Kuu­sa­lu tiim või­tis eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te ko­kan­dus­võist­lu­se

1876
Kuu­sa­lu või­du­kad ma­gus­toi­du­meist­rid KAIN KA­LA­METS, ER­KI KRIM­MAN ja KAI­SA SÕ­MER ning te­ge­vus­ju­hen­da­jad MA­RIA PRÄÄTS ja AN­NE MÖL­DER.

Kuu­sa­lu või­du­kad ma­gus­toi­du­meist­rid KAIN KA­LA­METS, ER­KI KRIM­MAN ja KAI­SA SÕ­MER ning te­ge­vus­ju­hen­da­jad MA­RIA PRÄÄTS ja AN­NE MÖL­DER.

 

Kuu­sa­lu või­du­töö oli ki­hi­li­ne ma­gus­toit po­kaa­lis.

Pär­nu psüh­hiaat­riak­lii­nik kor­ral­das tei­si­päe­val, 10. ok­toob­ril viien­dat kor­da eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te üle-ees­ti­li­se ko­kan­dus­võist­lu­se.

Tä­na­vu­ne kon­kurss oli suu­na­tud ma­gus­toi­tu­de­le, tee­ma oli „Loo­valt ja ma­gu­salt 2017“.

Kuu­sa­lu eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te võist­kond osa­les sel kon­kur­sil es­ma­kord­selt. Võist­le­sid Er­ki Krim­man, Kain Ka­la­mets ja Kai­sa Sõ­mer, neid saat­sid te­ge­vus­ju­hen­da­jad Ma­ria Prääts ja An­ne Möl­der.
Kok­ku oli võist­kon­di 8. Võit­jad said au­hin­naks ka­ri­ka ja kolm kä­si­töö­vai­pa.

Te­ge­vus­ju­hen­da­ja An­ne Möl­der: „Sai­me ma­gus­toi­du­tee­mast tea­da tal­vel ning hak­ka­si­me har­ju­ta­ma. Usun, võit tu­li tä­nu sel­le­le, et oli­me pal­ju har­ju­ta­nud ning te­gi­me ko­gu ma­gus­toi­du ko­ha­peal val­mis. Oli ka neid võist­kon­di, kel oli osa ma­gus­toi­dust et­te ära teh­tud. Meie ost­si­me va­ja­li­kud ma­ter­ja­lid Pär­nus toi­du­poest ja võist­kond val­mis­tas või­du­töö žü­rii sil­me all.“

Ta mär­kis, et või­du­le võis kaa­sa ai­da­ta ka ke­na ku­jun­dus: „Meie võist­lus­töö oli sü­gi­se­ne, ma­gus­toi­dus oli ka­su­ta­tud poh­la ning laua­kau­nis­tu­ses sü­gi­se­si ok­si ja õu­nu. Meie võist­kond oli ka üht­moo­di si­nis­te T-sär­ki­de ja ühe­su­gus­te ko­ka­müt­si­de­ga.“

Kuu­sa­lu võist­kond ja ju­hen­da­jad sõit­sid Pär­nus­se es­mas­päe­val, öö­bi­ti Vii­king Spaas. Ta­ga­si sõi­de­ti tei­si­päe­va õh­tul.

Eelmine artikkelArukülas on MTÜ Riidepunkt konteiner
Järgmine artikkelLaste huvitegevuse sõidukompensatsioon Kuusalu vallas