ti­li­ne ki­tarr või on saa­dud kin­gi­tu­seks uku­le­le, mis on vii­ma­sel ajal popp pill. Kuid män­gi­da ei osa­ta või po­le aas­taid män­gi­tud. Et tee­me vi­deod heas mõt­tes rah­vaõp­peks ehk bän­diõp­pe rah­va­le – ju­hen­da­me, kui­das män­gi­da kol­me duu­ri lu­gu­sid lõk­ke ää­res või tu­ba­ses rin­gis. Õpe­ta­me män­gi­ma liht­sa­maid lau­le, kee­ru­lis­te soo­lo­de män­gi­mi­se õpe­tu­si on in­ter­ne­tis kül­la­ga. Esi­me­ne ma­ter­jal on in­ter­ne­tis kõi­gi­le ka­su­ta­mi­seks ole­mas, tut­vu­ge ja proo­vi­ge.“ Video on Youtube´s „BandHouse feat. Inglitolm: „Tahan lennata”.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ven­nas­te­ko­gu­du­se uus pal­ve­la – 85
Järgmine artikkelKeh­ra koo­li juu­be­li­pi­du lük­kub eda­si