Kuu­sa­lu val­la eri­va­ja­dus­te­ga las­te va­ne­ma­te tu­gig­rupp

535

Kuu­sa­lu val­la eri­va­ja­dus­te­ga las­te va­ne­ma­te tu­gig­rupp alus­tas koos­käi­mist sü­gi­sest 2016. Sel­lest ajast ala­tes on kok­ku saa­dud ena­mas­ti kuuajaste va­he­de­ga.

Kuu­sa­lu val­la juh­ti­va ha­ri­duss­pet­sia­lis­ti Anu Kirs­ma­ni sõ­nul on pi­de­valt jää­nud osa­le­ma 15 ak­tiiv­set pe­ret. Li­saks need, kes ae­ga­jalt osa võ­ta­vad.

„Oo­ta­me tu­gig­rup­pi kõi­ki lap­se­va­ne­maid, kel­lel on eri­va­ja­du­se­ga ja puu­de­ga laps. Meie and­me­tel võib puu­de­ga lap­si ol­la Kuu­sa­lu val­las 30 rin­gis, aga või­bol­la on ka roh­kem. Nen­de las­te pu­hul, ke­da tea­me, on ka­hel kol­man­di­kul võt­nud va­ne­mad tu­gig­ru­pi te­ge­vu­sest osa. Är­ge jää­ge oma prob­lee­mi­de­ga ük­si, võt­ke ühen­dust hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti Kris­tii­na-Rai­vi Vi­le­pa­ju­ga,“ jul­gus­tab ta osa­le­ma.

Anu Kirs­man li­sab, et need emad-isad, kes on tu­gig­ru­pi kok­ku­saa­mis­tel käi­nud, üt­le­vad, nad on saa­nud tu­ge ega ole enam oma mu­re­ga ük­si. Saab rää­ki­da en­da lap­se­ga seo­tud lu­gu­sid, kuul­da teis­te pe­re­de lu­gu­sid, nä­hak­se, et sa­mad mu­red on teis­tel­gi va­ne­ma­tel, kel­lel on eri­va­ja­du­se­ga laps.

Kok­ku­saa­mis­te­le on kut­su­tud esi­ne­ma eri­ne­vaid as­ja­tund­jaid. Ühel vii­mas­test kok­ku­saa­mis­test ju­hen­da­ti do­ku­men­ti­de täit­mist, järg­mi­sel kok­ku­saa­mi­sel oli jut­tu val­la pa­ku­ta­va­test tee­nus­test. Hil­ju­ti rää­gi­ti sel­lest, kui­das jät­kab eri­va­ja­du­se­ga laps õpin­guid, kui lõ­pe­tab ko­du­lä­he­da­se koo­li ja oleks va­ja min­na eda­si õp­pi­ma.

Va­ne­ma­telt saa­dud ta­ga­si­si­de näi­tab, et li­saks esi­ne­ja­te kuu­la­mi­se­le ta­he­tak­se igal kok­ku­saa­mi­sel ka oma­va­hel rää­ki­da.

Kord aas­tas on kor­ral­da­tud pe­re­päe­vi, mil­lest võ­ta­vad osa va­ne­mad koos oma eri­va­ja­du­se­ga lap­se­ga, sa­mu­ti õed-ven­nad, va­nae­mad-va­nai­sad.
Val­la hoo­le­kan­des­pet­sia­list Kris­tii­na-Rai­vi Vi­le­pa­ju mär­gib, rõõ­mu teeb, et üha enam on ha­ka­nud tu­gig­ru­pi et­te­võt­mis­test osa võt­ma ka isad.

Eelmine artikkelPrügi sorteerima!
Järgmine artikkelPääs­te­ko­man­dod said uut teh­ni­kat