Kuu­sa­lu Hoo­le­la pe­su­ma­ja esi­me­ne töö­päev ku­ju­nes kii­reks

432
Te­ge­vus­ju­hen­da­ja KAI­LI ALL­MÄ­GI sel­gi­tab, et pes­tud vai­pu ei kui­va­ta­ta kuivatis, vaid ri­pu­ta­tak­se kui­va­ma spet­siaal­ses­se kui­va­tus­tup­pa, mis on va­rus­ta­tud hea ven­ti­lat­sioo­ni­ga.

Pe­su­ma­ja pe­re­nai­ne on te­ge­vus­ju­hen­da­ja KAI­LI ALL­MÄ­GI.

MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la töö­ruu­mi­de kõr­va­le ra­ja­tud pe­su­ma­ja hak­kas Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se ked­ri­kor­ru­sel töö­le nii, na­gu oli lu­ba­tud – esi­me­ne amet­lik töö­päev oli es­mas­päev, 5. ap­rill.
Pe­su­ma­ja pe­re­nai­ne, psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te pi­kaa­ja­li­se kaits­tud töö­ta­mi­se tee­nu­se te­ge­vus­ju­hen­da­ja Kai­li All­mä­gi üt­les, et es­mas­päe­val tel­li­sid pe­se­mis­tee­nust ne­li ini­mest. Pe­se­mi­seks too­di mad­rat­si­kat­teid, sirg­pe­su ehk voo­di­pe­su, se­ga­pe­su ning trii­ki­mi­seks ka ko­dus ju­ba pes­tud pe­su. Oli ka sel­list pe­su, mil­lelt es­malt tu­leb ple­kid ee­mal­da­da. Ku­na iga klien­di pe­su pes­tak­se eral­di ning eri pe­su­kor­rad on ka mit­me­su­gust sor­ti teks­tii­li­le, jõu­ti osa pe­su an­da klien­di­le puh­ta­na ta­ga­si ko­he järg­mi­sel päe­val, üle­jää­nu pu­hul jäi ta­gas­tus kol­ma­päe­va­le.

Kai­li All­mä­gi: „Esi­me­ne töö­päev oli to­re, sai­me kü­las­ta­ja­telt kii­ta. Öel­di, et to­re al­ga­tus ja sel­list pe­su­ma­ja oli­gi va­ja. Üks va­na­här­ra tu­li ja uu­ris hin­du ning lu­bas min­na ko­ju vaa­ta­ma, mi­da tuua. Te­ma tea­tas, et pe­su­ma­ja on pen­sio­nä­ri­le suur ker­gen­dus.“

Pe­su­ma­ja pe­re­nai­ne rää­kis, et töö läks käi­ma ju­ba en­ne amet­lik­ku al­gust. Ku­na in­fot on ja­ga­tud sot­siaal­mee­dias ja aja­le­hes, ha­ka­ti va­ra­kult he­lis­ta­ma soo­vi­ga end jär­je­korda pan­na. Ma­si­nad olid töö­kor­ras ning esi­me­sed 50 eu­rot tee­ni­ti möö­du­nud nä­da­lal – pes­ta too­di kalt­su­vai­pu. Eelmisel nä­da­lal pes­ti ka ühe väi­ke­se ma­ju­tu­sa­su­tu­se pe­su.

„Ole­me tei­nud oma klien­ti­de­ga õp­pe­päe­vi. Klien­ti­deks ni­me­tan psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga ini­me­si, kel­le­le osu­ta­me pi­kaa­ja­list kaits­tud töö­ta­mi­se tee­nust. Pe­su­ma­jas hak­ka­vad va­he­tus­te­ga töö­le me ne­li klien­ti. Ala­ti on nen­de­ga te­ge­vus­ju­hen­da­ja, kas mi­na või Ma­ria Prääts. Me klien­did on ol­nud tub­lid õp­pu­rid, kõi­gis töö­ta­ma va­li­tud nel­jas klien­dis on po­tent­siaa­li pe­su­ma­jas te­gut­se­mi­seks, igal on oma nišš, tööp­rot­ses­se on eri­ne­vaid,“ sõ­nas Kai­li All­mä­gi.

Ta too­ni­tas, et esial­gu on pe­su­ma­ja ava­tud ka­hel päe­val nä­da­las, es­mas­päe­val ja nel­ja­päe­val, siis saab uk­sest sis­se as­tu­da, tut­vu­da töö­ta­ja­te, tin­gi­mus­te ja hin­da­de­ga. He­lis­ta­da ja kok­ku lep­pi­da on või­ma­lik te­ma sõ­nul ka teis­tel päe­va­del. Mai lõ­pu­ni keh­tib soo­dus­hind. Pe­su­tee­nu­se eest maks­mi­sel ee­lis­ta­tak­se kaar­di­mak­set või pan­gaü­le­kan­net ar­ve alu­sel, ka­su­tu­se­le on võe­tud mak­se­ter­mi­nal.

MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la sai pe­su­ma­ja käi­vi­ta­mi­seks Ko­da­ni­kuü­hen­du­se Siht­ka­pi­ta­lilt (KÜSK) toe­tust 27 765 eu­rot, mil­lest 2565 eu­rot oli pe­su­ma­ja ärip­laa­ni koos­ta­mi­seks ja 24 999,99 eu­rot teh­ni­ka soe­ta­mi­seks. Pro­jekt ku­ju­nes ka­van­da­tust 7000 eu­rot kal­li­maks, li­sa­ra­ha võe­ti Kuu­sa­lu Hoo­le­la tee­ni­tud tu­lu­dest.

MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la sai 8. märt­sil nel­ja-aas­ta­seks. MTÜ osu­tab eri­hoo­le­kan­de tee­nu­seid ko­du­ses kesk­kon­nas – li­saks toe­ta­tud töö­ta­mi­se tee­nu­se­le veel iga­päe­vae­lu toe­ta­mi­se, toe­ta­tud ela­mi­se ja toe­ta­tud töö­ta­mi­se tee­nust. Tee­nus­te eest ta­sub riik.

MTÜ asu­ta­jad ja ju­ha­tu­se liik­med on eri­hoo­le­kan­de koor­di­naa­tor ja te­ge­vus­ju­hen­da­ja Kaie Us­tav, te­ge­vus­ju­hen­da­jad Kai­li All­mä­gi ja Ma­ria Prääts. MTÜs töö­ta­vad veel te­ge­vus­ju­hen­da­jad Tag­ni Jõe­leht, Eli­na Aa­sa ja An­ne Ma­sing.

Eelmine artikkelRaasiku noored taotlevad raha balli jaoks
Järgmine artikkelIlma õp­pus­te­ta on la­hin­gus ras­ke