Kuu­sa­lu val­la kul­tuu­rip­ree­mia sai UL­VI RAND ja spor­dip­ree­mia kesk­koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jad

867
Kuu­sa­lu val­la 2019 aas­ta tub­li­mad Kol­ga­kü­las tä­nu­peol: TIIU AA­SA, ELI­NA AA­SA, KLAA­RA SAAR, EE­LI­KA KRAS­MUS, MAI­LA TAMM, ÜL­LE TAMM, UL­VE MÄRT­SON, AI­DI GER­DE TUISK, TÕ­NU IDA­VAIN, UL­VI RAND, MAT­HEAS TRILL­JÄRV, MA­RIA TREI, JAN­NE KER­DO, TAA­VI JÄET­MA, IM­BI JÄET­MA, AGO KAT­VEL, SER­GO TREU­FELD, JAN­NO LAEN­DE, ERIK JÄR­VI ja IL­ME LAAG­RI­KÜLL. Fo­to Ere Ui­bo

Kuu­sa­lu val­la aas­ta õpe­ta­jaks kuu­lu­ta­ti ja ha­ri­dusp­ree­mia päl­vis MA­RIA TREI.

Kuu­sa­lu val­la 15. tä­nu­pi­du, kus tun­nus­ta­ti 2019. aas­ta tub­li­maid, oli ka tä­na­vu Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas jaa­nua­ri esi­me­sel lau­päe­val – see­kord 4. jaa­nua­ril. Aas­ta 2019 te­gi­jad va­li­ti val­la­rah­va esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­te põh­jal. No­mi­nen­te oli 64, lau­reaa­te eri ka­te­goo­ria­tes kok­ku 16, li­saks ja­ga­ti 17 mär­ka­misp­ree­miat. Kõik tun­nus­ta­tud said tä­nu­kir­ja ja Va­na­kü­la kü­la­va­ne­ma Triin Põll­maa val­mis­ta­tud ke­raa­mi­li­se vaag­na. Ha­ri­dus-, spor­di- ja kul­tuu­rip­ree­mia suu­rus on 320 eu­rot. Aas­ta te­gi­jad ja pree­mia­saa­jad kuu­lu­ta­sid väl­ja val­la­va­lit­su­se liik­med Kau­po Par­ve, Mart Laan­pe­re ja Hil­le­ri Trei­salt ning vo­li­ko­gust Mar­gus Soom, Kris­ti Ve­te­maa, Kal­mer Märt­son ja Enn Kirs­man.

La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja pe­re­nai­ne Liis Burk an­dis taas üle Pä­ri­mus­pul­ga. Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit tun­nus­tas es­ma­kord­selt üht Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­vat et­te­võ­tet. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees te­gi tea­ta­vaks en­da al­ga­ta­tud au­ni­me­tu­se Tu­le­hoid­ja kaks esi­mest lau­reaa­ti.
Al­gust teh­ti uue tra­dit­sioo­ni­ga – tä­nu­peoks val­mis Kuu­sa­lu val­la fo­to­sein, mil­le ku­jun­das Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li õpe­ta­ja, graa­fik Kris­ta Sim­son. Kõi­ki aas­ta te­gi­jaid pil­dis­ta­ti sel­le taus­tal eral­di ja teh­ti ka ühis­pilt.

Tä­nu­peo al­gu­ses esi­nes Kol­ga koo­li õpi­las­te an­sam­bel Uu­ri­kad, ke­da ju­hen­dab Kül­li-Kat­ri Es­ken. Peo lõ­pe­tas In­ge­ri väi­ke kont­sert. Tea­dus­tas Kol­ga­kü­la noor­mees Kas­par Kii­las­pää.
Es­malt ter­vi­ta­sid ko­ha­le­tul­nuid Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom ja val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si. Val­la­va­nem mee­nu­tas möö­du­nud kul­tuu­riaas­tat. Üks olu­li­se­maid sünd­mu­si oli üld­lau­lu- ja tant­su­pi­du „Mi­nu arm“, mil­le­ga tä­his­ta­ti 150 aas­ta möö­du­mist esi­me­sest üld­lau­lu­peost. Kuu­sa­lu val­last osa­le­sid peol 375 laul­jat-tant­si­jat-pil­li­män­gi­jat kok­ku 19 kol­lek­tii­vist.

Ur­mas Kirt­si ni­me­tas val­las oma te­gu­de­ga mul­lu sil­ma paist­nud ini­me­si ja or­ga­ni­sat­sioo­ne, ka neid, ke­da aas­ta te­gi­ja kan­di­daa­ti­deks ei ol­nud esi­ta­tud: Sal­mis­tu me­re­pääst­jad, kes va­li­ti Ees­ti pa­ri­maks va­ba­taht­li­kuks me­re­pääs­teük­su­seks; ran­na­kee­le sõ­na­raa­ma­tu koos­ta­nud Ene Velst­röm koos abi­lis­te­ga; Kuu­sa­lu kal­mis­tul asu­va Va­ba­dus­sõ­ja au­sam­ba kor­ras­ta­mi­se eest­ve­da­ja Hei­go Vi­ja; Kuu­sa­lus­se Lau­lu­peo kuu­si­kus­se He­li­ki­vi ra­ja­nud Pee­ter Ki­vi­mäe; EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas, kel­le eest­ve­da­mi­sel sai Kuu­sa­lu ale­vik jõu­lu­tu­led ja kaa­sai­ta­mi­sel Kuu­sa­lu ki­rik Hu­go Lep­nur­me­le pü­hen­da­tud vit­raažak­na.

Or­ga­ni­sat­sioo­ni­dest ni­me­tas val­la­va­nem Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si, kel­le eest­ve­da­mi­sel on ol­nud mit­meid olu­li­si üri­tu­si, ka lau­lu- ja tant­su­peo tu­le vas­tu­võt­mi­se ja tee­kon­na kor­ral­da­mi­ne Kuu­sa­lu val­las. Kol­ga­kü­la Selt­si ja sel­le te­gev­ju­hi Kai­sa Lin­no toel vii­di el­lu La­he­maa maa­kü­la­de mä­lu­maas­ti­ke pro­jekt ning Ida-Har­jus EV100 „Pi­du igas kü­las“, mil­le raa­mes pan­di Kuu­sa­lu val­da 18, An­ja val­da 4 ja Raa­si­ku val­da 3 EV100 kin­gi­tu­se plaa­ti. MTÜ Ha­ra Sa­dam on elu sis­se pu­hu­nud Ha­ra sa­da­ma­le, toi­mu­vad pur­je­ta­mist­ree­nin­gud, -laag­rid ja -võist­lu­sed. MTÜ Kol­ga Sport sei­sis Kol­ga staa­dio­ni re­no­vee­ri­mi­se eest.

Aas­ta kul­tuu­rip­ree­mia – UL­VI RAND
Kuu­sa­lu val­la aas­ta kul­tuu­rip­ree­mia sai Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si (VTKS) te­gev­juht Ul­vi Rand. Lau­reaa­di tut­vus­tu­se lu­ges et­te Enn Kirs­man: „Tä­nu Ul­vi Ran­na et­te­võt­lik­ku­se­le ja koor­di­nee­ri­mis­või­me­le lii­kus Kuu­sa­lu val­las lau­lu- ja tant­su­peo tu­li, toi­mu­sid lau­rit­sa­pi­dus­tu­sed, mit­med tei­sed kul­tuu­riü­ri­tu­sed. Tä­nu­väärt on te­ma töö Vel­jo Tor­mi­se mä­les­tu­se säi­li­ta­mi­sel, Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri esin­da­ja­na ja Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja kor­ral­da­mi­sel.“

Ul­vi Rand üt­les, et ük­si ei tee mi­da­gi, kõik saa­li­so­li­jad on ol­nud osa­li­sed: „Kui on häid ideid, and­ke tea­da, vii­me el­lu!“

Tei­ne kan­di­daat pree­mia­le oli or­ga­nist, pro­fes­sor And­res Ui­bo – oma õpe­ta­ja Hu­go Lep­nur­me sti­pen­diu­mi mõt­te al­ga­ta­ja ja taas­käi­vi­ta­ja ning Kuu­sa­lu ki­ri­kus­se Lep­nur­me­le pü­hen­da­tud vit­raažak­na te­ge­mi­se eest­ve­da­ja.

Aas­ta spor­dip­ree­mia – ING­RIT KEER­MA, MAR­GIT JÄET­MA, MA­RIA TREI, IL­VARD EE­RIK­SOO, SER­GO TREU­FELD
Aas­ta spor­dip­ree­mia läks see­kord viie­le ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja­le, kes on mees­kon­na­na tei­nud ära mär­ki­mis­väär­se töö õpi­las­te­ga. Kuu­sa­lu kesk­kool või­tis taas esi­ko­ha Har­ju­maa koo­li­de­va­he­lis­tel meist­ri­võist­lus­tel komp­lek­sar­ves­tu­ses. Kuu­sa­lu kool on ol­nud kor­du­valt maa­kon­na pa­rim spor­di­kool.

Tä­nu­kir­ja ja mee­ne võt­sid vas­tu Ma­ria Trei ja Ser­go Treu­feld, kes aval­das tä­nu koo­li di­rek­to­rile Vel­lo Sat­si­le toe­tu­se ja in­nus­tu­se eest. Ma­ria Trei li­sas: „Tä­na­me Kuu­sa­lu val­da, et on ole­mas ra­ja­ti­sed, kus tree­ni­da, on bas­sein. Tä­na­me ka lap­si ja lap­se­va­ne­maid, kui po­leks sport­lik­ke lap­si, ei oleks meil suurt mi­da­gi te­ha.“

Kan­di­daa­did olid veel Lok­sa spor­di­kes­ku­se juht Ai­ve Mõt­tus, kes on seal käi­vi­ta­nud uued tree­nin­gu­või­ma­lu­sed ka Kuu­sa­lu val­la rah­va­le, ja MTÜ Ha­ra Sei­la­mi­se Selts, kes alus­tas kaks aas­tat ta­ga­si pur­je­ta­mist­ree­nin­gu­te­ga ning kor­ral­das mul­lu val­las Põh­ja­ran­ni­ku re­ga­ti ja Ha­ra re­ga­ti.

Aas­ta õpe­ta­ja/val­la ha­ri­dusp­ree­mia – MA­RIA TREI
Kuu­sa­lu kesk­koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja ja uju­mis­tree­neri Ma­ria Trei õpi­la­sed on saa­vu­ta­nud edu ko­ha­li­kel ja suu­re­ma­tel võist­lus­tel. Ta on Ees­ti koo­li­des ka­su­ta­ta­va­te uju­mi­se al­gõ­pe­tu­se elekt­roo­ni­lis­te ma­ter­ja­li­de üks koos­ta­ja, val­mi­nud on e-uju­mis­kur­sus, 94 õp­pe­vi­deot, raa­mat „Tee­kond uju­mi­sos­ku­se­ni“.

Ma­ria Trei too­ni­tas oma tä­nu­sõ­na­des, igaüks peaks mõt­le­ma, kas te­ma uju­mi­sos­kus on sel­li­ne, et hak­ka­ma saa­da hä­dao­lu­kor­da­des, ja kas ka lap­sed saa­vad sel­le­ga hak­ka­ma.

Aas­ta õpe­ta­ja tiit­li kan­di­daa­te oli kok­ku 23, neid tut­vus­ta­si­me sü­gi­sel seo­ses õpe­ta­ja­te päe­va­ga.

Aas­ta kul­tuu­ri­te­gu – Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si kor­ral­da­tud tee­kond peo­tu­le­le
Lau­lu- ja tant­su­peo tu­li oli koos saat­jas­kon­na­ga juu­li al­gu­ses tee­kon­nal „Tu­le tu­le­mi­ne“ li­gi kaks päe­va Kuu­sa­lu val­las. Tu­le tee­kon­na pla­nee­ris ja üri­tu­si ai­tas el­lu viia VTKS. Te­ge­vu­si oli pal­ju: sim­man maest­ro Tor­mi­se sün­ni­ko­dus Kõr­veaial, öi­ne kont­sert Sal­mis­tu sa­da­mas ja tu­le­kii­re vii­mi­ne paa­di­ga me­re­le, rong­käik Kuu­sa­lus, He­li­ki­vi mä­les­tus­ki­vi ava­mi­ne, tu­le­ter­vi­tus Kol­ga mõi­sas.

Tä­nu­kir­ja ja mee­ne võt­sid vas­tu VTKS ju­ha­tu­se liik­med Ul­ve Märt­son, Ee­li­ka Kras­mus ja Tõ­nu Ida­vain ning Ul­vi Rand.

Aas­ta ju­hen­da­ja – KA­RIN SOO­SA­LU
Kol­ga rah­va­tant­su­rüh­ma ju­hen­da­ja Ka­rin Soo­sa­lu oli üld­tant­su­peol S3 se­ga­rüh­ma­de lii­gi­juht, ta on Kol­ga rüh­mas tant­si­nud aas­tast 1991, ju­hen­da­ja on ala­tes 1998. aas­tast.
Aas­ta ju­hen­da­jat väl­ja kuu­lu­ta­nud Mart Laan­pe­re tut­vus­tas Ka­rin Soo­sa­lu vas­tust ühes in­terv­juus esi­ta­tud kü­si­mu­se­le, mis te­da tant­su juu­res hoiab. Vas­tus oli: „Rah­va­tants on elu­stiil. See on selts­kond, ko­gu­kond.“

No­mi­nen­did olid veel 5aas­ta­seks saa­nud ker­ge­muu­si­ka­koo­ri Hea Tu­ju Es­mas­päev di­ri­gent Kai Pe­ter­son ning Kuu­sa­lus aas­taid täis­kas­va­nu­te joo­ga­ju­hen­da­ja ja bee­bi­koo­li tun­di­de lä­bi­vii­ja­na te­gut­se­nud Eve Õun.

Aas­ta kul­tuu­ri­toe­ta­ja – OÜ Sõ­nu­mi­too­ja
Sõ­nu­mi­too­ja sai tun­nus­tu­se Kuu­sa­lu val­la kul­tuu­ri­mä­lu ko­gu­mi­se, põ­ne­va ja kok­ku­võt­li­ku ka­jas­ta­mi­se ning aja­loos­se tal­le­ta­mi­se eest. Aja­leht Sõ­nu­mi­too­ja on val­las toi­mu­nud üri­tu­si ka­jas­ta­nud 25 aas­tat.

Kan­di­daa­diks oli esi­ta­tud ka Kol­ga muu­seum – ai­tas koos­ta­da ja tut­vus­tas kü­la­de aja­loo­li­si kok­ku­võt­teid, kok­ku pan­na näi­tu­si.

Aas­ta naiss­port­la­ne – SAN­NA AAS­LAV -KAA­SIK
Ka­ha­la kü­la neiu San­na Aas­lav-Kaa­sik sai ring­ra­ja­paa­ti­de või­du­sõi­du kii­re­mas klas­sis F-125 eta­pi­või­du, Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel tu­li F-125 klas­sis hõ­be­me­da­li­le. Te­da tä­nu­peol ko­hal ei ol­nud.

Kan­di­daa­did olid veel ka­ra­tes ja võist­kond­li­kus ro­gai­nis edu­kalt võis­tel­nud Kad­ri Us­tav Tam­mis­tult ning jalg­pal­lur, Itaa­lia Na­po­li Fem­mi­ne võist­kon­na vä­ra­va­kütt Li­set­te Tam­mik Mäe­pea kü­last ja Ees­ti koon­di­ses­se kuu­luv las­ke­suu­sa­ta­ja Jo­han­na Ta­li­härm Lee­silt.

Aas­ta noors­port­la­sed – AI­DI GER­DE TUISK ja MAT­HEAS TRILL­JÄRV
Rat­tur Ai­di Ger­de Tuisk kuu­lub Ees­ti nais­juu­nio­ri­de koon­di­ses­se, tree­nib CFC Spor­dik­lu­bi Jaan Kir­si­puu Rat­ta­koo­lis. Saa­vu­tas mul­lu Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel esi­kol­mi­ku koh­ti, N-U19 klas­sis kok­ku­võt­tes 2. ko­ha Fil­ter Maan­tee­ka­ri­ka­sar­jas ja ka Fil­ter Tem­po­ka­ri­ka­sar­jas. Võist­les edu­kalt mit­mel pool vä­lis­maal.

Mat­heas Trill­järv on Bal­ti­maa­de ju­do­meis­ter ku­ni 18aas­tas­te ku­ni 66 ki­log­ram­mi kaa­lu­va­te noor­mees­te seas. Sai Eu­roo­pa ka­ri­kae­ta­pis mat­ši­või­du ja tei­si au­hin­du.

Kan­di­daa­diks oli esi­ta­tud veel Kuu­sa­lu val­la esi­me­ne meis­ter pur­je­ta­mi­ses Op­ti­mist klas­sis, Ees­ti meist­ri­võist­lus­te sar­jas kok­ku­võt­tes U12 ar­ves­tu­ses hõ­be­me­da­li võit­nud Ott Ric­hard Hääl.

Aas­ta tree­ner – SAN­DER PII­BE­MANN
Jalg­pal­lik­lu­bi Kuu­sa­lu Ka­lev asu­ta­ja, juht ja tree­ner San­der Pii­be­mann sai aas­ta tree­ne­ri tiit­li jalg­pal­li vas­tu­tus­tund­li­ku ja jär­je­pi­de­va aren­da­mi­se eest Kuu­sa­lu val­las. Kuu­sa­lu Ka­lev on val­las las­te ja tree­ne­ri­te suu­ri­ma ar­vu­ga klu­bi. Kuu­sa­lu Ka­le­vi las­teg­ru­pid saa­vu­ta­vad tur­nii­ri­del esi­kol­mi­ku koh­ti. Mul­lu kor­ral­das San­der Pii­be­mann Kuu­sa­lu staa­dio­nil Tee­me Ära tal­gu­päe­va ja juu­nis jalg­pal­li­peo. Ta or­ga­ni­see­rib kü­la­de­va­he­li­si jalg­pal­li­tur­nii­re. San­der Pii­be­mann tä­nu­peol ei osa­le­nud.

Kan­di­daa­diks oli esi­ta­tud ka Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si tree­ner, kol­me hooa­ja­ga val­la las­te pur­je­ta­mis­ta­se­me me­da­li­koh­ta­de­le tõst­nud Ing­rid Rand­laht.

Aas­ta te­gu – MTÜ Kol­ga Sport ja koo­li hoo­le­ko­gu te­ge­vus staa­dio­ni re­no­vee­ri­mi­sel
Kol­ga koo­li lap­se­va­ne­ma­te esin­da­jad ja MTÜ Kol­ga Sport sei­sid sel­le eest, et Kol­ga koo­li staa­dio­ni re­no­vee­ri­mi­sel lei­da õi­ge la­hen­dus, ar­ves­ta­ti ko­gu­kon­na va­ja­dus­te­ga. Tä­nu­kir­ja ja mee­ne võt­sid vas­tu MTÜ Kol­ga Sport ju­ha­tu­sest Ago Kat­vel ja Erik Jär­vi.

Ago Kat­vel lau­sus: „Meie oli­me käi­la­ku­jud, sel­ja ta­ga oli hulk lap­se­va­ne­maid, suur tä­nu nei­le.“

Kan­di­daa­diks oli esi­ta­tud veel Ha­ra re­ga­ti 2019 kor­ral­da­mi­ne, mil­le­ga MTÜ Ha­ra Sei­la­mi­se Selts viis lä­bi Kuu­sa­lu val­la esi­me­sed meist­ri­võist­lu­sed pur­je­ta­mi­ses.

Aas­ta va­baü­hen­dus – MTÜ Kol­ga Aren­dus
MTÜ Kol­ga Aren­dus on pal­ju pa­nus­ta­nud ko­ha­li­ku elu aren­gus­se – piir­kon­na suu­ri­maks ku­ju­ne­nud jõu­lu­laa­da kor­ral­da­mi­ne Kol­gas, raa­ma­tuk­lu­bi käi­vi­ta­mi­ne ja te­gut­se­mi­ne, ad­ve­ndi ja vast­la­te tä­his­ta­mi­ne. Eel­mi­se aas­ta suu­rim et­te­võt­mi­ne oli lau­lu- ja tant­su­peo­tu­le tee­kon­na võõ­rus­ta­mi­ne Kol­ga mõi­sa juu­res ning seo­ses sel­le­ga Kol­ga rah­va­ma­ja juu­res li­pu­mas­ti ava­mi­ne. Mas­ti tar­beks ko­gus MTÜ an­ne­tu­si.
Jan­ne Ker­do sõ­nas Kol­ga Aren­du­se esin­da­ja­na: „Vald ei tä­hen­da mit­te või­mu, vaid ini­me­si, kes ela­vad me ale­vi­tes ja kü­la­des. Hoid­kem oma val­da!“

Aas­ta va­ba­taht­lik – MAI­LA TAMM
Kuu­sa­lu las­teaia Jus­si­ke õpe­ta­ja Mai­la Tamm sai aas­ta va­ba­taht­li­ku tiit­li Kiius te­gut­se­nud elekt­roo­ni­kaet­te­võt­te Est­ron mä­les­tus­te ko­gu­mi­se, aja­loo tal­le­ta­mi­se, en­dis­te töö­ta­ja­te kok­ku­tu­le­ku ja Est­ro­ni näi­tu­se kor­ral­da­mi­se eest.
Mai­la Tamm tä­nas kõi­ki abi­li­si, ka Kol­ga muu­seu­mi töö­ta­jaid, kes ai­ta­sid tal­le­ta­da omaaeg­se­te eri­lis­te in­se­ne­ri­de te­ge­vust. „Kui vä­he­gi saa­te, tal­le­ta­ge mä­les­tu­si. Do­ku­men­te leiab ar­hii­vi­dest,“ lau­sus ta.
Aas­ta va­ba­taht­li­ku tiit­li kan­di­daat oli ka MTÜ Kuu­sa­lu Las­te­kait­se Selts, kes on kor­ral­da­nud pe­re­de­le rat­ta­mat­ku, algk­las­si­de­le pi­par­koo­gi töö­tu­be, han­ki­nud toi­me­tu­le­ku­ras­kus­tes pe­re­de­le õp­pe- ja spor­ti­mis­va­hen­deid, pai­gal­da­nud noor­te­le vä­li­ma­le­lauad ja -ten­ni­se­laua, hän­gi­pin­gid.

Aas­ta toe­ta­ja – PEE­TER KI­VI­MÄE
Ku­pu kü­las asu­va Nä­kial­li­ka töö­riis­ta­muu­seu­mi pe­re­me­he Pee­ter Ki­vi­mäe eest­ve­da­mi­sel ava­ti Kuu­sa­lus viiu­li­võt­me­ga He­li­ki­vi, lau­lu­peo rong­käi­gus tõm­bas ta Kuu­sa­lu mees­koo­ri­le tä­he­le­pa­nu en­da­val­mis­ta­tud kärb­se­ga, hool­dab Muuk­sis Põh­ja­tä­he mä­les­tus­mär­ki. Ta ei ole ühe­gi et­te­võt­mi­se jaoks taot­le­nud toe­tu­si val­lalt ega Eu­roo­pa Lii­du fon­di­dest. Pee­ter Ki­vi­mäe ei ol­nud peol ko­hal.

Aas­ta noor – KLAA­RA SAAR
Aas­ta noo­reks va­li­ti Kuu­sa­lu kesk­koo­li abi­tu­rient, koo­li õpi­la­so­ma­va­lit­su­se eel­mi­ne pre­si­dent Klaa­ra Saar, kes kor­ral­das üle­val­la­li­se noor­te osa­lus­koh­vi­ku ja abis­tas Har­ju­maa noor­te osa­lus­koh­vi­ku lä­bi­vii­mi­sel ning rää­kis kaa­sa Kuu­sa­lu koo­li re­no­vee­ri­mi­se ko­mis­jo­nis.
Kan­di­daa­ti­deks olid veel esi­ta­tud Ju­min­da pool­saa­re va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad ja ko­gu­kond­li­ku noor­te­töö ar­va­mus­liid­rid Ger­da Triin Hääl ja Sand­ra Liis Hääl ning Kol­ga koo­li õpi­la­se­sin­du­se pre­si­dent San­ne Säär.

„Mär­ka ja tun­nus­ta“ tä­nu­kir­jad
Teist kor­da an­ti tä­nu­peol üle au­hin­nad „Mär­ka ja tun­nus­ta“ ka­te­goo­rias vas­ta­valt val­la­rah­valt tul­nud et­te­pa­ne­ku­te­le. And­res All­mä­gi on aas­ta­küm­neid osa­le­nud val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu töös. Anu Adam­son on aas­ta­küm­neid kor­ral­da­nud va­li­mi­si, ol­nud Kol­ga­kü­las va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees. Jan­no Laen­de on tei­nud suu­re va­ba­taht­li­ku töö Kuu­sa­lu val­las üri­tus­te kor­ral­da­mi­sel – aja­loo­li­se Lii­va laa­da taas­ta­mi­ne ja koos La­he­maa Me­rek­lu­bi­ga Ka­ha­la jär­ve Jää­ka kor­ral­da­mi­ne.

„Mär­ka ja tun­nus­ta“ au­hin­na­ga tä­na­ti ka üld­lau­lu- ja tant­su­peol osa­le­nud kol­lek­tii­vi­de ju­hen­da­jaid: Ee­li­ka Kras­mus, Ka­rin Soo­sa­lu, Il­me Laag­ri­küll, Kris­ta Kukk, Tiiu Aa­sa, Ott Kask, Nii­na Es­ko, Taa­vi Es­ko, Ed­mar Tuul, Ene Jär­vik, Kai Pe­ter­son, Eli­na Aa­sa, Je­ka­te­ri­na Se­me­no­va, Ka­lev Laag­ri­küll.

Pä­ri­mus­pulk JAN­NO LAEN­DE­LE
Aas­ta ta­ga­si an­dis La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da es­ma­kord­selt üle Pä­ri­mus­pul­ga ehk ka­da­ka­se saua oma te­ge­vu­se kau­du pä­ri­mu­se tal­le­ta­ja­le. La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja pe­re­nai­ne Liis Burk tea­tas, et koos MTÜ­de­ga Isa­de Meel ja Est­lan­der ot­sus­ta­ti see­kord an­da Pä­ri­mus­pulk Ka­ha­las toi­mu­nud Lii­va laa­da taa­s­elus­ta­ja­le Jan­no Laen­de­le.

„Osa­le­ja­te­na oli meil laa­dal vä­ga vah­va ja loo­da­me, et Lii­va laa­ta kor­ral­da­tak­se veel,“ tun­nus­tas Liis Burk.

Sae lam­ba­ta­lu La­he­maa­lam­mas pe­re­nai­ne ja pe­re­mees IM­BI ja TAA­VI JÄET­MA. Fo­to Raul Val­gis­te

Et­te­võt­ja­te lii­du tun­nus­tus Sae ta­lu­le
Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du ju­ha­tu­se lii­ge Jan­ne Ker­do rää­kis, et li­gi aas­ta ta­ga­si loo­dud liit on ot­sus­ta­nud ha­ka­ta tun­nus­ta­ma Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­vaid et­te­võt­jaid. Esi­me­se­na tuuak­se esi­le elu­laa­di et­te­võt­ja ehk pe­reet­te­võ­te, kes väär­tus­tab paik­kon­na­le omast või tööt­leb ko­ha­lik­ku too­rai­net. Ta kom­men­tee­ris, et hää­le­tus oli ta­sa­vä­gi­ne, ja tut­vus­tas 5 no­mi­nen­ti.

Mar­tin Piis­pea teeb oma fir­ma­ga OÜ Gran mat­ka­sid, on too­nud La­he­maa­le kü­la­li­si ko­du- ja vä­lis­maalt. Maa­si­maa OÜ juht Trii­nu Re­ba­ne on Ko­su kü­las võt­nud üle isa­ta­lu pui­du­töö et­te­võt­te. Triin ja Man­gus Põll­maa on oma fir­ma­ga Tun­nel Agen­tuur kor­ral­da­nud Kol­ga koo­lis le­go­päe­vi, nad tu­lid Va­na­kü­las­se ela­ma ning on ko­du­kan­ti suu­re­malt pil­di­le too­nud. Im­bi ja Taa­vi Jäet­ma on Sae ta­lus pü­hen­da­nud end Ees­ti maa­lam­ba are­ta­mi­se­le. Liis ja Ro­land Burk hoia­vad oma elu­laa­di et­te­võt­te­ga La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da on ai­da­nud kor­ral­da­da ko­gu­kon­na üri­tu­si, Liis Burk an­dis väl­ja raa­ma­tu Ees­ti pul­ma­kom­me­test.

Au­hin­naks oli suur korv ko­ha­li­ke toot­ja­te too­de­te­ga. Kuusalu valla elulaadiettevõtteks 2019 ni­me­ta­tud Sae lam­ba­ta­lu La­he­maa­lam­mas koh­ta sõ­nas Jan­ne Ker­do, et pe­re tu­li sinna ela­ma 1990nda­te al­gu­ses. Pe­re­mees Taa­vi Jäet­ma on Kuu­sa­lu val­la juur­te­ga, töö­tas elekt­ri­ku­na. Pe­re­nai­ne Im­bi Jäet­ma on elu­kut­selt õpe­ta­ja. Nei­le said sü­da­me­lä­he­da­seks maa­lam­bad ja kar­ja­kait­se­koe­rad, nad on uu­ri­nud piir­kon­na ja ta­lu aja­lu­gu, tut­vus­ta­vad se­da kü­la­lis­te­le, nen­de te­ge­vust on ka­jas­ta­tud mee­dias. Nad on ol­nud abie­lus 45 aas­tat.

Im­bi Jäet­ma kõ­ne­les, et ta­lus on prae­gu 120pea­li­ne maa­lam­ba­ka­ri: „Maa­lam­ba vill on koo­tud esie­ma­de see­li­ku­tes­se, esii­sa­de vam­mus­tes­se ja sok­ki­des­se. Meie te­ge­vus maa­lam­mas­te are­ta­mi­sel on tä­he­le­pa­nu saanud ka Ing­lis­maal, seal­sed tead­la­sed tu­le­vad kol­man­dat su­ve uu­ri­ma maa­lam­mas­te ge­nee­ti­kat.“

Tu­le­hoid­ja au­ni­me­tu­sed
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom tu­li väl­ja uue al­ga­tu­se­ga – tun­nus­ta­mi­ne Tu­le­hoid­ja au­ni­me­tu­se­ga. Ta tea­tas, et on koos­ta­nud au­ni­me­tu­se sta­tuu­di. Sel­le au­ni­me­tu­se või­vad saa­da isi­kud, selt­sin­gud, ühin­gud, kel­le teod on sil­ma paist­nud inim­põl­ve­de väl­tel ja üle­ta­nud ka val­la pii­re.

Esi­me­se­na kuu­lu­tas ta Tu­le­too­ja au­ni­me­tu­se saa­jaks Kait­se­lii­du koos nais­ko­du­kaits­ja­te, ko­du­tü­tar­de ja noor­te kot­kas­te­ga. Mar­gus Soom tu­le­tas meel­de Va­ba­dus­sõ­da ja sel­le la­hin­guid Kuu­sa­lu val­la maa­del, isa­maa­li­sust ja pat­rio­tis­mi. Mul­lu sai ni­me ja mä­les­tus­ki­vi esi­me­ne lan­ge­nud soom­la­ne Ees­ti Va­ba­dus­sõ­jas Au­kus­ti Tuo­mi­nen, kes oli tund­ma­tu­na mae­tud Kuu­sa­lu kal­mis­tu­le.

Tu­le­hoid­ja au­ni­me­tu­se­ga kaas­nes suur küü­nal. Ta pa­lus saa­lis vii­bi­nud kait­se­liit­las­tel see vas­tu võt­ta, kuid küü­nal jäi tä­nu­peol üle and­ma­ta.

Tei­se küün­la ja Tu­le­too­ja au­ni­me­tu­se päl­vis Kuu­sa­lu mees­koor. Mar­gus Soom mee­nu­tas, kui­das Kuu­sa­lu me­hed läk­sid Tar­tus­se esi­me­se­le lau­lu­peo­le, ning lu­ges et­te Kol­ga val­la ta­li­ta­ja Pee­ter Paa­ve­li aval­du­se va­bas­ta­da ta Tar­tus­se sõi­duks ame­tist.

Kuu­sa­lu mees­koo­ri laul­ja Raul Val­gis­te lau­sus küü­nalt vas­tu võt­tes, et Kuu­sa­lu mees­koor loo­di en­ne esi­mest lau­lu­pi­du, on 152aas­ta­ne: „Me­hed, kui teil on soov laul­da, tul­ge me mees­koo­ri. Nai­sed, kui na­tu­ke­gi ar­va­te, et te mees võiks laul­da, saat­ke ta mees­koo­ri.“

Eelmine artikkelKampaania ajal registreeris Anija valda 74 ja Raasiku valda 30 inimest
Järgmine artikkelAru­kü­la saab võrk­pü­ra­mii­di