Aeg­vii­du las­teaed lii­de­tak­se koo­li­ga

145
Aegviidu kool

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis nel­ja­päe­val, 23. märt­sil pä­rast eel­nõu teist lu­ge­mist vas­tu ot­su­se lii­ta ala­tes 1. juu­list Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaed Aeg­vii­du koo­li­ga.

Ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ju­hi Tii­na Si­le­mi sõ­nul ai­tab ale­vi ka­he väi­ke­se ha­ri­du­sa­su­tu­se – um­bes 50 lap­se­ga las­teaia ja li­gi 80 õpi­la­se­ga koo­li – ühen­da­mi­ne muu­ta juh­ti­mist tõ­hu­sa­maks ning pak­ku­da las­te­le pa­ri­mat ha­ri­dus­tee­nust ala­tes alus­ha­ri­du­sest ku­ni põ­hi­koo­li lõ­pu­ni.

„Aeg­vii­du koo­li ja las­teaia va­he­maa on 600 meet­rit. Üld­ju­hul lä­he­vad ko­ha­li­ku las­teaia lap­sed eda­si õp­pi­ma Aeg­vii­du koo­li. Ühen­da­su­tu­se pu­hul toi­mub üle­mi­nek las­teaiast koo­li las­te jaoks su­ju­va­malt ning vä­he­neb sel­le­ga kaas­nev st­ress,“ põh­jen­das Tii­na Si­lem.

Ta li­sas, et nii Aeg­vii­du koo­lis kui las­teaias töö­tab mi­tu osa­li­se koor­mu­se­ga töö­ta­jat, ke­da on ühen­da­su­tu­ses loo­de­ta­vas­ti või­ma­lik roh­kem ra­ken­da­da, sa­mu­ti või­mal­dab koo­li-las­teaia liit­mi­ne tu­le­vi­kus ka­su­ta­da ühi­seid tu­gis­pet­sia­lis­te.

Ühen­da­mi­se­ga kaas­nev suu­rim or­ga­ni­sa­toor­ne muu­tus on seo­tud juh­ti­mi­se­ga, ka­he di­rek­to­ri ame­ti­ko­ha ase­mel jääb üks: „Ju­hi juur­de te­kib aren­gu­mees­kond – li­saks las­teaia õp­pe­ju­hi­le on või­ma­lik ka koo­li luua õp­pe­ju­hi ame­ti­koht ning täien­da­da mees­kon­da ju­hia­bi­ga. Nõn­da on tööü­le­san­ded tõ­hu­sa­malt ja­ga­tud, pa­re­mi­ni toe­ta­tud asu­tu­se juht ning ka õpe­ta­jad ja muu per­so­nal.“

Ühen­da­mi­sel nii pool­da­jaid kui vas­ta­seid
Ani­ja val­la­va­lit­sus kii­tis et­te­pa­ne­ku Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaia ning Aeg­vii­du koo­li ühen­da­mi­se koh­ta heaks 24. jaa­nua­ril. Sa­mal päe­val käi­sid Tii­na Si­lem ja val­la­va­nem Rii­vo Noor ideed kum­ma­gi asu­tu­se juh­ti­de­le, per­so­na­li­le ja hoo­le­ko­gu­de­le tut­vus­ta­mas, järg­ne­sid koh­tu­mi­sed lap­se­va­ne­ma­te­ga, vii­di lä­bi kü­sit­lu­si.

Esi­me­sed kü­sit­lus­tu­le­mu­sed näi­ta­sid, et Aeg­vii­du koo­li õpi­la­se­sin­du­se liik­me­test olid 5 ehk 50 prot­sen­ti koo­li ja las­teaia ühen­da­mi­se poolt, 2 vas­tu ja 3 era­poo­le­tud. 82 vas­ta­nud lap­se­va­ne­mast pool­da­sid ühen­da­mist 43 prot­sen­ti, 22 prot­sen­ti pool­da­sid se­da tea­tud tin­gi­mus­tel, 28 prot­sen­ti olid vas­tu, 7 prot­sen­ti jäid era­poo­le­tud. Las­teaia ja koo­li hoo­le­ko­gu ühi­ne sei­su­koht pä­rast kü­sit­lus­tu­le­mus­te sel­gu­mist oli asu­tus­te liit­mist toe­tav.

Veeb­rua­ris oli eel­nõu esi­me­sel lu­ge­mi­sel val­la­vo­li­ko­gu istungil. Siis üt­les ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­juht, et val­la­va­lit­sus teeb Aeg­vii­dus täien­da­vaid koo­so­le­kuid.

Aeg­vii­du koo­lis vii­di märt­si al­gu­ses lä­bi veel üks kü­sit­lus, mil­le­le vas­ta­sid koo­li kõik 24 töö­ta­jat. Neist pool­da­sid las­teaia-koo­li ühen­da­mist 8 prot­sen­ti, vas­tu olid 54 ja era­poo­le­tuks jäid 38 prot­sen­ti. Asu­tus­te liit­mi­se vas­ta­sed leid­sid muu­hul­gas, et lii­tu­misp­rot­sess on ol­nud lii­ga kii­re ja oo­ta­ma­tu, oli vä­he in­fot ja eel­ne­vat ana­lüü­si.

Tii­na Si­lem sõ­nas, et ühen­da­mi­sot­su­se oleks või­nud ka aas­ta võr­ra eda­si lü­ka­ta, kuid li­sas, et ees­märk oli saa­da või­ma­li­kult kii­res­ti töö­le tõ­hu­salt toi­miv asu­tus. Ta kin­ni­tas, et eel­nõu ka­he lu­ge­mi­se va­he­le jää­nud li­sa­kuu an­dis või­ma­lu­se kõi­gi as­jao­sa­lis­te­ga veel koh­tu­da ja rää­ki­da, ku­ni nii las­teaia kui koo­li per­so­nal, sa­mu­ti lap­se­va­ne­mad kin­ni­ta­sid, et ei soo­vi enam täien­da­vaid koh­tu­mi­si-aru­te­lu­sid ning leid­sid, et aeg on te­ha ot­sus.

Ju­hi- ja ni­me­kon­kurss
Val­la­va­lit­sus pak­kus ühend­a­su­tu­se ni­meks esial­gu Aeg­vii­du las­teaed-põ­hi­kool. Ko­gu­kon­na ja hoo­le­ko­gu­de soo­vil ot­sus­ta­ti kor­ral­da­da ni­me­kon­kurss.

Käe­so­le­val nä­da­lal koh­tu­vad val­la­va­lit­su­se esin­da­jad kon­sul­tat­sioo­ni­fir­ma Fon­tes töö­ta­ja­te­ga, et kaa­sa­ta Fon­tes ühen­da­su­tu­se ju­hi leid­mis­se.

„Ap­ril­lis ta­ha­me vär­ba­mi­se­ga alus­ta­da, mais tee­me kon­kur­sid õp­pe­ju­hi- ja ju­hia­bi ko­ha­le, asu­tu­se ni­me­kon­kur­si vii­me lä­bi hil­je­malt mai­kuus,“ üt­les ha­ri­dus­juht.

Miks Aeg­vii­du koo­li di­rek­tor koon­da­tak­se, kui kool jääb ju­rii­di­li­se isi­ku­na al­les?

Tii­na Si­lem: „Ot­sus­ta­si­me ko­he al­gu­ses, et anname kõi­gi­le ju­hi­kan­di­daa­ti­de­le võrd­se või­ma­lu­se. Siis oli meil veel ka las­teaia di­rek­tor ame­tis, me ei taht­nud üht se­nis­test juh­ti­dest tei­se­le ee­lis­ta­da. Soovime an­da kan­di­dee­ri­mis­või­ma­lu­se kõi­gi­le, ees­märk on va­li­da uue­le asu­tu­se­le pa­rim juht.“

Aeg­vii­du koo­li di­rek­tor Tii­na Stein­berg üt­les, et po­le veel ot­sus­ta­nud, kas kan­di­dee­rib ühen­da­su­tu­se ju­hi ko­ha­le. Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaia di­rek­to­ri Maia Alu­maa va­bas­tas val­la­va­lit­sus 23. veeb­rua­rist ame­tist usal­du­se kao­ta­mi­se tõt­tu, las­teaia di­rek­to­ri ko­hu­seid täi­dab juu­ni lõ­pu­ni Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor Ma­ret Ki­vis­tu.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la toe­tus va­ba­taht­li­ke­le pääst­ja­te­le
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la toe­tus usua­su­tus­te­le