JAA­NUS KA­LEV: „Ma ei vä­lis­ta val­las laia­põh­ja­list koa­lit­sioo­ni.“

23
Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees JAA­NUS KA­LEV.

JAA­NUS KA­LEV, Teid esi­tas vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­mis­lii­du Ani­ja Ühen­dus esin­da­ja. Kas see tä­hen­dab, et sün­di­nud on Ani­ja Ühen­du­se ja Kes­ke­ra­kon­na koa­lit­sioon?
„Jah, lep­pi­si­me kok­ku, et jät­ka­me koos­tööd. See oli mõ­le­ma ni­me­kir­ja kon­sen­sus­lik ar­va­mus. Va­li­mis­kam­paa­nia ajal ni­me­ta­si­me nii meie kui Ani­ja Ühen­dus olu­li­se­na jär­je­pi­de­vust. Rii­vo Noor on ol­nud val­la­va­nem vaid kaks ja pool, mi­na vo­li­ko­gu esi­mees kaks aas­tat. See on vä­ga lü­hi­ke aeg, kuid oli nä­ha, et koos­töö su­jub.“

En­ne va­li­mi­si rää­ki­sid Ani­ja Ühen­du­se liik­med ja ka Teie Kes­ke­ra­kon­na esi­numb­ri­na soo­vist moo­dus­ta­da laia­põh­ja­li­ne koa­lit­sioon. Nüüd ole­te ik­ka­gi ot­sus­ta­nud te­ha kak­sik­lii­du, miks?
„Ma ei vä­lis­taks laia­põh­ja­list koa­lit­sioo­ni. Koh­tu­si­me pä­rast esi­mest is­tun­git vo­li­kok­ku va­li­tud EK­RE liik­me­te­ga. See oli vä­ga po­si­tiiv­ne koh­tu­mi­ne, val­lae­lu kä­sit­lev. Sa­mu­ti oli siis ka esi­me­ne kok­ku­saa­mi­ne Re­for­mie­ra­kon­na esin­da­ja­ga. Üt­lek­sin, et nüüd on pall nen­de käes ja näis, kas neil on soo­vi te­ha meie­ga koos­tööd.“

EK­RE esin­da­ja on öel­nud, et te­gi Kesk- ja Re­for­mie­ra­kon­na­le et­te­pa­ne­ku moo­dus­ta­da hoo­pis era­kon­da­de kol­mik­liit. Se­da te ei kaa­lu­nud?
„Na­gu üt­le­sin, on täh­tis jär­je­pi­de­vus ning meil on kind­lus­tun­ne va­li­mis­lii­du suh­tes.
Pi­gem või­me EK­RE ja Re­for­mi­era­kon­na­ga kok­ku lep­pi­da min­gi­te koh­ta­de ja­ga­mi­ses ning koos­töö­vald­kon­da­des. Sel­li­se et­te­pa­ne­ku me ju­ba ka te­gi­me, rää­ki­si­me koh­ta­dest ko­mis­jo­ni­des.“

Kas pak­ku­si­te nei­le mõ­ne ko­mis­jo­ni juh­ti­mist?
„Pi­gem asee­si­me­he koh­ti.“

Mil­lal on lõp­li­kult sel­ge, kui suur koa­lit­sioon tu­leb ning mil­lal kir­ju­ta­te al­la koa­lit­sioo­ni­lep­pe?
„Ka­ru nah­ka saab ja­ga­ma ha­ka­ta siis, kui ka­ru on las­tud. Meil on nüüd al­les üks ame­ti­post amet­li­kult ot­sus­ta­tud, sel­le aja­ni ma veel ei tead­nud, kas saan vo­li­ko­gu esi­me­heks või ei. See tä­hen­dab, et prae­gu on üks ka­ru las­tud, tei­ne lask­mi­sel. Sel­le­pä­rast ei ole me plaa­ni­nud en­ne mi­da­gi all­kir­jas­ta­da, kui val­la­va­nem va­li­tud.

Meil po­le ku­na­gi ol­nud klas­si­ka­list koa­lit­sioo­ni­le­pet, ku­hu pan­nak­se kir­ja, mil­li­sed ko­had kee­gi saab, meil on ol­nud koos­töö­le­pe. Koh­ta­de jao­tus on oma­va­hel küll kok­ku le­pi­tud, kuid le­pin­gus ole­me rõ­hu­nud val­la si­su­li­se­le aren­gu­le, ta­ha­me sel­le­ga rah­va­le tea­da an­da suu­nad, ku­hu soo­vi­me lii­ku­da.

Koos­töö­le­pin­gu mus­tand on ole­mas, Ani­ja Ühen­dus on se­da mi­tu kor­da aru­ta­nud, meie Kes­ke­ra­kon­nas sa­mu­ti. Plaa­ni­me sel­le koos val­la fi­nants­ju­hi­ga veel üle vaa­da­ta, et kõik, mis lep­pes­se kir­ju­ta­me, on val­la ra­ha­li­si res­surs­se ar­ves­ta­des ka reaal­ne el­lu viia. Ning en­ne le­pin­gu lõp­lik­ku luk­ku löö­mist kuu­la­me ära tei­sed osa­poo­led.“

Ani­ja Ühen­du­se­ga ei ol­nud teil suu­ri vaid­lu­si sel­le üle, mi­da le­pin­gus­se kir­ju­ta­da?
„Ei ol­nud. Töö­ta­si­me ju koos, kui võt­si­me vas­tu val­la keh­ti­va aren­gu­ka­va, ka meie va­li­mis­prog­ram­mi­des on vä­ga pal­ju kat­tu­vat. Olu­li­sim oli see, et mõ­le­mad poo­led soo­vi­vad koos­tööd te­ha.“

Le­pin­gut ei all­kir­jas­ta­ta ega ava­li­kus­ta­ta en­ne, kui val­la­va­nem on va­li­tud?
„Jah, siis on kaks ka­ru las­tud ja saab nah­ka ja­ga­ma ha­ka­ta.“

Kas Kes­ke­ra­kond toe­tab val­la­va­ne­ma va­li­mi­sel Rii­vo Noort?
„Jah, meie oma­va­he­li­ne koos­töö on su­ju­nud.“

EK­RE ja Re­for­mie­ra­kond on soo­vi­nud val­la­va­ne­ma kon­kurs­si. Kui le­pin­gut hak­ka­te sõl­mi­ma al­les pä­rast val­la­va­ne­ma va­li­mist, kas siis võib­ki sün­di­da laia­põh­ja­li­ne koa­lit­sioon, suu­red va­li­mis­lu­ba­du­sed olid teil ju kõi­gil üs­na sar­na­sed?
„Kui teis­te osa­pool­te lu­ba­du­sed meie oma­de­ga üh­ti­vad, siis miks mit­te. De­bat­ti­del ei tul­nud väl­ja nii­ni­me­ta­tud tu­me­pu­na­seid joo­ni, mis vä­lis­tak­sid koos­töö.

Amet­lik­ku opo­sit­sioo­ni po­le Ani­ja val­las enam aas­taid ol­nud ja kas peab­ki ole­ma? Igal ini­me­sel on oma vaa­ted, är­me lii­gi­ta neid va­li­mis­lii­du või par­tei jär­gi. Sa­ge­li või­vad uued vaa­ted või pealt­nä­ha hul­lud sei­su­ko­had osu­tu­da täies­ti ka­su­li­kuks.“

Kui pal­ju ja mil­li­seid ko­mis­jo­ne ka­vat­se­te vo­li­ko­gu juur­de luua?
„Ko­mis­jo­ne peaks tu­le­ma kuus, na­gu oli ka eel­mi­se koos­sei­su ajal. Plaa­ni­me kao­ta­da kesk­kon­na- ja kor­ra­kait­se­ko­mis­jo­ni, sel­le üle­san­ded ja­ga­me teis­te ko­mis­jo­ni­de va­hel. Juur­de tu­leb hu­vi­te­ge­vu­se ja ko­gu­kon­na ko­mis­jon, mis hak­kab aru­ta­ma kul­tuu­ri ja spor­di vald­kon­na tee­ma­sid ning MTÜ­de ja ko­gu­kond­li­ku te­ge­vu­se­ga seo­tud kü­si­mu­si. Va­rem võis meil ko­mis­jo­ni­des ol­la ku­ni 8 lii­get, nüüd ta­ha­me liik­me­te ar­vuks keh­tes­ta­da 7-12. Ko­mis­jo­ni esi­mees­te osas on meil va­li­mis­lii­du­ga põ­hi­mõt­te­li­sed kok­ku­lep­ped ole­mas, need ko­had ei jao­tu va­li­mis­tel saa­dud tu­le­mus­te jär­gi, vaid vaa­ta­si­me, mil­li­ne vald­kond kel­le­le­gi so­bib.“

Rää­ki­ge pi­sut ka oma iga­päe­va­tööst.
„Ju­hin Ala­ve­res tu­lun­du­sü­his­tut Al­var MÜ, te­ge­le­me vil­ja kui­va­ta­mi­se ja käit­le­mi­se­ga, kas­va­tan ka koos poe­ga­de­ga te­ra­vil­ja. Tä­na­vu­ne ta­li­vil­ja­de saak oli hea, kuid põud mõ­ju­tas su­vi­vil­ja­de osa­kaa­lu ning te­ra­vil­ja­kui­va­ti käit­lus­ma­hud jäid eel­mis­te aas­ta­te­ga võr­rel­des na­tu­ke väik­se­maks. Al­va­ri klien­did on ko­gu Ees­tis, meie jaoks po­le hooaeg veel lõp­pe­nud, mõ­nel põl­lu­me­hel vii­ma­sed vil­jad al­les oo­ta­vad ko­ris­ta­mist ja kui­va­ta­mist. Ma­he­tat­ra ja ma­he­rap­si osa­kaal on Ees­ti tu­rul kõ­vas­ti kas­va­nud ning prae­gu on te­ra­vil­ja- ja õli­kul­tuu­ri­de hin­nad nii kõr­ged, mi­da mi­nu sil­mad po­le va­rem näi­nud. Sa­mas on väe­ti­se­hind vii­ma­se aas­ta­ga kol­me-nel­ja­kor­dis­tu­nud, kal­li­ne­nud on kü­te, elek­ter. Ilm­selt järg­ne­val aas­tal kas­vab te­ra­vil­ja­toot­mi­se oma­hind ning pa­ra­ta­ma­tult toi­duai­ne­te hin­nad tõu­se­vad.

Li­saks ju­hin OÜ Ala­ve­re Pood te­ge­vust ning olen te­gev ühe kor­te­riü­his­tu ja ka kü­la­selt­si ju­ha­tu­ses. Tä­nu sel­le­le on mul hea üle­vaa­de ko­ha­li­kust elust ning piir­kon­na ini­mes­te mu­re­dest ja rõõ­mu­dest.“