Ela­ni­kud te­gid et­te­pa­ne­kuid Kurg­la ak­tii­va­la koh­ta

117
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus oo­tas no­vemb­ri lõ­pu­ni Kurg­la kü­la ela­ni­ke ja maao­ma­ni­ke ar­va­must sel­le koh­ta, et muu­ta kü­las asuv kros­si­ra­ja piir­kond ak­tii­va­laks. Koh­tu­mi­sel kü­lae­la­ni­ke­ga rää­kis val­la­va­nem And­re Sepp, et te­gu on rii­gi­maa­ga, mis on või­ma­lik taot­le­da mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se, kui koos­ta­da de­tail­pla­nee­ring. Maad on kok­ku 27 hek­ta­rit, osa sel­lest kuu­lub ro­he­võr­gus­tik­ku. Koh­tu­mi­sel pa­ku­ti, et pla­nee­ri­ta­va­le ala­le võiks te­ha veel suu­sa­ra­ja, kii­gep­lat­si, tel­ki­mis­ko­ha­ga lõk­ke­ko­ha, seal võiks ol­la või­ma­lus män­gi­da disc­gol­fi või geo­pei­tust, rat­su­ta­da või orien­tee­ru­da.

Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Kat­rin Ve­ne, kes on ka Kurg­la kü­la ela­nik, üt­les, et ko­ha­li­ke ini­mes­te põ­hi­kü­si­mu­sed on: kas ka­van­da­ta­vad te­ge­vu­sed eel­da­vad kesk­kon­na üm­ber­ku­jun­da­mist, seal­hul­gas puu­de ma­ha­võt­mist, kui­das ta­ga­tak­se tee­de kor­ras­hoid, kui­das kor­ral­da­tak­se par­ki­mi­ne, prü­gi­ma­jan­dus.

„Kurg­la ela­ni­kud on se­da meelt, et maa oman­di­kü­si­mu­si saab la­hen­da­ma ha­ka­ta pä­rast se­da, kui val­la­va­lit­sus on nen­de­ga ka­van­da­ta­va­tes te­ge­vus­tes kok­ku lep­pi­nud,“ sõ­nas Kat­rin Ve­ne.

Ela­ni­kud soo­vi­vad, et mü­ra­te­ki­ta­va­te ala­de har­ras­ta­mi­ne toi­muks ka edas­pi­di kok­ku­le­pi­tud ae­ga­del, kuid tu­le­vi­kus peaks Kurg­la kros­si­ra­da jää­ma vaid mü­ra­va­ba­de­le elekt­ri­ra­tas­te­le, ka muud kesk­kon­na­sõb­ra­li­kud sport­li­kud te­ge­vu­sed on te­re­tul­nud. Kü­la­rah­vas soo­vib veel, et kros­si­ko­gu­kond peaks kin­ni lu­ba­dus­test võt­ta seal­ses­se rap­pa jää­ra­ja ra­ja­mi­seks maa val­da­jalt igaks te­ge­vus­kor­raks eral­di lu­ba, ta­gab seal hea­kor­ra ning pä­rast hooa­ja lõp­pu ko­ris­tab ra­ba­jää­le pai­gal­da­tud tä­hi­sed ning mär­gid. Kat­rin Ve­ne mär­kis, et se­ni on neid pi­da­nud ko­ris­ta­ma ko­ha­li­kud ela­ni­kud. Ta li­sas, et ko­ha­li­ke jaoks on täh­tis ka tee­de sei­su­kord. See­tõt­tu tu­leks en­ne ak­tiiv­kes­ku­se ra­ja­mist ta­ga­da tee­de re­no­vee­ri­mi­ne, viia kros­si­ra­ja­ni kul­ge­vad Ki­vi­mäe tee ja Lag­le tee must­ka­te al­la, seal peaks ole­ma või­ma­lik ka jalg­ra­tas­te­ga tur­va­li­selt lii­ku­da.

„Ku­na asu­me kaits­ma­ta põh­ja­vee­ga alal, tu­leb ta­ga­da, et ka­van­da­ta­va­te te­ge­vus­te­ga ei kaas­neks kesk­kon­na­reos­tust. Üle tu­leb vaa­da­ta tai­mes­tik, kas seal on kait­sea­lu­seid lii­ke. Meil on kä­pa­li­si, va­na­des ta­lu­koh­ta­des kül­lalt pal­ju nahk­hii­ri, met­sa­des kuk­la­sed. Kurg­la kü­la Vand­ja­la-pool­ne osa on Püü­met­sa hoiua­lal, kus elab väi­ke kon­na­kot­kas, kes käib toi­tu­mas Kurg­la ra­bas. Ra­bas on ka me­ri­kot­kas­te pe­sa,“ rää­kis kesk­kon­nas­pet­sia­list.

Val­la­va­lit­sus koos­tab Kurg­la ka­van­da­ta­va ak­tii­va­la kesk­kon­na­mõ­ju eel­hin­nan­gut. Kui kesk­kon­naa­met sel­le koos­kõ­las­tab, saab val­la­vo­li­ko­gu al­ga­ta­da de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu kool val­mis­tub õpi­las­ko­du tii­vast väl­ja ko­li­ma
Järgmine artikkelVEL­JO TOR­MI­SE vir­tuaal­kes­ku­se­le Hooand­ja­ga 12 530 eu­rot