Kuu­sa­lu kool val­mis­tub õpi­las­ko­du tii­vast väl­ja ko­li­ma

423
Kuu­sa­lu koo­li õpi­las­ko­du hoo­ne (paremal) ase­me­le ha­ka­tak­se uuel aas­tal ehi­ta­ma algk­las­si­de ma­ja. Fo­to Ma­ris Mat­si

Kuu­sa­lu kesk­koo­li alg­klas­si­de ja põ­hi­koo­li õpi­la­sed jää­vad kaks päe­va en­ne jõu­lu­va­hea­ja al­gust ko­ju elekt­roo­ni­li­se­le- ehk e-õp­pe­le – 21. ja 22. det­semb­ril. Es­mas­päe­val, 21. det­semb­ril alus­tab ehi­tus­fir­ma Re­vin Grupp OÜ vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga sõl­mi­tud le­pin­gu­le koo­li juur­de kuu­lu­va õpi­las­ko­du ma­ja­tii­va lam­mu­ta­mist. Tööd tu­leb te­ha kuu aja­ga. Le­pin­gu­järg­selt peaks ehi­tu­set­te­võ­te Mont­re­co OÜ alus­ta­ma 21. jaa­nua­rist sel­le­le ko­ha­le uue algk­las­sio­sa ja ole­ma­so­le­va­le söök­la­le laien­du­se ehi­ta­mi­se­ga.

Pea­le õpi­las­ko­du tu­ba­de jääb kool il­ma 8 klas­si­ruu­mist ja uus asu­koht tu­leb lei­da ka mit­me­le väi­kek­las­si­le. Koo­li di­rek­tor Kris­ti Ta­rik üt­leb, et uus õp­pe­kor­ral­dus on lam­mu­ta­mi­se ajaks kin­ni­ta­tud ja kok­ku le­pi­tud ning lap­se­va­ne­ma­te­le edas­ta­tud: „Jaa­nua­ris pä­rast koo­li­va­heae­ga jät­ka­vad alg­klas­sid ning põ­hi­koo­li viien­dad ja kuuen­dad klas­sid koo­li­ma­jas ta­va­pä­ra­se kon­tak­tõp­pe­ga, mõ­ni klas­si­ruum võib üm­ber­kor­ral­dus­te tõt­tu muu­tu­da. Seits­men­da­test klas­si­dest ku­ni kesk­koo­li lõ­pu­ni ol­lak­se ühe nä­da­la dis­tant­sõp­pel ja kaks nä­da­lat käiak­se kon­tak­tõp­pes koo­lis. Nii ma­hu­me koo­li­maj­ja ära, ei pea mu­ja­le ruu­mi­des­se ko­li­ma ega õp­pe­töö­ga kah­te va­he­tus­se mi­ne­ma. Kor­ra­ga on dis­tant­sõp­pel seits­men­dad ja küm­nen­dad klas­sid, ka­hek­san­dad ja ühe­teist­küm­nen­dad ning ühek­san­dad ja ka­he­teist­küm­nen­dad klas­sid. Ke­va­del po­le abi­tu­rien­ti­del pä­rast lõ­pu­kel­la enam koo­li­tun­de ja siis saa­vad ühek­san­dad klas­sid jää­da pi­de­va­le kon­tak­tõp­pe­le, et val­mis­tu­da lõ­puek­sa­mi­teks.“

Di­rek­tor mär­gib, ku­na lam­mu­ta­mi­se­le lä­heb ka se­ni­ne gar­de­roob, te­hak­se aju­ti­ne rii­de­hoid va­nas­se võim­las­se. Ar­vu­tik­lass ehi­ta­tak­se ka­heks, klas­si­ruu­miks muu­de­tak­se koo­li raa­ma­tu­ko­gu lu­ge­mis­saal. Va­ja­du­sel ha­ka­tak­se muu­si­ka­tun­de pi­da­ma au­las.

„Tu­leb aju­ti­selt pin­gu­ta­da uue kau­ni ma­ja ni­mel. Kit­saks lä­heb koo­lis, aga usun, see õpe­tab koo­li­pe­ret üks­tei­se­ga veel roh­kem ar­ves­ta­ma. Ke­va­di­ne erio­lu­kor­rast tin­gi­tud dis­tant­sõ­pe õpe­tas meid in­fo­teh­no­loo­gia vald­kon­nas, võt­si­me ka­su­tu­se­le uut tark­va­ra, tä­nu sel­le­le saa­me te­ha dis­tants- ja kon­tak­tõp­pe nä­da­laid,“ sõ­nab ta ja li­sab, et ke­va­del on plaa­nis ana­lüü­si­da, kui­das sel­li­ne töö­kor­ral­dus toi­mis. Sel­lest tu­le­ne­valt ot­sus­ta­tak­se, kas sa­ma­moo­di jät­ka­tak­se ka tu­le­val sü­gi­sel. Uus koo­li­hoo­ne peaks val­mis saa­ma 2021. aas­ta lõ­puks.

„Kui kuu aja pä­rast veeb­rua­ris näe­me, et sel­li­ne süs­teem ei toi­mi, vaa­ta­me, kui­das eda­si. Ka uued või­ma­lu­sed ole­me lä­bi aru­ta­nud,“ kin­ni­tab Kris­ti Ta­rik.

Kuu­sa­lu koo­li uus algk­las­si­ma­ja val­mib ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kur­si võit­nud Kauss Ar­hi­tek­tuur OÜ võist­lus­töö „Ree­de“ põh­jal koos­ta­tud pro­jek­ti jär­gi.

Ehi­tus mak­sab rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­na 3 574 888,08 eu­rot. Lam­mu­tus­töö­de mak­su­mus on 43 200 eu­rot. Vald võ­tab ehi­tu­se ra­has­ta­mi­seks lae­nu.

Möö­du­nud nä­da­lal lõp­pes liht­han­ge õpi­las­ko­du hoo­ne lam­mu­ta­mi­se ning uue õp­pe­hoo­ne ja söök­la laien­du­se ehi­tus­töö­de­le oma­ni­ku jä­re­le­val­ve teos­ta­ja leid­mi­seks. Pak­ku­mu­se kut­se saa­de­ti 10 fir­ma­le, pak­ku­mu­se tegid neist 7. Sood­sa­ma pak­ku­mu­se esi­tas OÜ Ta­rin­dip­rof – kü­sib tee­nu­se eest 12 530 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta, koos käi­be­mak­su­ga 15 036 eu­rot.

Eelmine artikkelNoor­mees­te võit­lus­ta­he tõi Aru­kül­la Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka
Järgmine artikkelEla­ni­kud te­gid et­te­pa­ne­kuid Kurg­la ak­tii­va­la koh­ta