Kuu­sa­lu val­la­tee­de ta­li­hool­da­jad va­li­tud

518

Rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­na lä­heb lu­me­lük­ka­mi­ne Kuu­sa­lu val­la tee­del se­ni­sest roh­kem kui kol­man­di­ku võr­ra kal­li­maks.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas möö­du­nud nel­ja­päe­val toi­mu­nud is­tun­gil val­la­tee­de ta­li­hool­da­ja­te leid­mi­seks kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke tu­le­mu­sed. Lu­me­tõr­je­töö­de te­gi­jad va­li­ti 14 piir­kon­da kol­meks järg­ne­vaks aas­taks, ku­ni aas­ta­ni 2022. Kui koos­töö su­jub, siis on või­ma­lik le­pin­guid pi­ken­da­da veel ka­heks aas­taks.

Rii­gi­han­kes­se esi­ta­sid pak­ku­mu­sed 9 et­te­võt­jat. Kok­ku 11 piir­kon­da oli üks pak­ku­ja, kes kin­ni­ta­ti han­ke võit­jaks. Nen­de­ga asub val­la­va­lit­sus le­pin­guid sõl­mi­ma lä­hia­jal.

Kol­me piir­kon­da oli mi­tu pak­ku­jat: Ko­su-Aru-Re­hat­se-Il­mas­ta­lu, Hirv­li-Si­gu­la-Mus­ta­met­sa-Liia­pek­si ja Kal­me-Kõn­nu-Kem­ba-Su­ru. Ku­na Ko­su-Il­mas­ta­lu ning Hirv­li-Liia­pek­si piir­kon­na koh­ta oda­va­ma pak­ku­mu­se esi­ta­nud ja võit­jaks tun­nis­ta­tud Lee­di­kõr­ve Tai­me­kas­va­tu­sü­his­tu loo­bus, tu­leb val­la­va­lit­su­sel kin­ni­ta­da uued võit­jad. Lee­di­kõr­ve põh­jen­das, et ei ar­ves­ta­nud või­du­ga nel­jas piir­kon­nas, fir­mal po­le va­ja­lik­ku või­me­kust. Le­pin­gut ei saa sõl­mi­da ka Kal­me-Il­mas­ta­lu piir­kon­na osas, sel­le­gi han­ke või­tis Lee­di­kõr­ve Tai­me­kas­va­tu­sü­his­tu, kuid vaid­lus­ta­mi­se aeg on 30 päe­va pä­rast ot­su­se ava­li­kus­ta­mist. Lee­di­kõr­ve Tai­me­kas­va­tu­sü­his­tu­ga saab ju­ba le­pin­gu Kol­ga-Uu­ri-Muuk­si-Pu­di­soo piir­kon­na koh­ta, sest tei­si pak­ku­jaid pol­nud.

Kol­ga-Aab­la- Pe­das­pea-Kiiu-Aab­la-Lee­si-Tam­mis­tu piir­kon­nas jät­kab Ve­les­ton OÜ. Nõm­me­ves­ki-Joa­ves­ki-Val­ge­jõe jõest ida­pool­ses osas teeb lu­me­tõr­jet OÜ Ac­ci­pi­ter. Ka­sis­peast Suur­pea­ni lük­kab lund OÜ Kau­rel Grupp.

Kol­ga­kü­la-Ha­ra-Kot­ka piir­kon­na lu­me­lük­ka­ja on en­di­selt FIE Ola­vi Vi­ru­la ning Murk­si-Park­si-Val­ge­jõe lää­ne­pool­ses osas FIE Henn Veer­la.

Kuu­sa­lu ale­vi­kus ja Kuu­sa­lu kü­las teeb ta­li­hoo­let OÜ Kuu­sa­lu Veod. Sa­ma et­te­võ­te lük­kab lund ka piir­kon­da­des Saun­ja-Kül­mal­li­ka-Ko­da­soo-Rum­mu, Kiiu põh­ja­pool­ne osa-Mäe­pea-Põh­ja-Al­li­ka-Ku­pu ning Kiiu lõu­na­pool­ne osa-Valk­la-Haa­va­kan­nu-Ka­ber­la.

Vi­ha­soo-Lok­sa-Tam­mis­pea piir­kon­na lu­me­tõr­jet teeb OÜ Ka­le­va Pui­du­töös­tus.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris, et se­ni mak­sis ko­gu val­la­tee­de lu­me­tõr­je üks ring kok­ku 8000 eu­rot, rii­gi­han­kes sel­gu­nud uu­te hin­da­de­ga tõu­seb üle 11 000 eu­ro: „Eel­mi­se tal­ve­hooa­ja lu­me­tõr­jeks ku­lus kok­ku üle 200 000 eu­ro. Sõl­tub il­mast, kui pal­ju ku­lub al­ga­val hooa­jal. Val­la­va­lit­su­sel on või­ma­lus re­gu­lee­ri­da, kui pak­su lu­me­kor­ra pu­hul lük­ka­jad tee­le lä­he­vad. Üks on kin­del, lu­me­van­gi ke­da­gi val­lae­la­ni­kest ei jäe­ta, teed tu­leb hool­da­da.“

Eelmine artikkelMTÜ Ing­Ver ehi­tab Keh­ra ai­ta toe­tus­te ja an­ne­tus­te abil tua­lett­ruu­mi
Järgmine artikkelNoorsootöö kaks nädalat