Kuusalu kooli teema volikogus

1150
Kuusalu kooli 3. b klass on paigutatud endisesse õpetajate tuppa. Terviseamet on juhtinud tähelepanu, et õpitingimused ei vasta seal ja ka mitmes teises klassiruumides tervisekaitse nõuetele. Põrandapinda on õpilase kohta liiga vähe.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lep­pis kok­ku, et kol­ma­päe­val, 14. märt­si kell 16 koh­tu­tak­se Kuu­sa­lu kesk­koo­li hoo­le­ko­gu ja di­rekt­sioo­ni­ga ning aru­ta­tak­se ühi­selt, kui­das la­hen­da­da koo­li ruu­mip­rob­leem.

Koo­li­ma­ja ruu­mi­kit­si­kus tu­li ju­tuks, kui vo­li­ko­gu esi­mees Kal­mer Märt­son lu­ges 28. veeb­rua­ri is­tung lõ­pus et­te Kuu­sa­lu koo­li hoo­le­ko­gu kir­ja vo­li­ko­gu­le.

Hoo­le­ko­gu pa­lus, et vo­li­ko­gu ei kin­ni­taks sel is­tun­gil 2018. aas­ta val­laee­lar­vet, ku­na sellesse po­le pla­nee­ri­tud sum­ma­sid ruu­mip­rob­lee­mi la­hen­da­mi­seks. Hoo­le­ko­gu sei­su­koht on, et po­le mõist­lik ha­ka­ta sum­ma­sid leid­ma või­ma­li­ke li­saee­lar­ve­te me­net­le­mi­se käi­gus, sel ju­hul puu­dub iga­su­gu­ne kind­lus prob­lee­mi la­hen­da­mi­se koh­ta.

„Aval­dus­te vas­tu­võt­mi­ne al­gab 1. klas­si as­tu­ja­le 1. märt­sist, kuid aval­du­se kir­ju­tav lap­se­va­nem ei tea si­su­li­selt, kus laps koo­li­teed alus­tab – koo­li peahoones, Jus­si­ke­se las­teaias, Kiiu mõi­sas või mu­jal,“ on hoolekogu kir­jas.

„Pi­kas pers­pek­tii­vis tu­leb hin­na­ta prob­lee­mi laie­malt, vaa­da­tes ko­gu val­la ha­ri­dus­võr­ku, de­mog­raa­fiat, ränd­lust jne. Koo­li­le on va­ja kaa­saeg­set õp­pe­kesk­kon­da, et pak­ku­da oma val­la las­te­le ta­se­mel ha­ri­dust ja ol­la ha­ri­dus­maas­ti­kul kon­ku­rent­si­või­me­li­ne. Pla­nee­ri­mi­se­le tu­leb lä­he­ne­da tar­galt, et nen­de ruu­mi­de val­mi­mi­sel klas­sid tüh­jaks ei jääks.“

Pöör­du­mi­se­le pa­lu­ti kir­ja­lik­ku vas­tust hil­je­malt hoo­le­ko­gu järg­mi­seks koo­so­le­kuks, mis toi­mub 27. märt­sil.

Nii vo­li­ko­gu esi­mees Kal­mer Märt­son kui ka val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kin­ni­ta­sid vo­li­ko­gu­le, et la­hen­dus lei­tak­se, lap­sed saa­vad 1. sep­temb­ril koo­li­töö­ga alus­ta­da.

Vo­li­ko­gu esi­mees mär­kis, põ­hiee­lar­ve kin­ni­ta­mi­ne ei peaks hoo­le­ko­gu hu­ve rii­va­ma, kok­ku­le­pe on, et Kuu­sa­lu koo­li ruu­mi­kü­si­mu­se­ga te­ge­le­tak­se kii­res­ti, va­ja­li­kud sum­mad pan­nak­se esi­mes­se li­saee­lar­ves­se.

Ta li­sas, et pi­kas pers­pek­tii­vis on va­ja te­ha tõ­si­seid ot­su­seid, et an­taks ta­se­mel ha­ri­dust ja Kuu­sa­lu kesk­koo­li ta­he­taks tul­la.

Val­la­va­nem lau­sus, et va­ja on kaht klas­si­ruu­mi esi­me­se­le klas­si­le ja kol­man­dat klas­si­le, mis on koo­li­ma­jas õpe­ta­ja­te toas: „Te­ge­le­me kü­si­mu­se­ga. Kas klas­si­de jaoks tu­le­vad moo­du­lid, min­nak­se las­teae­da või lei­tak­se kol­mas la­hen­dus – see ot­sus te­hak­se. Kui ra­has­tus on lü­li­ta­tud li­saee­lar­ve pro­jek­ti, peaks see and­ma lap­se­va­ne­ma­te­le kind­lus­tun­de.“

Mar­gus Soom ja Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li väl­jen­da­si nör­di­must, et koo­li prob­lee­mi la­hen­da­mi­se­ga on nii hil­jaks jää­dud.

Emil Ru­ti­ku uu­ris, kui ha­ka­ti Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­ma, kas prio­ri­tee­did olid kaa­lu­kau­sil. Val­la­va­nem vas­tas, et vo­li­ko­gu kaks koos­sei­su ot­sus­ta­sid pan­na mõi­sa re­no­vee­ri­mi­se val­la aren­gu­ka­vas­se, üks­ki po­lii­ti­li­ne jõud ei tei­nud et­te­pa­ne­kut li­sa­da koo­li ruu­mi­kit­si­ku­se la­hen­da­mi­st val­la aren­gu­ka­vas­se või ee­lar­vest­ra­tee­gias­se.

Emil Ru­ti­ku kü­sis veel, kui pal­ju mak­sab koo­li­las­te pai­gu­ta­mi­ne Jus­si­ke­se las­teae­da. Aren­gus­pet­sia­list Tõ­nu Am­mu­saar üt­les, et uuest õp­peaas­tast jää­vad Jus­si­ke­ses ühe rüh­ma ruu­mid tüh­jaks, sin­na ma­huk­sid kaks klas­si, toit­lus­tus oleks ole­mas, ka spor­di­saal, maks­ta tu­leks õpi­las­te trans­por­di eest koo­li­maj­ja – ühis­te­ge­vus­te­le või uju­ma. Koo­li­ma­ja­le li­sa­ta­va­te moo­du­li­te rent mak­sab um­bes 100 000 eu­rot aas­tas. Koo­li­ga tut­vu­mas käi­nud ar­hi­tekt on lu­ba­nud 13. märt­siks esi­ta­da vi­san­did, kui­das võiks Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja muu­ta kaa­saeg­seks koo­liks. „Prob­leem on ka sel­les, et po­le ko­gu­kon­na kok­ku­le­pet, ühed ta­ha­vad klas­se las­teae­da, tei­sed moo­du­leid,“ lau­sus ta.

Kris­to Pa­lu mär­kis, et põ­hi­mõt­te­li­ne ot­sus tu­leb te­ha en­ne li­saee­lar­ve esi­mest lu­ge­mist, mis tu­leb 28. märt­sil.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon
Järgmine artikkelEMIL RU­TI­KU rää­kis vo­li­ko­gu is­tun­gil oma kor­rupt­sioo­ni­süü­dis­tu­sest