Keh­ra tu­rup­lat­sil töös­tus­kau­pa­de müük taas oda­vam

233
Kehra turuplats.

Vo­li­ko­gu lan­ge­tas 1. jaa­nua­rist müü­gi­pi­le­ti hin­da Keh­ra tu­rup­lat­sil töös­tus­kau­pa­de­ga kaup­le­jai­le.

Mul­lu sü­gi­sel ot­sus­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu tõs­ta kaup­le­mi­se hin­da val­la mu­nit­si­paal­maal ehk pea­mi­selt Keh­ra tu­rup­lat­sil. Ala­tes 2015. aas­tast ku­ni möö­du­nud aas­ta 1. ok­toob­ri­ni mak­sis müü­gi­pi­let toi­du­kau­pa­de ja is­ti­ku­te­ga kaup­le­jai­le 3 eu­rot, teis­te­le 10 eu­rot. Pä­rast hin­na­tõu­su tu­li töös­tus­kau­pa­de­ga kaup­le­jal ühe­kord­se müü­gi­pi­le­ti eest ha­ka­ta maks­ma 25 eu­rot, toit­lus­ta­mi­sel ja tee­nus­te müü­mi­sel 15 eu­rot, toi­du­kau­pa­de, aia­saa­dus­te, is­ti­ku­te ja kä­si­töö müü­mi­sel 5 eu­rot. Ta­sust va­bas­ta­ti Ani­ja val­da re­gist­ree­ri­tud pen­sio­nä­rid, kes soo­vi­vad müüa oma­kas­va­ta­tud aia­saa­du­si, kor­ja­tud met­saan­de või en­da kä­si­tööd, ning Ees­tis re­gist­ree­ri­tud õpi­las­fir­mad. Ühe müü­gi­ko­ha mak­si­maal­seks suu­ru­seks keh­tes­ta­ti 25 ruut­meet­rit.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas siis, et sel­le­ga soo­vi­tak­se kor­ras­ta­da Keh­ra tu­rup­lat­sil toi­mu­vat tä­na­va­kau­ban­dust, kus suur­te au­to­de­ga ko­ha­le sõit­nud riie­te müü­jad lao­ta­vad oma kau­ba ke­set tu­rup­lat­si suu­re­le ala­le laia­li. Et ka teis­te­le müü­ja­te­le jääks seal ruu­mi, mär­gi­ti ma­ha kaup­le­mi­sa­lad.

Det­semb­ris oli müü­gi­pi­le­ti­te tee­ma taas vo­li­ko­gus. Val­la­va­ne­ma sõ­nul ker­kis tee­ma uues­ti päe­va­kor­da Keh­ra tu­rup­lat­sil kaup­le­ja­te ra­hu­lo­le­ma­tu­se tõt­tu, hin­na­tõu­su pee­ti lii­ga suu­reks.

En­ne vo­li­ko­gu et­te jõud­mist aru­ta­ti sü­gi­sel keh­tes­ta­tud müü­gi­pi­le­ti­te hin­da­de muut­mist ko­mis­jo­ni­des. Ma­jan­dus­ko­mis­jo­nis teh­ti et­te­pa­nek keh­tes­ta­da töös­tus­kau­pa­de­ga kaup­le­mi­sel müü­gi­pi­le­ti hin­naks su­ve­pe­rioo­dil ehk 1. maist ku­ni 30. sep­temb­ri­ni 20 eu­rot ning 1. ok­toob­rist 30. ap­ril­li­ni 10 eu­rot, kuid aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jon se­da ei toe­ta­nud, vo­li­kok­ku saa­de­ti eel­nõu vä­hen­da­da töös­tus­kau­pa­de müü­gi­pi­le­ti hin­da 15 eu­ro­le.

Vo­li­ko­gu is­tun­gil te­gi Ma­ri­na Pet­ro­va et­te­pa­ne­ku alan­da­da töös­tus­kau­pa­de müü­gi­pi­le­ti hin­da 10 eu­ro­le, na­gu oli en­ne eel­mi­se aas­ta 1. ok­toob­rit.

Aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni esi­mees Mar­gus Nõl­vak rää­kis, et muu­da­tus­te ees­märk oli ära hoi­da olu­kor­di, kus ta­lu­kau­ba müü­jad ei pää­se tu­ru­p­lat­si­le kaup­le­ma, ku­na sel­le on hõi­va­nud rii­de­müü­jad. Se­da on te­ma hin­nan­gul või­ma­lik väl­ti­da ka­he meet­me abil, üks on müü­gi­pi­le­ti hin­na tõst­mi­ne, tei­ne kaup­le­mis­ko­ha mak­si­mum­pin­na mää­ra­mi­ne. Mõ­le­ma meet­me ra­ken­da­mi­ne on te­ma ar­va­tes või­bol­la liig ning pii­sab, kui keh­tes­ta­da pii­rid kaup­le­mis­ko­ha suu­ru­se­le.

Vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev mär­kis, et val­la­ju­hid koh­tu­sid sü­gi­sel Keh­ra tu­rup­lat­sil kaup­le­ja­te­ga ning siis ei pro­tes­ti­nud kee­gi müü­gi­pi­le­ti hin­na­tõu­su vas­tu, vaid olid 15eu­ro­se pi­le­ti­hin­na­ga nõus.

„Val­laee­lar­ve kon­teks­tis po­le va­het, kas pi­le­ti­hind on 10 või 15 eu­rot,“ üt­les Mar­gus Nõl­vak ning te­gi et­te­pa­ne­ku alan­da­da töös­tus­kau­pa­de­ga kaup­le­jai­le müü­gi­pi­le­ti hind ta­ga­si 10 eu­ro­le.

Et­te­pa­ne­ku poolt hää­le­tas 13, vas­tu 2, era­poo­le­tuks jäid vo­li­ko­gu 3 lii­get. Müü­gi­pi­le­ti­le­ti hind val­la mu­nit­si­paal­maal on töös­tus­kau­pa­de­ga kaup­le­mi­sel ala­tes 1. jaa­nua­rist 10 eu­rot ku­ni 25ruut­meet­ri­se plat­si koh­ta.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­li õpi­las­ko­du lam­mu­ta­mi­ne on ala­nud