Keh­ra koo­li juu­be­li­pi­du lük­kub eda­si

486
Kehra kool.

Tä­na­vu sü­gi­sel saab Keh­ra kool 170aas­ta­seks. Sel­leks pu­huks no­vemb­ris­se ka­van­da­tud suur juu­be­li­pi­du vi­list­las­te­ga lük­kub aas­ta võr­ra eda­si. Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal sõ­nas, et ot­sus sün­dis koos MTÜ­ga Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed: „Äs­ja­ne erio­lu­kord on veel kõi­gil mee­les ning ar­va­si­me, et ehk ei ta­he­ta veel rah­va­roh­kes­se koh­ta kok­ku tul­la. Meie vi­list­las­te hul­gas on vä­ga pal­ju ris­ki­rüh­ma ini­me­si ning oleks kah­ju, kui ne­mad jääk­sid peost kõr­va­le. Po­le ju ka kind­lust, et sü­gi­sel ei tu­le ko­roo­na teist lai­net.“ Di­rek­tor kin­ni­tas, et koo­lis tä­his­ta­tak­se juu­be­lit 8. no­vemb­ril ik­ka­gi ning sel­leks ajaks il­mub raa­mat, kus on li­saks õpi­las­töö­de­le ka­jas­ta­tud ka koo­li vii­ma­se viie aas­ta olu­li­se­maid te­ge­vu­si.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu krii­siaeg­se ot­se­kont­ser­di toel val­mis õp­pe­vi­deo
Järgmine artikkelTe­ge­vus­lu­ba Raa­si­ku koo­li­le