Kuu­sa­lu jõu­lu­sõi­me meis­ter­da­sid pe­re­kon­nad PAR­MAN ja ROLL

447
Jõu­lu­sõim Kuu­sa­lu ki­ri­kuaias on ale­vi­ku pea­tä­na­val kõn­di­jai­le häs­ti näh­tav.

Tei­sel ad­ven­dil, pü­ha­päe­val, 13. det­semb­ril ava­ti Kuu­sa­lu ki­ri­kuaias tii­gi kal­dal kas­va­va jõu­lu­puu juu­res jõu­lu­sõim, mil­le te­gid see­kord kaks pe­re­kon­da – Ai­rin ja Al­land Par­man ning nen­de tü­tar Han­na koos abi­kaa­sa Mee­lis Rol­li­ga. Al­land Par­man ja Mee­lis Roll meis­ter­da­sid Joo­se­pi ja Maar­ja ku­jud ning sead­sid val­gus­tu­se. Ai­rin Par­man ja Han­na Roll riie­ta­sid jõu­lu­sõi­me te­ge­la­sed ning pak­ku­sid koos An­ne Ja­la­ka­ga jõu­lu­muu­si­ka saa­tel pi­par­koo­ke ja soo­ja glö­gi.

Hei­nad jõu­lu­sõi­mes on too­dud Hirv­li kü­last Lau­ri ta­lust pe­re­kond Kruu­sen­ber­gi lam­mas­te hei­na­kuh­jast, üt­les EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas.

Ta rää­kis, et mõ­le­mad pe­red on asu­nud ela­ma Kuu­sa­lus­se, Ai­rin Par­man töö­tab ko­gu­du­se juu­res: „Pa­lu­sin abi jõu­lu­sõi­me te­ge­mi­sel ja nad olid lah­kes­ti nõus ai­ta­ma.“

Jaa­nus Ja­la­kas li­sas, et seo­ses ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku­ga on jõu­lu­lau­päe­val plaa­nis te­ha kell 16 al­gav ju­ma­la­tee­nis­tus õues, pas­to­raa­di ees plat­sil: „Sel kel­laa­jal on jõu­luõh­tul ol­nud Kuu­sa­lu ki­ri­kus rah­vast kõi­ge roh­kem. Kui plaa­ni­tak­se sa­mal ajal ki­ri­kus­se tul­la ka see­kord, oleks ras­ke täi­ta ohu­tus­nõu­deid. Õues on ruu­mi, saab seis­ta ha­ju­ta­tult. Kel on hu­vi, saab sis­se as­tu­da pas­to­raa­di­maj­ja, vaa­da­ta taas­ta­tud saa­li ja tei­si kor­da­teh­tud ruu­me. Kell 18 on ju­ma­la­tee­nis­tus ki­ri­kus. Pa­lu­sin Al­land Par­ma­nit, et peaks siis jut­lu­se.“

Al­land Par­man oli aas­ta­tel 1994-2000 EEKBKL Keh­ra ko­gu­du­se pas­tor. Kuu­sa­lu ko­gu­du­se juu­res toi­me­ta­mi­se koh­ta üt­les ta: „Meie pe­re jaoks on ki­ri­ku juu­res te­gut­se­mi­ne ta­va­pä­ra­ne. Kui siin ela­me, ai­ta­me jõu­du­möö­da kaa­sa.“

Eelmine artikkelAruküla liuväljaku jaoks osteti jäämasin
Järgmine artikkelHol­me­ri no­mi­nen­did