Kuusalu ettepanek Loksale: käivitada ühinemisläbirääkimised

2914

Kuusalu vallavolikogu kinnitas 22. detsembril 2015 töörühma läbirääkimiste pidamiseks Loksa linnaga.

Kuusalu vallavolikogu moodustas töörühma tulenevalt 29. oktoobri 2008 otsusest, millega volitati volikogu esimeest moodustama töörühm Loksa linnaga ühinemisläbirääkimisteks. Volikogu esimehe Enn Kirsmani ettepanekul kinnitati 22. detsembri 2015 istungil töörühma liikmeteks lisaks temale volikogu aseesimees Urmo Ristisaar ja volikogu liige Andres Kaarmann, vallavanem Urmas Kirtsi ning vallavalitsuse liige Andres Paomees.
Volikogu tegi töörühmale ülesandeks esitada Loksa linnavolikogule ettepanek käivitada viivituseta omavalitsuste ühinemisläbirääkimised, selgitada välja võimalikud mõjud ühinevatele omavalitsustele ning vajalikuks peetavate uuringute läbiviimise vajadus, korraldada vallaelanike arvamuse väljaselgitamine.
Töörühmal tuleb informeerida oma tegevusest volikogu igal istungil kuni ühinemislepingu projekti esitamiseni vallavolikogule.
Otsuse poolt olid kõik istungil kohalolnud volikoguliikmed. Otsus saadeti Harju maavanemale Ülle Rajasalule ja riigihalduse ministrile Arto Aasale.
Kuusalu volikogu esimees Enn Kirsman ja vallavanem Urmas Kirtsi edastasid Loksa linnavolikogu esimehele Rein Heinale ja linnapea Värner Lootsmannile otsuse 30. detsembril 2015 ja lisasid kutse ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. Ettepanek on kohtuda Kuusalu valda ja Loksa linna esindavate delegatsioonide tasemel kas 20. jaanuaril või 27. jaanuaril 2016 algusega kell 12 Kolgaküla rahvamajas, et kooskõlastada arusaamu ühinemise vajadusest ning leppida kokku edasine tegevus ja ajakava ühinemisläbirääkimistega edasi liikumiseks.
Loksa linnavolikogu esimees Rein Heina ütles esmaspäeval, 4. jaanuaril Sõnumitoojale, et on kirja ja otsuse koopia kätte saanud: „Oleme seisukoha avaldanud avalikus kirjas ja see pole muutunud.“
Ta lisas, et Loksa linnavolikogu jaanuarikuu istungi päevakorda ei ole paika pandud ning ei oska veel öelda, kas Kuusalu ettepaneku arutelu võetakse päevakorda.

VÄRNER LOOTSMANNI kiri
Kuusalu vallavolikogu liige, Loksa linnapea Värner Lootsmann ei osalenud 22. detsembri istungil, kuid oli päev varem saatnud Kuusalu vallavolikogu kõigile liikmetele kirja, mille edastas ka minister Arto Aasale, maavanem Ülle Rajasalule, Lääne-Viru maavanemale Marko Tormile, Vihula vallavolikogu esimehele Aide Veinjärvele ja vallavanem Annes Naanile.
Värner Lootsmann väljendab kirjas sama seisukohta, mida Rein Heina väitis avalikus kirjas Loksa Elus – Kuusalu volikogu otsus 2008. aastast, millele viidatakse ka Kuusalu volikogu 22. detsembri 2015 otsuses, ei ole enam ajakohane, tol ajal ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta otsuse langetanud volikogud pole enam legitiimsed ega väljenda valijate tahet. Volikogu peaks vastu võtma otsuse ettepaneku tegemiseks ja ka selle kohta, kuidas vastata. Värner Lootsmanni hinnangul on 22. detsembri otsus ennatlik.
„Kui Kuusalu vallavolikogu otsustab teha naaberomavalitsustele ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks, teen ma ettepaneku Kuusalu vallavolikogu liikmena kaaluda ettepaneku tegemist nii Loksa linnale kui ka Vihula vallale,“ teatas ta.

Kui suured on Loksa võlad?
Töörühma kinnitamisele eelnes pikem arutelu. Enn Kirsman tegi ülevaate Sõnumitoojas ilmunud lugudes, mis käsitlesid Loksa linna ettepanekut liitumisläbirääkimisteks 2008. aastal ja Kuusalu volikogu otsust ning vastust.
Ehkki Loksa linna juhid kinnitavad, et tookord otsus nendeni ei jõudnud, tsiteeris ta 26. veebruari 2013 lehelugu, kus Loksa linnapea Värner Lootsmann on vastanud Ilmi Ternovskajale, et Kuusalu volikogu otsuse koopia on jõudnud linnakantseleisse ilma kaaskirjata, kuid linnavolikogu pole sellele reageerinud.
Sulev Valdmaa küsis, kas töörühm ei võiks käsitleda haldusreformi laiemalt. Enn Kirsman vastas, et see töörühm tegeleb ainult Loksa liitumise küsimusega, laiema kontseptsiooniga võiks tegeleda arengukomisjon.
Margus Soom märkis, et ühinemist võiks võtta eesmärgiga moodustada suurem vald.
Vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et on kohtunud Loksa linna, Vihula valla ja Jõelähtme valla juhtidega. Vihula valla huvi puudub, valik on tehtud, kuid aktiivsust ise ei ilmutata. Ka Jõelähtmel puudub huvi liituda.
Urmas Kirtsi: „Ka Kuusalu vald ei kibele liituma suure võlakoormusega omavalitsusega, aga see tuleb nagunii, kas vabatahtlikult või sunniviisiliselt. Võlgades Loksaga liitumine viib meid majanduslikult kreeni, aga suhteliselt viletsas olukorras püüame päästa, mis päästa annab. Liitumine mõjutab meid kõiki Kuusalu vallas. Kuusalu vald on suutnud hoida lasteaedade ja muusikakooli õpetajate palgad võrdsed üldhariduskooli pedagoogide palgaga. Ühinenud vallas tuleb kulusid juurde, midagi ei ole parata.“
Raul Valgiste: „Riigilt makstav ühinemistoetus 800 000 eurot on väike osa, võrreldes Loksa linna laenujäägiga. Sellega saab mingi osa võlast tagasi maksta, aga ometi jääks ühendatud valla võlakoormus suuremaks kui lubatud 60 protsenti. Kuusalu valla elanike olukord ei tohi halveneda.“
Urmas Kirtsi: „Loksa võlakoormus on märkimisväärne. Väga loodan, et läbirääkimised selgitavad, milline on Loksa linna tegelik olukord ja kuidas see mõjutab meie valda. 2014. aasta lõpus oli Loksa linna laenu jääk 3,7 miljonit eurot, millest 2,3 miljonit oli ujula eest. Linnaeelarvest näen, et 2016. aastal kavatsetakse tagasi maksta laenust 100 000 eurot.“
Enn Kirsman: „Meil on reaalselt aega 2017. veebruarini, kui me selleks ajaks ei ole sõbralikult ja vabatahtlikult otsustanud Loksaga panna leivad ühte kappi, siis suure tõenäosusega saame sundabielu. Kui me ei püüaks sõbralikult liituda, vaid ootaks sundliitmist, oleks see kuritegu vallaelanike ja valla­eelarve suhtes.“

Eelmine artikkel„Velled tapluses“ – Vabadussõja kahe vaenuväe komandöri ühine päevaraamat
Järgmine artikkelMis sai tehtud või jäi tegemata teie vallas 2015. aastal ja mida ootate 2016. aastast?