Kuu­sa­lu val­la toe­tu­sed ko­gu­kon­na- ja kul­tuu­riü­ri­tus­teks

254
Kuusalu vald

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas möö­du­nud nä­da­lal ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku­te alu­sel toe­tu­sed mul­lu­sü­gi­ses­se voo­ru esi­ta­tud taot­lus­te­le kul­tuu­ri- ja ko­gu­kon­naü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks. Kul­tuu­riü­ri­tu­si toe­ta­tak­se kok­ku 6420 eu­ro­ga, ko­gu­kon­naü­ri­tus­te­le an­tak­se kok­ku 10 190 eu­rot.

Vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­mees Ur­mo Ris­ti­saar: „Ko­mis­jon ot­sus­tas mak­si­maal­seks toe­tus­sum­maks mää­ra­ta 1000 eu­rot, ku­na taot­lu­si oli pal­ju ja ka sel­li­seid, kus kü­si­ti suu­ri sum­ma­sid. Mõ­ne taot­lu­se pu­hul soo­vi­ta­si­me pöör­du­da ot­se val­la­va­lit­su­se poo­le, toe­tus­te ra­hast ei oleks jät­ku­nud. Osad kul­tuu­ri­meet­mes­se esi­ta­tud taot­lu­sed tõst­si­me ko­gu­kon­na­meet­mes­se, sest on si­su­li­selt ka selt­si­te­ge­vus ja nii sai ra­ha ja­ga­da nen­de­legi.“

Kul­tuu­riü­ri­tu­sed
Kul­tuu­riü­ri­tus­te toe­tu­seks suu­na­tud sum­ma­dest suu­re­ma osa saab MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts: 1000 eu­rot „Tor­mis Kõr­veaial 2019“ jaoks; 500 eu­rot ko­gu­pe­re­päe­va­le „Te­re, ke­vad!“; 400 eu­rot ema­de­päe­va tä­his­ta­mi­seks, sa­ma pal­ju val­la taid­le­ja­te tal­ve­peo ning „Jõu­luoo­tu­se“ ko­gu­pe­re­päe­va toe­tu­seks; 300 eu­rot an­samb­li Vii­si­vee­re­ta­jad 65. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks; 250 eu­rot Mihk­li­päe­va pe­re­mat­ka lä­bi­vii­mi­seks.

Kol­ga­kü­la Selt­si­le an­tak­se 1000 eu­rot ko­gu­pe­re­päe­va­de kor­ral­da­mi­seks. Val­la­va­lit­sus toe­tab 1000 eu­ro­ga ka di­ri­gent Taa­vi Es­kot – Kuu­sa­lu koo­li noor­te­koor võõ­rus­tab Gruu­sia noor­te muu­si­ka­teat­rit.

Kol­ga Ko­hal-oli­ja­te la­vas­ta­ja Ter­je Va­rul saab 420 eu­rot tru­pi osa­le­mi­seks teat­ri­fes­ti­va­lil „Sil­lad“, Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter 750 eu­rot la­vas­tu­se „Põr­gu­põh­ja uus va­na­pa­gan“ toe­tu­seks.

Ko­gu­kon­naü­ri­tu­sed
Ko­gu­kon­naü­ri­tus­te toe­tu­si an­tak­se 13 MTÜ-le. Kol­ga­kü­la Selt­si­le eral­da­tak­se 1000 eu­rot pro­jek­ti „La­he­maa maa­kü­la­de mä­lu­maas­ti­kud“ ja 200 eu­rot Kol­ga­kü­la kuns­ti­laag­ri jaoks.
1000 eu­rot saa­vad Öko­kul­ler mo­biil­se in­fo­kohvi­ku soe­ta­mi­seks, Kuu­sa­lu Val­la Kü­la­de Ühing mai­laa­da lä­bi­vii­mi­seks, Isa­de Meel Uu­ri kü­la raa­ma­tu koos­ta­mi­seks ning La­he­maa Me­rek­lu­bi noor­te me­re­laag­ri ja Est­lan­der Bushc­raft Fes­ti­va­li kor­ral­da­mi­seks.

600 eu­ro­ga toe­ta­tak­se Si­gu­la Kü­la Ühen­dust kü­la 800. aas­ta­päe­va ning ka Tur­bu­nee­me Kü­la­selt­si kü­la 325. aas­ta­päe­va ja ka­lu­ri­te päe­va tä­his­ta­miseks. Sa­ma suur sum­ma an­tak­se veel Kuu­sa­lu Las­te­kait­se Selt­si­le puh­ke­päe­va rat­ta­mat­ka­deks.

Kuu­sa­lu Mat­ka­selts saab 585 eu­rot kok­ku nel­ja­le et­te­võt­mi­se­le: „Lii­ku­ma 2019“, „Öö­retk“, „Rat­ta­ga kül­la“ ja „Sü­gis­rän­nak“. Val­ge­jõe Selt­si­ma­ja toe­ta­tak­se 105 eu­ro­ga las­te spor­di­päe­va lä­bi­vii­mi­seks.

Kuu­sa­lu val­las käe­so­le­va aas­ta kol­me esi­me­se kuu jook­sul toi­mu­nud üri­tus­te toe­tus­sum­mad olid kin­ni­ta­tud va­rem.