Kurg­la kü­la ja kros­si­sõit­jad täien­da­vad hea tah­te le­pin­gut

1744

Kurg­la kü­la­rah­vas ja mo­tok­ros­si har­ras­ta­jad ot­sus­ta­sid oma­va­he­lis­se lep­pes­se li­sa­da ra­ba­jär­vel sõit­mi­se tin­gi­mu­sed.

Raa­si­ku val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi kut­sus möö­du­nud nä­da­la es­mas­päe­vaks, 29. maiks val­la­maj­ja Kurg­la kü­la­ela­ni­kud ning ko­ha­li­ke kros­si­sõi­du­har­ras­ta­ja­te esin­da­ja Are Kau­ri­ti. Eel­ne­valt oli val­la­va­ne­ma juu­res käi­nud Kurg­la kü­la­va­nem Hei­ko Vain­sa­lu mu­re­ga, et ela­nik­ke häi­ri­vad kros­si­sõit­jad, kes pea­le kros­si­ra­ja käi­vad tal­vel sõit­mas ka Kurg­la ra­ba­jääl. Pä­rast kü­la­va­ne­ma ning MTÜ AYR Ra­cing Team ju­hi Are Kau­ri­ti­ga as­ja aru­ta­mist ot­sus­ta­ti­gi kü­la­rah­vas kok­ku kut­su­da. Koo­so­le­ku­le tu­li um­bes paar­küm­mend ini­mest, seal­hul­gas oli ka neid, kes ise mo­to­hu­vi­li­sed.
2013. aas­tal on kü­la­rah­vas, MTÜ ja Raa­si­ku val­la­va­lit­sus sõl­mi­nud hea tah­te kok­ku­lep­pe, kus on kir­jas, mil­lis­tel päe­va­del ja kel­laae­ga­del või­vad mo­to­me­hed Kurg­la kros­si­ra­jal sõi­ta ning et mu­jal Kurg­la kü­las, ka ra­bas, ei sõi­de­ta.
„Kros­si­ra­jal toi­mu­va koh­ta pol­nud kel­lel­gi min­geid pre­ten­sioo­ne – mo­tos­port­la­sed on ke­nas­ti le­pe­test kin­ni pi­da­nud. Kü­lae­la­ni­kud olid nõus ise­gi ra­ja ka­su­ta­mi­se ae­gu üle vaa­ta­ma ning võist­lu­seel­se­tel pe­rioo­di­del pi­ken­da­ma,“ üt­les Rai­vo Uuk­ki­vi.
Küll aga te­ki­tas vas­tu­sei­su see, et tal­vel sõi­de­tak­se tsik­li­te­ga Kurg­la ra­ba­jääl. Neid, kes olid ra­bas sõit­mi­se vas­tu, häi­ris pea­le moo­tor­ra­tas­te mü­ra ka see, et ra­bas sõit­mi­se­ga te­hak­se kah­ju loo­du­se­le.
„Ra­bas ei sõi­de­ta­gi, kuid ra­ba­jär­ve jääl sõit­mi­seks on mo­to­mees­tel RMK lu­ba. Jääl sõit­mi­ne ei kah­jus­ta kui­da­gi ra­ba õr­na koos­lust. Ise­gi kui tsik­kel va­juks lä­bi jää, on kah­ju loo­du­se­le üli­väi­ke, suu­re­mat kah­ju kan­na­tab rat­ta oma­nik. See­tõt­tu kaa­lu­vad mo­tos­port­la­sed jää­le sõit­ma mi­ne­kut eel­ne­valt vä­ga tõ­si­selt,“ sel­gi­tas val­la­va­nem.
Ku­na tal­vel lä­heb va­ra pi­me­daks, käiak­se ra­ba­jär­vel sõit­mas nä­da­la­va­he­tus­tel. Koos­o­le­kul ot­sus­ta­ti täien­da­da kü­la ja mo­to­mees­te va­he­list le­pin­gut – kui RMK lu­bab, on ka kü­la­rah­vas nõus, et kros­si­sõit­jad käi­vad ra­ba­jär­ve jääl, kuid nä­da­la­va­he­tu­se üks päev peab ole­ma ra­hu­lik ja mü­ra­va­ba. Mo­to­me­hed lu­ba­sid omalt poolt lü­ka­ta jär­ve­jää lu­mest puh­taks, et hu­vi­li­sed saak­sid seal ui­su­ta­da.
Rai­vo Uuk­ki­vi hin­nan­gul oli koo­so­lek as­ja­lik ja konst­ruk­tiiv­ne – saa­di aru, et mo­tos­port on Raa­si­ku val­la üks vi­siit­kaart, kuid sel­le har­ras­ta­mi­seks tu­leb ar­ves­ta­da ka teist­su­gus­te hu­vi­de­ga kaas­ko­da­ni­ke­ga. Val­la­va­nem juh­tis tä­he­le­pa­nu veel sel­le­le, et su­gu­gi mit­te kõik tsik­lio­ma­ni­kud, kes Raa­si­ku val­las sõi­da­vad, ei ole seo­tud MTÜ­ga AYR Ra­cing Team ning see­tõt­tu ei saa Are Kau­rit vas­tu­ta­da nen­de kõi­gi eest. Küll aga le­pi­ti kok­ku, et Are Kau­rit kui moo­tor­rat­tu­ri­te seas au­to­ri­teet­ne isik püüab neid kõi­ki va­ja­du­sel kor­ra­le kut­su­da: „See­tõt­tu, kui vä­he­gi või­ma­lik, tu­leb häi­ri­ja­test ja kok­ku­le­pe­te ei­ra­ja­test an­da Are Kau­ri­ti­le tea­da. Ta lu­bas ai­da­ta meil keh­ti­vaid reeg­leid sel­gi­ta­da har­ras­ta­ja­te­le nii ko­du­val­last kui kau­ge­malt tu­li­ja­te­le.“

Eelmine artikkelKulli elanikele hakkab vett müüma Raven
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ten­ni­se ava­võist­lu­se või­tis ERK­KI VIL­LEMS