Kuu­sa­lu koo­li õpi­las­ko­du lam­mu­ta­mi­ne on ala­nud

396
Kuu­sa­lu koo­li en­di­se õpi­las­ko­du lam­mu­ta­mi­ne tei­si­päe­val, 5. jaa­nua­ril 2021.

Rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­na Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja õpi­las­ko­du tii­va lam­mu­ta­jaks va­li­tud RE­VIN GRUPP OÜ all­töö­võt­ja, fir­ma Con­sa­ge OÜ, alus­tas töö­de­ga es­mas­päe­val, 21. det­semb­ril, na­gu oli kok­ku le­pi­tud. Lam­mu­ta­ta­vast ma­jast võe­ti väl­ja elek­ter. Ka muud kom­mu­ni­kat­sioo­nid la­hu­ta­ti nii, et ve­si, ka­na­li­sat­sioon, kü­te, ven­ti­lat­sioon toi­mik­sid koo­li­ma­ja pea­hoo­nes ja teis­tes ma­ja­tii­ba­des. Õpi­las­ko­du hoo­nes mon­tee­ri­ti väl­ja kõik, mi­da sai, ning kopp hak­kas ma­ja lam­mu­ta­ma kol­ma­päe­val, 30. det­semb­ril. Li­saks õpi­las­ko­du ruu­mi­de­le olid ka­he­kor­ru­se­li­ses hoo­nes ka­hek­sa klas­si­ruu­mi.

Di­rek­tor Kris­ti Ta­rik rää­kis, et lam­mu­ta­mi­se­le eel­ne­nud nä­dal ku­ju­nes Kuu­sa­lu kesk­koo­li per­so­na­li­le vä­ga töi­seks, ku­na en­ne lam­mu­ta­ja­te tu­le­kut tu­li ma­ja tüh­jaks ko­li­da: „See oli meie jaoks suur mees­kon­na­töö. Juh­tus nii, et koo­lid saa­de­ti ko­roo­na­le­vi­ku tõt­tu dis­tant­sõp­pe­le just siis, kui meie sai­me ha­ka­ta ko­li­ma. Esialg­se­te plaa­ni­de jär­gi pi­di­me te­ge­ma kaks kii­ret ko­li­mis­päe­va nä­da­la­va­he­tu­sel en­ne koo­li­va­heae­ga, 19. ja 20. det­semb­ril. Ent nüüd oli ae­ga, sai­me nä­da­la sees viia kõik as­jad ra­hu­li­kult koh­ta­des­se, ku­hu neid oli va­ja. Ko­ris­ta­ja­te mees­kond te­gi väik­se­ma­te as­ja­de ära­too­mi­se­ga suu­re töö. Köö­gi­per­so­nal oli ko­li­mi­sel abis ja õh­tu­ti tu­lid ap­pi pal­jud õpe­ta­jad, kes päe­val and­sid ko­du­des dis­tant­sõp­pe tun­de. Ras­ke­mat mööb­lit ai­tas kan­da koo­li mees­pe­re. Ree­deks, 18. det­semb­riks oli ma­ja­tiib täie­li­kult tüh­jaks ko­li­tud, gar­de­roob sea­tud va­nas­se võim­las­se, ku­hu vii­si­me ka osa klas­si­mööb­lit. 21. det­semb­ril and­si­me ma­jao­sa üle. Li­saks kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de eral­da­mi­se­le ehi­ta­ti va­he­sein, et lam­mu­ta­tav tiib oleks al­les­jää­vast koo­li­ma­jast eral­da­tud. Õpi­las­ko­du hoo­ne ümb­rit­se­ti aia­ga, ko­ha­le too­di ras­ke­teh­ni­ka.“

Di­rek­tor li­sas, lä­hia­jal te­ge­le­tak­se ko­gu koo­li­ma­ja ümb­ru­se mär­gis­ta­mi­se­ga, et oleks sel­gelt nä­ha ja aru­saa­dav, kus asub uus peauks ning kui­das on la­hen­da­tud liik­lus üm­ber koo­li­ma­ja nii, et oleks ohu­tu.

Ku­na õpi­las­ko­du on val­la va­ra, an­ti koo­li­le mit­te­va­ja­lik­ke mööb­lie­se­meid Kuu­sa­lu val­la al­la­su­tus­te­le. Mõ­ned as­jad said õpi­las­ko­du se­ni­sed ela­ni­kud ja ka koo­li töö­ta­jad, et need jääk­sid taas­ka­su­tus­se.

Õpi­las­ko­du ma­ja­tii­va üle­and­mi­sel osa­les Kuu­sa­lu val­la aren­dus­juht Kair Tam­mel, kes üt­les, et le­pin­gu jär­gi peaks RE­VIN GRUPP and­ma puh­taks teh­tud lam­mu­tu­sa­la ehi­ta­ja­le üle 22. jaa­nua­ril. Lam­mu­tus­fir­mast Con­sa­ge kin­ni­ta­ti, et töö­de­ga ol­lak­se graa­fi­kus, Con­sa­ge on lu­ba­nud lam­mu­tus­tööd lõ­pe­ta­da 15. jaa­nua­riks.

Kui­gi ko­li­ti ja lam­mu­tus­töid on teh­tud graa­fi­ku­järg­selt, po­le kõik su­ju­nud plaa­ni­pä­ra­selt. Val­la aren­dus­ju­hi Kair Tam­me­li sõ­nul on piir­deaia­ga eral­da­tud lam­mu­tu­sa­lalt oo­ta­ma­tult ära on vii­dud as­ju, mi­da lam­mu­ta­ja et­te ei näi­nud: „Ei tea, kui­das in­fo ko­ha­li­ke ini­mes­te seas lii­kus ning kes ja mis­moo­di aru sai. Kui lam­mu­ta­jad jõu­lu­pau­silt ta­ga­si töö­le tu­lid, oli pal­ju ära vee­tud. Vä­ga loo­dan, et ära­vii­dud kraam leiab taas­ka­su­tust, mit­te ei jää ku­sa­gi­le hoo­vi­des­se ve­de­le­ma või mis veel hul­lem, sa­tuks lõ­puks met­sa al­la.“

Lam­mu­tusp­lat­silt on võe­tud uk­sed, ak­nad, kraa­ni­kau­sid, aga ka ra­diaa­to­rid ja muu va­na­me­tall. Vii­jaid on ol­nud mi­tu.

RE­VIN GRU­PI esin­da­ja Mikk Ja­lak tõ­des, et se­ga­dus tek­kis, ku­na kool pa­lus lu­ba oma töö­ta­ja­te­le mõ­ned ak­nad võt­ta, kuid jäi täp­selt pii­rit­le­ma­ta, mil­li­sed ja kui pal­ju: „Me ei saa ke­da­gi süü­dis­ta­da ega kaht­lus­ta­da pa­ha­taht­lik­ku­ses. Ilm­selt mõel­di, et viiak­se ära as­ju, mis mui­du lä­hek­sid uti­li­see­ri­mi­se­le.“

Prob­leem tek­kis tema sõ­nul sel­lest, et lam­mu­tus­fir­ma jäi il­ma tal­le lu­ba­tud va­na­me­tal­list, mis tä­hen­dab ot­sest ra­ha­list kah­ju: „Võib-ol­la võe­ti ka me­tall kon­tei­ne­rist pa­haai­ma­ma­tult ja tead­ma­ta, et see on üks osa lam­mu­ta­ja sis­se­tu­le­kust.“

Kuu­sa­lu koo­li di­rek­tor kom­men­tee­ris, et lam­mu­tusp­lat­sil juh­tu­nu on ka­het­sus­väär­ne: „Meil oli kok­ku­le­pe lam­mu­ta­ja­ga, et kool võ­tab pä­rast hoo­ne osa üle and­mist mõ­ned uk­sed ning ka paa­ri­le töö­ta­ja­le oli lu­ba­tud mõ­ni aken. Kok­ku le­pi­tud as­jad an­ti üle koo­li ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja ja fir­ma esin­da­ja juu­re­so­le­kul. Kõik üle­jää­nu on toi­mu­nud koo­li­ga ja na­gu aru saan, ka lam­mu­ta­ja­ga kok­ku lep­pi­ma­ta.“

Val­la aren­dus­juht üt­les, et ma­ja­sein­te lam­mu­ta­mis­jää­gid, tel­li­sed ja be­toon, viiak­se jalg­pal­lip­lat­si­le ning on ka­van­da­tud pu­rus­ta­da ja ka­su­ta­da uue algk­las­si­ma­ja ehi­tu­se käi­gus täi­te­ma­ter­ja­li­na: „Märk­sõ­nad on taas­ka­su­tus ja loo­dus­sääst­lik­kus.“

Eelmine artikkelKeh­ra tu­rup­lat­sil töös­tus­kau­pa­de müük taas oda­vam
Järgmine artikkelSpordiuudised