Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu koosseis

121
Anija vallavolikogu.

Ani­ja 19liik­me­li­ses val­la­vo­li­ko­gus on esin­da­tud 4 va­li­mis­ni­me­kir­ja: 8 koh­ta on va­li­mis­lii­dul Ani­ja Ühen­dus, 4 koh­ta Ees­ti Kes­ke­ra­kon­nal, 4 koh­ta Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­nal ja 3 koh­ta Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­sel Rah­vae­ra­kon­nal (EK­RE). Val­la uue 12liik­me­li­se koa­lit­sioo­ni moo­dus­ta­vad Ani­ja Ühen­dus ja Ees­ti Kes­ke­ra­kond.

Ani­ja Ühen­du­sest pää­se­sid vo­li­kok­ku Rii­vo Noor, Mar­gus Nõl­vak, Erik Jü­riöö, Ran­no Soots, An­ne Oruaas, He­li Ka­ru, Priit Raud­ki­vi ja Re­ne Kaa­lo. Rii­vo Noor va­li­ti val­la­va­ne­maks, te­ma ase­mel on vo­li­ko­gus asen­dus­lii­ge Too­mas Tõ­ni­se. Vo­li­ko­gus on Ani­ja Ühen­du­se frakt­sioon, mil­le esi­mees on Priit Raud­ki­vi.

Ees­ti Kes­ke­ra­kon­nast va­li­ti vo­li­kok­ku Jaa­nus Ka­lev, Na­ta­li­ja Ja­ko­ve­ko, In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko ja Ma­ri­na Pet­ro­va. Kõik nad kuu­lu­vad vo­li­ko­gu keskf­rakt­sioo­ni, mil­le esi­mees on Ma­ri­na Pet­ro­va, asee­si­mees In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko.

Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast on vo­li­ko­gus Peep Kask, Ma­rek Suik, Kal­le Saar­mas ja Sir­le Si­rel. Nad kuu­lu­vad re­for­mif­rakt­sioo­ni, mil­le esi­mees on Ma­rek Suik.

EK­REst va­li­ti vo­li­kok­ku Trii­nu Al­li­pe­re, Mar­gus Mo­lok ja Ivar Neio. Ne­mad moo­dus­ta­vad vo­li­ko­gu EK­RE frakt­sioo­ni, mil­le esi­mees on Trii­nu Al­li­pe­re.

Eelmine artikkelSuu­re ja väi­ke­se HOL­ME­RI no­mi­nen­did
Järgmine artikkelKül­ma sõ­ja muu­seum ja palverändurite õh­tu­söök Lee­dus Žemai­ti­ja rah­vus­par­gis