Kuu­sa­lu val­la 2020. aas­ta ee­lar­ve on kin­ni­ta­tud

267
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 19. veeb­rua­ri is­tun­gil 9 poolt­hää­le­ga val­laee­lar­ve 2020. aas­taks, 5 vo­li­nik­ku opo­sit­sioo­nist ei osa­le­nud hää­le­ta­mi­ses.

Ee­lar­ve põ­hi­te­ge­vu­se tu­lud on 11 029 555 eu­rot ja ku­lud 10 362 555 eu­rot, mil­lest in­ves­tee­ri­mis­te­ge­vu­seks on ka­van­da­tud 2 517 000 eu­rot ja fi­nant­see­ri­mis­te­ge­vu­seks 1 600 000 eu­rot. Val­la­va­lit­su­sel tu­leb kuu aja jook­sul võt­ta vas­tu ee­lar­ve põ­hi­te­ge­vu­se ku­lu­de jao­tus te­ge­vu­sa­la­de ja ku­lu­lii­ki­de kau­pa.

Ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su on eel­ar­ves­se pla­nee­ri­tud 6 600 000 eu­rot, tõus võr­rel­des lõp­pe­nud aas­ta­ga on 6,45 prot­sen­ti. Maa­mak­su lae­ku­mi­seks prog­noo­si­tak­se 350 000 eu­rot ning kae­van­da­mi­sõi­gu­se ta­su 350 000 eu­rot. Per­so­na­li­ku­lu on kok­ku 6 260 500, kasv võr­rel­des mul­lu­se­ga on 1,17 prot­sen­ti seo­ses alam­pal­ga tõu­su­ga. Ma­jan­da­mis­ku­lu­deks on 3 225 055 eu­rot, mul­lu­sest 4,45 prot­sen­ti vä­hem. Val­la tee­de jaoks on eel­ar­ves 150 000 eu­rot, Kuu­sa­lu kesk­koo­li üm­be­re­hi­tu­se alus­ta­mi­seks 2 mil­jo­nit eu­rot, Kol­ga rah­va­ma­ja ruu­mi­de väl­jae­hi­ta­mi­seks 50 000 eu­rot, män­gu­väl­ja­ku­te re­no­vee­ri­mi­seks 20 000 eu­rot ja Sal­mis­tu sa­da­ma ehi­tu­seks 330 000 eu­rot, mil­lest 230 000 on toe­tus.

Eelmine artikkelVal­la­va­lit­sus kin­kis las­teaia­las­te pe­re­de­le Ani­ja val­la te­ge­vus­kaar­did
Järgmine artikkelKampaania ajal registreeris Anija valda 74 ja Raasiku valda 30 inimest