Kuu­sa­lu val­la ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon

774

Kuu­sa­lu ­vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon saab hakata tööle. Ko­mis­jo­ni esi­me­heks valiti 31. jaa­nua­ril 11 poolt­hää­le­ga Ur­mo Ris­ti­saar va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du ja asee­si­me­heks 6 poolt­hää­le­ga And­res All­mä­gi sa­mast va­li­mis­lii­dust. Ko­mis­jo­ni liik­med kin­ni­tas vo­li­ko­gu 28. veeb­rua­ri is­tun­gil.

Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon on 10 liik­me­li­ne. Ko­mis­jo­ni esi­mees Ur­mo Ris­ti­saar sel­gi­tas, et on ar­ves­ta­nud kõi­gi po­lii­ti­lis­te jõu­du­de et­te­pa­ne­ku­te­ga: „Vaa­ta­sin, kes on ol­nud va­rem ko­mis­jo­ni­des, mil­li­ne on jõu­du­de ta­sa­kaal ja mil­li­se mees­kon­na­ga oleks hea koos­tööd te­ha.“

Ku­na üh­te ko­mis­jo­ni on koon­da­tud va­ra­se­ma 3 ko­mis­jo­ni vald­kon­nad – kul­tuur, sport, ko­gu­kon­na- ja kü­lae­lu – on koos­sei­su üri­ta­tud koos­ta­da ka ini­mes­te spet­sia­li­see­ru­mi­se jär­gi nii, et oleks ta­sa­kaa­lus, põh­jen­das ko­mis­jo­ni esi­mees.

Ko­mis­jo­nis on va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du et­te­pa­ne­kul lii­du ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Tii­na Viir­na, kes on Ju­min­da Pool­saa­re Selt­si ju­ha­tu­se lii­ge ning MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts ju­ha­tu­se lii­ge Ul­ve Märt­son. Va­li­mis­lii­tu Üks Kuu­sa­lu Vald esin­da­vad lii­du ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Ago Kat­vel Kol­ga Pal­lik­lu­bi ju­ha­tu­sest ning val­la­vo­li­ko­gu lii­ge ja Uu­ri kü­la­va­nem Emil Ru­ti­ku. Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast on ko­mis­jo­nis Rum­mu kü­la­va­nem Priit Pik­ko­ja. EK­REt esin­dab era­kon­na ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Tsit­re kü­la­va­nem Tiiu Lep­nurm. Va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald on lii­du ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Kat­re Ka­ru tant­suk­lu­bist Ro­sa Ver­de. Noo­ri sport­la­si esin­dab ko­mis­jo­nis ten­ni­sist ja ten­ni­set­ree­ner Kris Oli­ver Mai­berg.

Kuu­sa­lu ­vo­li­ko­gu kin­ni­tas ko­mis­jo­ni koos­sei­su 12 poolt- ja 2 era­poo­le­tu hää­le­ga, Kal­mer Märt­son ja Emil Ru­ti­ku taan­da­sid en­d hää­le­ta­mi­sest.

Ur­mo Ris­ti­saar üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et esi­me­ne koo­s­olek toi­mub järg­mi­sel nä­da­lal. Põ­hi­tee­ma­na tu­le­vad aru­tu­se­le taot­lu­sed, mil­le­ga soo­vi­tak­se toe­tust spor­di-, kul­tuu­ri- ja kü­lae­lu vald­kon­na ühe­kord­se­te üri­tus­te lä­bi­vii­mi­seks.